KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství – 1. čtvrtletí 2012

04/05/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

POKLES VÝROBY MASA I RŮST CEN VÝROBCŮ JATEČNÝCH ZVÍŘAT A MLÉKA POKRAČOVAL

V 1. čtvrtletí 2012 bylo vyrobeno 111 785 tun masa, tj. o 5,1 % méně než v 1. čtvrtletí minulého roku. Nižší meziročně byla produkce masa hovězího o 7,4 % a vepřového o 9,2 %. Produkce masa drůbežího se naopak zvýšila o 4,0 %. Nákup mléka vzrostl o 7,5 % na 596 107 tisíc litrů. Ceny zemědělských výrobců byly vyšší meziročně u jatečného skotu o 6,7 %, prasat o 19,8 %, drůbeže o 7,0 % a u mléka o 3,1 %.

 

Porážky a výroba masa

V 1. čtvrtletí 2012 se počty poraženého skotu meziročně snížily o 7,0 % na 58 tis. kusů. U jatečných býků činil pokles 13,8 %, u krav 1,8 %, u jalovic 4,9 % a u telat 1,6 %. K navýšení porážek došlo jen u mladého skotu do 12 měsíců (+10,5 %), avšak jeho podíl na počtu poraženého skotu celkem byl pouze 1,0 %.

Celková produkce hovězího a telecího masa dosáhla 16 754 tun. Meziročně klesla o 7,4 % a proti předchozímu čtvrtletí o 10,2 %.

Počet poražených prasat celkem byl meziročně nižší o 9,3 %. Významně poklesl počet poražených prasnic (-35,9 %), a to z 23 tis. kusů v 1. čtvrtletí 2011 na letošních 15 tis. kusů.

Výroba vepřového masa se meziročně snížila o 9,2 % na 60 018 tun.

Výroba drůbežího masa činila 34 956 tun, to je o 4,0 % více než v 1. čtvrtletí roku 2011.

 

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže

Podle výsledků posledního statistického šetření v chovu skotu k 31. prosinci 2011 se stavy skotu meziročně zvýšily na 1 339 tis. kusů (+1,5 %), z toho počet krav bez tržní produkce mléka se zvýšil na 183 tis. kusů (+9,7 %), počet dojných krav klesl na 374 tis. kusů (­0,3 %). Průměrná roční dojivost se zvýšila na 7 127,8 litru, průměrná denní dojivost na 19,53 litru (+3,2 %).

Stavy prasat se k 31. prosinci 2011 propadly na 1 487 tis. kusů (­19,4 %), z toho stavy prasnic klesly na 97 tis. kusů (­20,7 %), prasat na výkrm (s hmotností vyšší než 50 kg) na 611 tis. kusů (­18,9 %). Pozitivní trend si zachovaly ukazatele reprodukce prasnic. Počet odchovaných selat na prasnici a rok se zvýšil na 23,5 selete (+6,2 %).

K 31. prosinci 2011 stavy drůbeže klesly na 19 256 tis. kusů drůbeže (­20,0 %). Průměrný stav slepic v užitkových chovech v roce 2011 byl 4 142 tis. (+3,6 %), jejich průměrná snáška činila 307,1 vejce (­0,7 %). V souvislosti s povinnými změnami v technologiích chovu nosnic, respektujících jejich welfare, se stavy slepic v užitkových chovech ke konci roku 2011 propadly na 3 506 tis. kusů (­19,0 %).

 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat

V 1. čtvrtletí 2012 se ceny zemědělských výrobců jatečného skotu zvýšily ve všech kategoriích: u krav o 10,4 %, u jalovic o 8,3 %, u býků o 4,6 % a u telat o 3,9 %. Průměrná cena jatečných býků v nejvyšších třídách jakosti S, E, U byla 44,71 Kč/kg v živém a 82,06 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat vzrostly o 19,8 %. Výrobci prodávali jatečná prasata ve třídách S, E, U za průměrnou cenu 31,37 Kč/kg v živé hmotnosti a za 40,42 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se zvýšily o 6,2 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 22,59 Kč/kg v živém.

 

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem

Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu ) s živým skotem v období od prosince 2011 do února 2012 byla bilance obchodu s živými zvířaty kladná u skotu (12 605 tun) a drůbeže (8 972 tun), záporná u prasat (­1 782 tun).

Vývoz živého skotu výrazně převažoval nad dovozem. Dovezeno bylo 82 tun (­54,0 %) a vyvezeno 12 687 tun (+9,8 %). Jatečný skot se podílel na celkovém dovozu 76 % a na vývozu 60 %. Živý skot se dovážel ze Slovenska (52 %) a Rakouska (47 %), vyvážel se především do Rakouska (53 %), Německa (10 %) a Chorvatska (10 %).

Dovoz živých prasat činil 7 383 tun (+42,0 %), vývoz 5 601 tun (­11,6 %). Jatečná prasata se podílela na dovozu 50 %, na vývozu 93 %. Prasata se dovážela hlavně z Německa (44 %), Dánska (26 %), Slovenska (11 %) a Nizozemí (10 %), vyvážela se do Maďarska (40 %), na Slovensko (32 %) a do Německa (18 %).

Dovoz živé drůbeže klesl na 1 261 tun (­32,2 %), vývoz vzrostl na 10 232 tun (+29,9 %). Podíl jatečných kuřat na dovezené živé drůbeži byl 80 %, na vyvezené 65 %. Drůbež se dovážela především ze Slovenska (87 %), vývozy byly směrovány do Německa (48 %), Polska (30 %) a na Slovensko (19 %).

 

Zahraniční obchod1) s masem měl zápornou bilanci u všech tří druhů mas: 1 822 tun u hovězího, 41 825 tun u vepřového a 17 248 tun u drůbežího.

Dovoz i vývoz hovězího masa meziročně poklesl: dovoz na 3 955 tun (­15,3 %), vývoz na 2 133 tun (­1,0 %). Dovozy hovězího masa přicházely z Polska (38 %), Rakouska (15 %), Nizozemí (13 %), Německa (10 %) a Irska (10 %). Vývozy byly realizovány na Slovensko (33 %), do Německa (29 %), Rakouska (16 %) a Polska (10 %).

Vepřového masa bylo dovezeno 51 057 tun (+13,2 %) a vyvezeno 9 232 tun (+0,2 %). Vepřové maso se dováželo nejvíce z Německa (40 %), Španělska (10 %) a Polska (10 %), vyváželo se na Slovensko (84 %) a do Německa (12 %).

Dovoz drůbežího masa se meziročně zvýšil na 22 645 tun (+6,4 %), vývoz se naopak snížil na 5 397 tun (­2,9 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska (45 %), Brazílie (17 %) a Německa (10 %), vyváželo se hlavně na Slovensko (59 %) a do Nizozemí (10 %).

 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka


V 1. čtvrtletí 2012 nakoupily mlékárny od tuzemských producentů 596 107 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku jde o nárůst o 7,5 %, v porovnání s předcházejícím čtvrtletím o nárůst o 4,6 %.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvýšily o 3,1 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,40 Kč/l.

 

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky

Přílohy:
Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců

 

 

Informace ke stažení

V zahraniční obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky v období od prosince 2011 do února 2012 převyšoval vývoz nad dovozem o 156 473 tun. Dovezeno bylo 57 996 tun (+0,5 %) a vyvezeno 214 468 tun (+15,4 %) mléka a mléčných výrobků. Dovoz mléka klesl (-1,2 %), stejně jako dovoz zakysaných mléčných výrobků (­3,2 %), zatímco dovoz sýrů a tvarohu se zvýšil (+2,3 %). Naopak vývoz mléka a zakysaných mléčných výrobků vzrostl (+20,4 % a +6,7 %), stejně jako vývoz sýrů a tvarohu (+14,7 %). Výrazně se snížil vývoz másla (­23,1 %). Mléko a mléčné výrobky se dovážely hlavně z Německa (39 %), ze Slovenska (24 %) a z Polska (20 %), vyvážely se do Německa (56 %) a na Slovensko (15 %).