KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

GAEC 11 – Často kladené otázky

10/05/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

GAEC 11:  Kdo kontroluje GAEC 11?

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) delegoval kontroly standardu GAEC 11 na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ).

 

GAEC 11:  Co je útvar povrchových vod?

Útvar povrchových vod je definován v § 2 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách. Je to vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, např. V jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. Vodním tokem se dle § 43 zákona o vodách rozumí povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo převažující část roku. Při pochybnostech o tom, zde jde o vodní tok či nikoli, rozhoduje vodoprávní úřad.

 

GAEC 11:  Co je břehová čára?

Břehová čára je dle zákona č. 254/2001 Sb. O vodách určena hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž by se vylévala do přilehlého území-

 

GAEC 11: Vztahuje se GAEC 11 i na exkrementy zanechané zvířaty?

Ne, GAEC 11 se nevztahuje na exkrementy zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na travních porostech. Musí být však zabráněno vstupu zvířat do vody (optimálně za pomoci ohradníků).

 

GAEC 11: Vztahuje se GAEC 11 i na ponechané rostlinné zbytky?

Ne, GAEC 11 se nevztahuje na ponechané rostlinné zbytky v pásu 3 m od břehové čáry.

 

GAEC 11: Vztahuje se GAEC 11 na dočasné vodní útvary, odvodňovací – meliorační kanály?

Ne, nevztahuje.

 

GAEC 11: Jaké zásady mi platí pro zachování nehnojeného pásu?

  • minimální šířka 3 m se měří od „břehové čáry“, tj. místa odkud se vodní tok v případě zvýšení hladiny rozlévá do volné krajiny.
  • zákaz hnojení se vztahuje na aplikaci všech hnojiv (tedy i nedusíkatých), čistírenských kalů a sedimentů.
  • zákaz hnojení se netýká pastvy hospodářských zvířat, tzn. pastva je v tomto pásu povolena. Musí však být zabráněno vstupu zvířat do vody(optimálně
  • za pomocí ohradníků). Omezení rovněž neplatí pro aplikaci tzv. pomocných látek a ponechání rostlinných zbytků.
     

GAEC 11: Mohu nechat po sklizni kukuřice rostlinné zbytky na části PB, který přiléhá k útvaru povrchových vod?

Ano, i když budou ponechané rostlinné zbytky v 3 m ochranném pásu, není to porušením podmínky standardu GAEC 11.¨