KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

12. zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova

17/05/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

zpráva z 12. jednání MV PRV

Dne 24. dubna 2012 se konalo již 12. zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova. Hlavním tématem bylo projednání úprav Pravidel pro žadatele pro letní (červnové) kolo příjmu žádostí a část Pravidel i pro podzimní kolo příjmu žádostí. Účastníci také diskutovali o budoucnosti PRV po roce 2013.

 

Jednání MV PRV vedl jeho předseda, Ing. Martin Hlaváček, náměstek ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU a zúčastnili se ho také zástupci Evropské komise, generálního ředitelství pro zemědělství, pan Fernando Fonseca a paní Lenka Straková. Stěžejními body jednání bylo schválení aktualizace podmínek pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a III.1.3 Podpora cestovního ruchu a schválení návrhu nového opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Nejdůležitější změnou u opatření na podporu mladých zemědělců je zavedení podmínky, že v případě rovnosti bodů rozhoduje věk žadatele, tzn. že mladší žadatel má přednost. Dále došlo v rámci preferenčních kritérií například k rozšíření preferovaných kultur v rámci ekologického zemědělství o sady, chmelnice a vinice či ke změně výpočtu kritéria týkajícího se míry nezaměstnanosti. Tato změna je plošně prováděna u všech vyhlašovaných opatření. V opatření na podporu zakládání podniků bylo doplněno nové preferenční kritérium, které zvýhodňuje zpracovatelský průmysl. Upřesněna byla některá preferenční kritéria týkající se bioplynových stanic. V opatření na podporu cestovního ruchu je navrhováno v rámci preferenčních kritérií více zvýhodňovat žadatele, kteří podnikají v zemědělské výrobě a jejichž podíl příjmů ze zemědělské výroby činí alespoň 50 % z celkových příjmů žadatele. Všechny tyto popsané změny budou nyní předloženy k projednání vedení Ministerstva zemědělství v rámci aktualizace Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova. Konečné znění Pravidel bude zveřejněno po jejich podpisu ministrem zemědělství, pravděpodobně v průběhu května.

 

Cílem nového opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění je podporovat rozvoj místních partnerství. Podporováno bude vypracovávání Integrovaných strategií území formou komunitního plánování a na základě partnerského přístupu a pořádání propagačních a informačních akcí v území. Předpokládá se, že příjemci dotace budou obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a zájmová sdružení právnických osob. Návrh tohoto opatření bude předložen k projednání Evropské komisi jako součást úpravy Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. V závislosti na rychlosti schválení ze strany Evropské komise se příjem žádostí očekává na podzim 2012.

 

Členové Monitorovacího výboru byli v druhé polovině jednání dále seznámeni s výsledky průběžného hodnocení Programu rozvoje venkova, s výsledky Analýzy pokrytí venkovských oblastí vysokorychlostním internetem a diskutovali o prospěšnosti pozemkových úprav a o budoucnosti Programu rozvoje venkova po roce 2013. Celý program byl zakončen exkurzí na území Místní akční skupiny (MAS) Podlipansko, kde se účastníci seznámili s fungováním MAS a navštívili projekty realizované metodou LEADER.

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova