KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Redukce institucí spadající pod Ministerstvo zemědělství začala

04/04/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Ministerstvo zemědělství zahájilo realizaci prvního kroku ke zjednodušení struktury podřízených organizací. Bude jím sloučení Státní rostlinolékařské správy ČR (SRS) s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

 

Ministr Petr Bendl s účinností od 1. dubna pověřil ředitele SRS Zdeňka Macha řízením ÚKZÚZ. Jeho úkolem v čele obou institucí bude připravit je postupně ke sloučení.

„Při slučování dvou organizací je výhodou, pokud obě podléhají jednotnému vedení.  Tím se zabrání vzniku případných  neřešitelných sporů a nejasností. Proto jsem ke konci března odvolal z funkce ředitele ÚKZÚZ Jaroslava Staňu a pověřil řízením ústavu Zdeňka Macha. Panu řediteli Staňovi jsem poděkoval za práci, kterou v ÚKZÚZ vykonal,“ komentuje své dnešní rozhodnutí ministr Bendl.

Ministr Bendl současně zadal zpracování potřebných návrhů legislativní úpravy, protože ÚKZÚZ je zřízen samostatným zákonem (č. 147/2002 Sb.).

Propojení SRS a ÚKZÚZ je prvním z řady kroků, které směřují ke snížení počtu organizací podřízených Ministerstvu zemědělství. Po propojení kontrolních a inspekčních institucí v oblasti rostlinolékařské péče, budou podobně vybudovány další dva pilíře zaměřené na živočišnou a potravinářskou produkci. Ministerstvo si od redukce slibuje nejen finanční úspory v řádu stovek milionů korun ročně, ale především zjednodušení dosud velmi rozsáhlé kontrolní agendy v resortu. „Zemědělci a potravináři dnes musí věnovat spoustu času velmi specializovaným kontrolám. Proto je plně na místě zjednodušení systému kontrol, a mě těší, že s tímto záměrem vyslovili jasný souhlas i zástupci nevládních organizací,“ dodává ministr Bendl.

SRS je správní úřad se sídlem v Praze, který vykonává zákonem stanovené činnosti, které se týkají například rostlin a rostlinných produktů, opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů, či rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut. SRS je také úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin.

ÚKZÚZ je správní úřad se sídlem v Brně a regionálními pracovišti. Jeho činnost stanovují předpisy Evropských společenství a zvláštní zákony, například zákon o vinohradnictví a vinařství, o krmivech, o oběhu osiva a sadby, o ochraně chmele nebo o hnojivech. Ústav mimo jiné vykonává odborné činnosti podle zákona o ÚKZÚZ a je také pověřen dělat úřední kontroly v oblasti ekologického zemědělství.

Zařazeno v Aktuality