KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obilniny půjdou na odbyt

03/04/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

V předminulém týdnu se konalo jednání komoditní rady pro obiloviny a olejniny při Agrární komoře ČR v Hodkovicích u Prahy. Přítomní se shodli na tom, že přes rekordní loňskou sklizeň, která byla čtvrtou nejvyšší od roku 1990, byla udržena příznivá cena. Na rekordním objemu se výrazně podílela sklizeň kukuřice na zrno, poprvé v historii více než milion tun.

 

Současná situace na trhu s obilovinami a řepkou byla hodnocena jako příznivá. Ceny potravinářské pšenice se v současné době pohybují mezi 4400–4700 Kč/t, sladovnického ječmene 4800–5800 Kč/t, krmné pšenice mezi 4300–4500 Kč/t, krmného ječmene ještě o 200–300 Kč výše. Vzhledem k nižší sklizni obilovin v západní Evropě jsou nižší zásoby a je proto předpoklad zachování cen.

Situace v řepce je dlouhodobě příznivá. Zásoby jsou prakticky nulové, řepka se nyní obchoduje za 11 500 Kč/t, lokálně i lépe. I u ní se předpokládá vzhledem k nedostatku suroviny v Evropě bezproblémový odbyt.

 

Nález Rozhodčího soudu k termínovaným obchodům

Předseda komoditní rady Ing. Josef Kubiš krátce seznámil členy s precedentním rozhodnutím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře, který v roce 2011 rozhodoval spor mezi zemědělským producentem a odběratelem (konkrétně se jednalo o pšenici a semeno hořčice), kdy výrobce na základě uzavřené smlouvy nedodal odběrateli po sklizni nasmlouvané zboží z důvodu nespokojenosti s nasmlouvanou cenou. Tedy se nejednalo o zásah takzvané vyšší moci.

Dva rozhodci, Milan Kincl, bývalý děkan Plzeňské právnické fakulty, a Daniel Volák, současný náměstek ministra spravedlnosti, dospěli k závěru, že „nelze převádět věc, která neexistuje“, že před sklizní nelze uzavírat smlouvu na budoucí sklizeň. Tím popřely celosvětově rozšířenou praxi, na jejímž základě stojí trh s komoditami. Přes snahu o sjednání nápravy ze strany poškozené firmy se to nedaří. Jednání Rozhodčího soudu jsou neveřejná a rozhodci se při rozhodování neřídí judikáty, které ani nejsou zveřejňovány. Proto byla záležitost předána k rozhodnutí civilního soudu.

Jelikož se jedná o velice závažné precedentní rozhodnutí, rozhodla komoditní rada prostřednictvím svého předsedy zaslat na Rozhodčí soud písemný dotaz s žádostí o vysvětlení tohoto svérázného rozhodnutí. O výsledku bude členská základna informována.

 

Osevy ozimů pro sklizeň 2012

Účastníkům jednání byl předán písemný materiál „Výsledky šetření ozimů MZe pro sklizeň 2012 v porovnání se šetřením MZe pro sklizeň 2011“. Je přílohou zápisu. Z šetření vyplývá, že pro sklizeň 2012 je oseto 984,3 tisíce hektarů ozimých obilnin celkem, v roce 2011 to bylo 966,3 tisíce hektarů, index 101,9. Ještě výraznější rozdíl je u řepky – 419,9 tisíce hektarů pro sklizeň roku 2012 oproti 390,7 tisíce hektarů v roce 2011, index 107,5.

Při hodnocení stavu porostů po období silných mrazů bylo po obsáhlé diskusi konstatováno, že hodnocení k datu konání porady je předčasné a důležitý bude další vývoj počasí. Noční mrazíky při denních teplotách okolo +10 °C by sehrály negativní roli. Byly shledány významné lokální rozdíly ve stavu porostů (místa se sněhovou pokrývkou, popřípadě holiny). Po této diskusi se konstatovalo, že podle stavu k datu konání rady je možné předpokládat zaorávky u řepky do 5 % ploch, u ozimých obilnin v rozsahu 10–25 %, na Moravě jsou možné i lokality do 30 % zaorávek. Zemědělské podniky musí řešit situaci individuálně podle konkrétních podmínek a možností přijímat opatření. V případě reálných zaorávek včas zajistit osivo jarní pšenice.

Vzhledem k avizovanému značnému poškození porostů ozimých obilnin a řepky na východě (Ukrajina, Polsko – zaorávky až 30 %, Slovensko, Maďarsko – méně obilnin na úkor kukuřice a slunečnice) lze předpokládat dobrý odbyt obilovin u nás.

 

Termínované obchody ze sklizně 2012

I při znalosti dříve komentovaného precedentního rozhodnutí Rozhodčího soudu se komoditní rada domnívá, že je rozumné uzavírat termínované obchody asi na 25–35 % budoucí produkce. Jako reálné se jeví cenové hladiny u potravinářské pšenice 4500–5000 Kč/t, u sladovnického ječmene nad 5000 Kč/t a u řepky nad 11 200 Kč/t.

Ing. Josef Kubiš
předseda komoditní rady při Agrární komoře ČR