KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace Agrární komory ČR č. 11/2012

23/04/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

                                                                                        V Praze 23. dubna 2012

 

 

Ø     Šetření k plánovanému sloučení Agentur pro zemědělství a venkov se SZIF

Ø     Upřesnění podmínek PF ČR k prodeji půdy ve splátkovém režimu

Ø     Celní suspenze a celní kvóty, připravovaný seznam s platností od 1. 1. 2013

Ø     Informace ústředního ředitele SVS ČR k podmínkám vývozu skotu do Turecka

Ø     Společný dopis šéfů nevládních agrárních organizací premiérovi vlády ČR

 

 

Šetření k plánovanému sloučení Agentur pro zemědělství a venkov se SZIF

 

Ministerstvo zemědělství i přes dlouhodobý a trvalý nesouhlas AK ČR a mnoha dalších organizací pokračuje v přípravách na začlenění KAZV a AZV do struktur SZIF. V reálné podobě jde o zrušení stávajících AZV, které jsou v současné podobě administrativními a poradními partnery většiny zemědělců, především pak těch malých a středních.

Záměr rušit AZV není manažersky dobře připravený a v terénu může přinést zmatek a problémy. Trváme zde proto na poskytování plnohodnotných a kvalitních služeb v celé ČR optimalizovaným systémem práce současných AZV. Transformace musí být řešena tak, aby z ní měla prospěch zemědělská veřejnost, v ideálním případě prostřednictvím tzv. zelených domů s jejich okresním působení.

 

V této souvislosti žádáme ředitele KAK, RAK a OAK o zaslání vlastního stručného vyjádření k plánované transformaci KAZV, AZV a SZIF a to v termínu do 30. dubna 2012 na emailovou adresu sekretariat@akcr.cz. Takto získaný, svodný materiál posléze použijeme pro další jednání s MZe.

 

 

Upřesnění podmínek PF ČR k prodeji půdy ve splátkovém režimu

 

Pozemkový fond ČR (dále jen PF ČR) nyní opět umožňuje nabyvatelům, kteří nabývají zemědělskou půdu v souladu se zněním § 6, § 7 a § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prodeji půdy“), úhradu kupní ceny formou splátkového režimu.

Dle výchozích podkladů – novely zákona o prodeji půdy (č. 74/2012 Sb.), kde v ustanovení            § 9 odst. 6, se první slovo „bezúročně“ nahrazuje slovy „s úrokem vypočteným v souladu s pravidly Evropské unie“ a Sdělení Komise (EU) o revizi metody stanovování referenčních          a diskontních sazeb (2008/C 14/02) [dále jen „Sdělení komise“] a pravidel v něm uvedených, stanoví PF ČR způsob úhrady kupní ceny následovně.

 

V souladu s výše uvedeným musí PF ČR pro výpočet dílčích splátek použít úrokovou sazbu, složenou ze dvou položek:

1)      základní sazbu, jež musí PF ČR pro výpočet úroku použít a kterou zveřejňuje Komise (ES) v Úředním věstníku, musí být platná v době uzavření kupní smlouvy; tuto základní sazbu naleznete v síti internetu na těchto webových stránkách:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Komise od roku 2008 aplikuje metodu stanovování referenčních sazeb založenou
na jednoleté sazbě IBOR. Základní sazba vychází z ročních sazeb peněžního trhu, které jsou k dispozici téměř ve všech členských státech.

2)      úvěrovou marži podle schopnosti nabyvatele splácet:

Dle Sdělení komise se za běžných okolností k základní sazbě připočte 100 základních bodů. Předpokladem jsou půjčky podnikům s přinejmenším uspokojivým ratingem
a vysokým zajištěním nebo půjčky podnikům s přinejmenším dobrým ratingem a běžným zajištěním. Nabyvatelé, kteří v minulosti neměli stanoven žádný rating nebo jejichž rating nevychází z rozvahy, například u některých společností se zvláštním účelem nebo                   u začínajících společností, by se měla základní sazba zvýšit alespoň o 400 základních bodů (v závislosti na dostupném zajištění).

 

Úvěrová marže, jejíž výše závisí na bonitním ohodnocení nabyvatele pozemků (viz odst. 2/                 – bodové ohodnocení na základě ratingu daného podniku) může být dále ještě navýšena, resp. v případě bonitního ohodnocení nabyvatele je možnost navýšit základní sazbu o úvěrovou marži dle následující tabulky:

 

Úvěrové marže v základních bodech

Ratingová kategorie

Zajištění

vysoké

běžné

nízké

Velmi dobrý (AAA-A)

60

75

100

Dobrý (BBB)

75

100

220

Uspokojivý (BB)

100

220

400

Slabý (B)

220

400

650

Špatný/Finanční obtíže (CCC a níže)

400

650

1000

 

PF ČR bude stanovovat úrokové sazby v závislosti na schopnosti nabyvatelů splácet dle následujících variant:

A)                Pro nabyvatele, kteří neměli v minulosti stanoven žádný rating nebo jejich rating nevychází z rozvahy, se stanoví úroková sazba, která se použije k výpočtu splátek ve výši referenční sazby, složené ze základní referenční sazby, (kterou Evropská komise zveřejňuje v Úředním věstníku) platné k datu uzavření kupní smlouvy navýšené o marži ve výši 4%.

Příklad :

Referenční sazba [základní sazba (aktuální stav) + marže] = 1,72% + 4% = 5,72%.

 

B)                Nabyvatelům  běžně vedoucím  výkazy o finanční pozici se stanoví úroková sazba, která se použije k výpočtu splátek ve výši referenční sazby, složené ze základní referenční sazby, (kterou Evropská komise zveřejňuje v Úředním věstníku) platné             k datu uzavření kupní smlouvy, navýšené o marži, která se stanoví na podkladě bonity nabyvatele – doloženého ratingu dle tabulky „Úvěrové marže v základních bodech“, v procentech (např. 220 bodů = 2,2%).

 

Použije se tzv. „běžné“ zajištění schopnosti splácet, jaké používá pro své klienty Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., s tím že bodová hodnota  písmenové skupiny bude platit pro celý rozsah, např. pro BB+ a BB-  jsou stejné hodnoty jako pro BB apod.

Příklad:

Referenční sazba [základní sazba (aktuální stav)+rating BB (v %)] = 1,72% +2,2% = 3,92%.

 

 

Celní suspenze a celní kvóty, připravovaný seznam s platností od 1. 1. 2013

 

AK ČR má k dispozici na adrese sekretariat@akcr.cz seznam nových žádostí o celní suspenze a celní kvóty pro období platnosti od 1. 1. 2013.

Čeští výrobci, stejně jako výrobci z ostatních členských států EU, mají nyní opět možnost podat námitku proti některé z žádostí popř. některou z nich podpořit.

Podrobnější informace a způsob, jakým je možné námitku a/nebo podporu podat, naleznete na webových stránkách http://www.mpo.cz/dokument10962.html

 

Soubor obsahuje jak nově podané žádosti, tak aktuálně platné celní suspenze, jejichž platnost bude od 1.1.2013 dále prodloužena. Námitky je potřeba podat do 2. května 2012 na adresu hurych@mpo.cz. Lhůtu pro podání námitky vůči nově podaným žádostem je možné prodloužit do 31. května 2012, termín pro námitky proti prodloužení platné celní suspenze je potřeba dodržet.

Připomínáme, že další možností pro snížení celních nákladů může být využití tzv. celních režimů s hospodářským účinkem – více informací naleznete na webu Celní správy ČR: http://www.celnisprava.cz/cz/clo/celni-rizeni/RHU/Stranky/default.aspx

 

 

Informace ústředního ředitele SVS ČR k podmínkám vývozu skotu do Turecka

 

V příloze č. 1 naleznete dopis ústředního ředitele SVS ČR Milana Maleny k záležitostem očekávaného vývozu skotu do Turecka.

 

 

Společný dopis šéfů nevládních agrárních organizací premiérovi vlády ČR

 

V příloze č 2 přikládáme společný dopis AK ČR, ZS ČR, ČMSZP, SMO, SMA ČR, OSPZV-ASO, který vzešel jako přímá reakce na záměr vlády zrušit od roku 2013 podporu zelené nafty, viz. předchozí Informace.

 

 

 

Za vederní AK ČR s pozdravem

 

Ing. Jan Veleba

prezident AK ČR