KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prověřujeme i složení výrobků

02/03/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků.

Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno na etiketách. A takovéto kontroly jsou též na státním veterinárním dozoru.

Tento způsob dozoru vychází z plánu kontrol deklarovaného složení výrobků a také z plánu mimořádných kontrol, popřípadě mimořádných kontrolních akcí. Poslední takováto akce proběhla v prosinci loňského roku, kdy bylo odebráno 143 vzorků, u nich bylo vyžádáno celkem 705 vyšetření, z nichž se nevyhovující vyšetření týkala 27 vzorků. Například v 6 byly zjištěny nedeklarované složky (jiné druhy masa, separát, apod.), v 5 neodpovídal obsah složek obsahu deklarovanému na obalu. V ostatních případech šlo o chyby na obalu, které neměly vliv na zdravotní nezávadnost, ale poskytovaly informace neúplné nebo nepovolené či zavádějící. Ve všech případech byla dotyčným subjektům uložena nápravná opatření.

V nejbližších dnech chystá Státní veterinární správa obdobnou mimořádnou kontrolní akci ve všech krajích, a to v podobném rozsahu. Deklarovaný obsah použitých surovin, tj. obsah jednotlivých složek, masa, tuku, vody, to všechno je zákazníky vnímáno jako jakostní ukazatel. A také tomu tak doopravdy je.

Pokud v rámci rutinních kontrol i cílených kontrolních akcí veterinární inspektoři zjistí cokoli, co by nesouhlasilo s deklarovaným, popřípadě ohrozilo zdraví lidí, vždy o tom Státní veterinární správa informuje.

Zákazník by měl vždy dávat pozor na označování výrobků – údaj o složení, datum minimální trvanlivosti, podmínky pro skladování. Pokud zákazník zjistí jakoukoli nesrovnalost, popřípadě má-li podezření, měl by informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, která případ prověří u výrobce. Je třeba dosledovat, kde k problému došlo, zda u výrobce, to je na státním veterinárním dozoru, nebo v průběhu prodeje (skladování, nabízení apod.), což je na dalších dozorových orgánech, popřípadě i na zákazníkovi samotném.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS