KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká jablka jsou až trojnásobně šetrnější než ta dovezená z Itálie

30/03/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

V roce 2011 byl občanským sdružením Ekoport za podpory Ministerstva životního prostředí realizován výzkumně-vzdělávací projekt „Nenápadné úspory aneb švestičky z naší zahrádky“. Cílem projektu bylo seznámení žáků a studentů základních a středních škol s environmentálním pozadím běžných produktů denní spotřeby – s životním cyklem produktů a možností jejich posuzování.

Principem posuzování životního cyklu je kvantifikované vyjádření vlivů produktů na jednotlivé kategorie problémů našeho životního prostředí. Vyhodnocení je zpracováno pro všechny fáze životního cyklu produktu, počínaje těžbou a úpravou surovin pro výrobu materiálů a energie s následující výrobou, dopravou, užitím a konče dožitím (odstraněním, recyklací apod.).  Metoda vyhodnocení vlivů se nazývá Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment) – LCA a její postupy jsou přesně stanoveny závaznými normami ČSN EN ISO 14040 a 14044.
Zpracování LCA produktů se stejnou funkcí umožňuje jejich velmi objektivní a komplexní porovnání. Může přitom jít o porovnání materiálově a funkčně zcela odlišných produktů.  Jako příklad je možné uvést porovnání vlivů vysoušení rukou na životní prostředí, kdy porovnáme dopady související s vysušením 100 párů rukou papírovým nebo textilním ručníkem či elektrickým vysoušečem. Dalším příkladem může být jednotka elektrické energie vyrobená v uhelné, jaderné, sluneční, větrné nebo vodní elektrárně.
V rámci projektu se na zpracování posuzování životního cyklu produktů podíleli společně studenti s odborníky z občanského sdružení Ekoport. K porovnání vybrali kromě pitné kohoutkové nebo balené vody, dřevěné nebo plastové hračky i české nebo do ČR dovezené italské jablko.
Pro účely projektu byly za významné pomoci partnera – Ovocnářské unie České republiky, sestaveny modely produktových systémů průměrného českého a průměrného italského jablka. K namodelování byla použita data z oficiálních statistik ÚKZÚZ Brno (Registr sadů), Eurostat nebo Prognosfruit za rok 2009, metodik a směrnic (Česká metodika pěstování – Směrnice pro integrované pěstování ovoce, Italská metodika pěstování Agrios apod.) nebo deklarovaných postupů poradenských firem (Top Fruit Consultancy z Velké Británie).
Zúčastnění studenti se tak učili sestavit životní schéma produktů běžné denní potřeby, analyzovat vstupy a výstupy jednotlivých životních fází a pracovat se statistickými daty. Výsledky sběru dat byly následně zpracovány Ing. Marií Tichou ve specializovaném LCA SW programu Boustead Model 5.0. Výsledkem takového postupu je vyjádření kvantifikovaných vlivů porovnávaných produktů (1 tuny českých a 1 tuny z Itálie do ČR dovezených jablek).
Z  výsledků LCA lze konstatovat, že dopady produkce a distribuce jablek v posuzovaných kategoriích dopadu – globální oteplování, poškozování ozonové vrstvy, acidifikace, tvorba fotooxidantů a eutrofizace, jsou 2–3,5 násobně vyšší v případě jablek italských. V souladu s předpoklady studie je jednoznačnou příčinou zásadního množství vyprodukovaných vlivů fáze produkce jablek (použití hnojiv a pesticidů, závlaha, stavba protikroupových sítí, využitá mechanizace a technologie) a související doprava. Ve všech uvedených příčinách jsou italská jablka prodaná v ČR náročnější (vyšší intenzifikací pěstování, objemem vyvolané dopravy) a tomu odpovídají i výsledky přepočtené na vlivy na jednotlivé kategorie dopadu životního prostředí.
Konzumace 1 kg z Itálie dovezených jablek tak z environmentálního hlediska odpovídá konzumaci zhruba 3 kg tuzemských jablek. Bližší informace a další výsledky projektu naleznete na adrese www.ekoport.cz.
Luboš Nobilis,
Ekoport o.s.
Herbenova 1897, Kladno
www.ekoport.cz; nobilis@ecotrend.cz