KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Stav „nezabezpečení“ potravinami ve světě 2011

07/02/12
viz. zdroj

Zdroj: www.agronavigator.cz

 

Pracovníci FAO společně s IFAD a WFP vypracovali zprávu o hladu ve světě: „The State of Food Insecurity in the World 2011“.

 

Nestálost cen potravin a jejich růst má značný vliv na farmáře a spotřebitele v chudých zemích. Riziko je hlavně v malých afrických zemích závislých na dovozu. Podle zprávy Food Insecurity in the World zpracované Food and Agriculture Organization (FAO) společně s International Fund for Agricultural Development (IFAD) a World Food Programme (WFP) čelí mnohé z nich dopadům krize z let 2006-8.

Je ohroženo dosažení cíle (Millennium Development Goal – MDG), aby se do r. 2015 snížil počet hladovějících na polovinu. Ale i kdyby bylo cíle dosaženo, stále by v rozvojových zemích hladovělo 600 mil. lidí. To je nepřijatelné a mezinárodní společenství proti tomu musí zasáhnout.

Vlády musí zajistit transparentní a předvídatelné legislativní prostředí, aby se podpořilo soukromé investování a zvýšila se produktivita zemědělství. Musí se působením výchovy a politiky snížit podíl potravinových odpadů v rozvinutých zemích a podpořit investice do celého řetězce aktivit, především do posklizňových operací. Musí se zajistit udržitelnější regulace přírodních zdrojů, lesů, zásob ryb, které jsou pro ty nejchudší základním zdrojem obživy.

Zpráva za rok 2011 poukazuje na pokračující vysoké a kolísající ceny, které jsou hlavním faktorem problému.

V rychle rostoucích ekonomikách porostou požadavky spotřebitelů, populace se bude stále zvyšovat, a další růst potřeby biopaliv bude zvyšovat požadavky na potravinový systém.

Navíc lze v příští dekádě očekávat zvýšené kolísání cen vzhledem k těsnějšímu propojení zemědělství a energetiky a vzhledem k častým extrémním výkyvům počasí.

Farmáři a chudí spotřebitelé jsou mimořádně citliví i na krátkodobé kolísání cen, které může mít dlouhodobé následky. Cenové výkyvy vedoucí ke snížení spotřeby potravin sníží příjem základních nutrientů u dětí během prvních1000 dní od početí, což povede k trvalému snižování jejich budoucích výdělků a zvýšení pravděpodobnosti jejich chudoby s negativním dopadem na celkovou ekonomiku.

Podle zpráv však kolísání cen postihne země, populace a domácnosti velmi rozdílně.

V Africe se s období 2007-8 zvýšil počet podvyživených osob o 8 %, zatímco v Asii ve stejném období nedošlo ke změně.

Některé velké země byly schopny pokrýt stravu chudých, ale záleží na řadě různých mezinárodních a obchodními vztahů.

Zatím silnější ekonomiky a vysoké ceny potravin vybízejí ke zvýšeným dlouhodobým investicím v sektoru zemědělství, které mohou přispět ke zlepšení bezpečnosti potravin v dlouhodobém horizontu. Když se farmáři snaží reagovat na zvýšení cen zvýšenou produkci, musí zvýšenými investicemi do zemědělství stavět na krátkodobé návratnosti. Proto je nutná podpora drobných podnikatelů, kteří jsou v mnoha částech rozvojového světa hlavními producenty potravin.

Zároveň jsou pro zmírnění nedostatku potravin v krátkodobém horizontu nezbytné cílené záchranné sítě, které musí být navrženy v předstihu po konzultaci s ohroženými skupinami.
Pro udržitelné, dlouhodobé zabezpečení potravin jsou klíčovými oblastmi pro investice: nákladově efektivní zavlažování, lepší hospodaření s půdou a kvalitnějším osivem, rozvoj zemědělského výzkumu.

Podle zpřesněného odhadu FAO k roku 2010 je počet hladovějících lidí 925 milionů. Pro období 2006-2008 činil odhad 850 milionů.

 

Publikace FAO v angličtině ke stažení

Zařazeno v Aktuality