KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prověříme novou „hrozbu“

03/02/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Sotva jsme se vyrovnali s katarální horečkou ovcí, neboli bluetongue, a naše republika po čtyřleté vakcinaci nemá s touto nákazou problém, objevil se v Evropě (Holandsko, Belgie, Německo) další virus ohrožující skot a ovce. Je to schmallenberský virus, o jehož vlastnostech a rizicích pro chovaná zvířata jsme okamžitě informovali chovatele i média (již 9. 1. 2012).

Jelikož je Schmallenberg virus nová virová nákaza skotu, zatím nelze přesně vymezit rizika spojená s výskytem této nákazy. V současné době je ale zřejmé, že případný výskyt této nákazy v ČR by znamenal ekonomické ztráty způsobené ztrátou produkce a to především u skotu. Jedním ze základních příznaků u skotu je horečka a snížení dojivosti až o 50 %. Tyto klinické příznaky odezní během 3 – 5 dní a užitkovost se vrátí k původní úrovni. V populaci ovcí a koz jde především o výskyt vrozených vad až u 50 % novorozených jehňat. Zdá se, že virus je přenášen bodavým hmyzem.

Možnost přenosu tohoto onemocnění na člověka je podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zanedbatelné a v tuto chvíli se nepředpokládá, že by toto onemocnění ohrožovalo zdraví lidí.

Podobné nákazy vyvolané tzv. Akabana viry se vyskytují např. na Novém Zélandu a v Japonsku. Tato nákaza není zařazena na seznam nákaz, jejichž výskyt musí být hlášen Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), ani není hlášena Evropské komisi a podle posledních informací Komise zatím neuvažuje o zařazení této nákazy mezi nákazy povinné hlášení.

Ve spolupráci s německým Löflerovým institutem jsme zajistili v současnosti jedinou diagnostickou metodu pro průkaz viru a Státní veterinární ústav v Praze je schopen provádět diagnostiku této nákazy.

Celkový postup monitoringu Státní veterinární správa koordinuje s Evropskou komisí.

Chovatelé skotu ve spolupráci se soukromými veterinárními lékaři by měli sledovat výše popsané příznaky uvedeného onemocnění. V případě, že takovéto příznaky jsou v chovu zaznamenány, by chovatelé nebo soukromí veterinární lékaři měli neprodleně informovat příslušnou krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze, která provede epizootologické šetření.

Obdobně by měl probíhat monitoring Schmallenberg viru u ovcí a koz. Monitoring bude zaměřen především na blížící se období bahnění. Příznakem výskytu Schmallenberg viru v populaci ovcí je rození mláďat s vývojovými vadami. V případě, že při rození jehňat a kůzlat bude zaznamenán vyšší výskyt vývojových vad u novorozených jehňat, tak chovatelé nebo soukromí veterinární lékaři by měli neprodleně informovat příslušnou krajskou veterinární správu, která zajistí fotodokumentaci malformovaného plodu, který pak zašle na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha.

V této chvíli se jedná zatím o monitoring, který má za cíl zjistit, zda se na území ČR uvedený virus vůbec vyskytuje.

O případných novinkách a aktualitách, jak na evropské tak naší úrovni, budeme informovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS