KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Parlament zajistil lepší vyjednávací pozice chovatelům mléčného skotu

17/02/12
viz. zdroj

Zdroj: © Evropská společenství, http://www.europarl.europa.eu/

 

Parlament ve středu schválil novou legislativu, která posiluje vyjednávací pozice zemědělců tak, aby za surové mléko dostávali spravedlivou cenu a mohli se lépe připravit na konec mléčných kvót v roce 2015. Organizace producentů budou díky předpisu moci vyjednávat o cenách syrového mléka za zemědělce, které zastupují, aniž by porušovali unijní pravidla hospodářské soutěže.

 

"Tento předpis posílí vyjednávací pozice chovatelů mléčného skotu. Organizace producentů by měly zemědělcům pomoci lépe se sdružovat a umocnit svou pozici v dodavatelském řetězci, zejména v zemích, kde je systém družstev limitovaný nebo vůbec neexistuje, aby za své mléko dostali co nejlepší možnou cenu," řekl zpravodaj Parlamentu James Nicholson (ECR, UK).

 

Nové nařízení, jehož text byl již předběžně dohodnut s Radou, bylo přijato v prvním čtení 574 hlasy pro, 97 proti a 18 poslanců se zdrželo hlasování.

 

Silnější vyjednávací pozice, ale spravedlivá soutěž

Aby byla zajištěna spravedlivá soutěž, objem syrového mléka, který je předmětem jednání mezi organizacemi producentů a zpracovateli, nebude moci přesáhnout 3,5% celkové produkce v Unii. Nebude moci přesáhnout ani 33% celkové národní produkce či 45% produkce v zemích, jejíž celková produkce je nižší než 500.000 tun.

 

Povinné smlouvy musí uvádět ceny

Členské státy se budou moci nadále rozhodnout, zda uloží povinné smlouvy o dodávkách mléka mezi chovateli a výkupčími či zpracovateli na svém území. Pokud se rozhodnou pro povinné smlouvy, budou tyto muset být uzavřeny před dodáním mléka a uvádět cenu, doby splatnosti a podrobnosti o odběru a předání mléka.

 

Členské státy budou také moci stanovit minimální dobu platnosti těchto smluv, která by neměla být kratší než šest měsíců. Poslanci členským státům důrazně doporučili, aby tak učinily.

 

Mléko ze znevýhodněných oblastí

Poslanci za účelem zajištění toho, že zemědělci ze znevýhodněných oblastí budou moci mít z nových pravidel také prospěch, požádali Komisi o dvě zprávy hodnotící situaci těchto zemědělců – jednu do července 2014 a druhou do konce roku 2018.

 

Řízení dodavatelského řetězce kvalitních sýrů

Pro zlepšení fungování trhu se sýry s chráněným označením původu (CHOP) či chráněným zeměpisným označením (CHZO) a pro zlepšení jejich kvality poslanci do předpisu přidali ustanovení o řízení nabídky. Členské státy toto řízení mohou zavést, pokud nepovede ke zhoršení soutěžního prostředí a nedotkne se negativně malých výrobců sýrů.

 

Jakýkoli návrh na zavedení systému řízení nabídky bude muset mít podporu alespoň dvou třetin zemědělců dodávajících alespoň dvě třetiny mléka potřebného k výrobě těchto kvalitních sýrů.

 

Další kroky

Nové nařízení musí být před vstupem v platnost ještě formálně schváleno Radou. Bude pak platné do konce června 2020.

 

Postup:  Běžný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1.čtení s Radou

 

Odkaz : 20120215IPR38106

Plenární zasedání Zemědělství − 15-02-2012 – 13:33