KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin

17/02/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

KOMENTÁŘ

Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.

Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně zvýšila o 16,6 tis. ha tj. o 1,1 % na 1 479,5 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 8 284,8 tis. tun byla proti roku 2010 vyšší o 1 407,2 tis. tuny, tj. o 20,5 %. Pod úrovní roku 2010 byla pouze sklizeň ječmene ozimého, a to 467,7 tis. tun, což je o 28,0 tis. tun méně (o 5,7 %). Pšenice bylo sklizeno 4 913,0 tis. tun tj. o 751,5 tis. tun více (o 18,1 %) než v roce minulém. U ječmene byla sklizeň 1 813,7 tis. tun, tj. o 229,2 tis. tuny více (o 14,5 %), žita bylo sklizeno 118,5  tis. tun, tj. o 223 tuny více (o 0,2 %).

 

Hektarový výnos obilovin 5,60 t je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 0,90 t (tj. o 19,1 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 5,78 t (5,08 t v roce 2010), pšenice jarní 4,41 t (3,51 t), žita 4,74 t (3,91 t), ječmene ozimého 4,64 t (4,50 t), ječmene jarního 4,95 t (3,91 t), ovsa 3,63 t (2,64 t), kukuřice na zrno 8,79 t (6,71 t) a tritikale 4,52 t (3,73 t). I produkce luskovin byla vyšší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 63,6 tis. tun luskovin. Z toho hrachu setého 52,3 tis. tuny, tj. v porovnání s rokem 2010 o 4,1 tis. tuny více. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 8 348,4 tis. tuny je proti předchozímu roku vyšší o 1 412,6 tis. tun (tj. o 20,4 %).

 

Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 973,9 tis. tun představuje proti roku 2010 zvýšení o 152,0 tis. tun (o 18,5 %). Hektarový výnos ve výši 29,00 t je o 5,55 t vyšší. Raných brambor bylo sklizeno 52,6 tis. tun. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 30,99 t, tj. o 6,77 t více než v loňském roce. Produkce 836,8 tis. tun je o 147,5 tis. tun vyšší než v roce 2010. Cukrovky technické bylo sklizeno při výnosu 66,84 t z jednoho hektaru 3 898,9 tis. tun bulev (3 065,0 tis. tun v roce 2010) tzn. zvýšení o 27,2 %.

 

V roce 2011 došlo ke snížení osevních ploch olejnin celkem o 26,0 tis. ha (o 5,3 %) na výměru 464,4 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 183,7 tis. tun je o 23,6 tis. tun vyšší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 046,1 tis. tuny, v roce předchozím 1 042,4 tis. tuny, tzn. zvýšení o 3,7 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 2,80 t je o 0,02 t nižší. Vyšší byla také produkce máku, kdy se z plochy 31,5 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,85 t sklidilo 26,9 tis. tun (23,7 tis. tun při hektarovém výnosu 0,46 t v roce 2010) makového semene.

 

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 8 631,2 tis. tun zelené píce, tj. o 2 149,2 tis. tuny více než v roce 2010. Z toho bylo sklizeno 7 781,6 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 1 879,9 tis. tun více než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 237,6 tis.tun, z toho sklizeň sena jetele červeného 338,2 tis. tuny.

 

Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku vyšší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 277,6 tis. tun zeleniny (218,6 tis. tun v roce 2010). Produkce ovoce 265,1 tis. tuny byla proti loňskému roku nižší (288,1 tis. tuny v roce 2010). Na 16,0 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 5,70 t (2,87 t v roce 2010) sklidilo 91,3 tis. tuny hroznů, tj. o 45,3 tis. tuny více než v roce 2010. Produkce chmele ve výši 6 088 tun se proti roku 2010 snížila o 1,7 tis. tun (tj. o 21,7 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,31 t je také nižší, a to o 0,18 t než v roce minulém.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Komentář

Metodické vysvětlivky
  
Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2000 – 2011
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2011 celkem
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2011 celkem – pokračování
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2011
Porovnání s výsledky v roce 2010 – sklizeň
Porovnání s výsledky v roce 2010 – sklizeň – pokračování
Porovnání s výsledky v roce 2010– sklizeň z ovocných stromů
Porovnání s výsledky v roce 2010 – hektarový výnos
Porovnání s výsledky v roce 2010 – hektarový výnos – pokračování
Porovnání s výsledky v roce 2010 – výnos z 1 stromu, keře
  

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2011 podle krajů 
  
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Žito
Oves
Triticale
Kukuřice na zrno
Obiloviny celkem
Luskoviny celkem
Brambory ostatní
Cukrovka technická
Řepka
Kukuřice na siláž
Pícniny na orné půdě celkem – seno
Trvalé travní porosty – píce v seně
Chmelnice
Vinice
  
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2010/2011
 
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností

Grafy

Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2011
 – pšenice, ječmen, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, řepka

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2011
 – pšenice, ječmen, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, řepka

Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2011
 – pšenice, ječmen, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, brambory rané

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2011 podle krajů
 – ječmen ozimý, žito, oves, řepka
 – ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá

Výnosy zemědělských plodin v roce 2011 podle krajů
 – pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, brambory rané

 

Informace ke stažení