KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

BMELV má 60 návrhů na změnu agrární reformy

10/02/12
viz. zdroj

Zdroj: www.agronavigator.cz

 

K budoucí podobě Společné zemědělské politiky předložilo německé ministerstvo zemědělství 60 pozměňujících návrhů.

 

Německé Spolkové ministerstvo výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele (BMELV) předložilo 60 návrhů k budoucí podobě společné zemědělské politiky po roce 2013. V diskusním dokumentu mj. požaduje novou definici „aktivního zemědělce“, podle níž chce Evropská komise do budoucna omezit vyplácení přímých plateb.

 
Podle návrhu by měl „aktivní zemědělec“ minimálně polovinu svých ploch využít pro zemědělskou činnost a zároveň splnit minimální požadavky stanovené příslušnými členskými státy. Přínos generovaný tímto opatřením by podle názoru BMELV byl smazán v důsledku nákladů na administraci.

 
Bez náhrady požaduje německý zemědělský resort zrušení předpisů ohledně zastropování. I v tomto případě by nepřiměřeně vysoké administrativní náklady přinesly jen malý efekt. Značný prostor pro zjednodušení spatřuje německé ministerstvo zemědělství také u greeningu. Např. by podle názoru BMELV měly být vyjmuty z obligatorního greeningu zemědělské podniky, které hospodaří na výměře menší než 15 hektarů stejně jako podniky, ve kterých je podíl trvalých travních porostů z celkové obdělávané plochy vyšší než 50 %.

 
Kromě návrhů na zjednodušení systému vyplácení přímých plateb v EU, který navrhl Brusel, vzneslo německé ministerstvo zemědělství připomínky i k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, k návrhu nařízení Rady, kterým se určují opatření na stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty, k nařízení o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky (tzv. „horizontální nařízení“), stejně jako k řadě prováděcích předpisů.

 
Německý spolek pro ochranu přírody (NABU) však varoval ministryni Ilse Aignerovou před tím, aby pod pláštíkem odbourávání byrokracie nepotopila podstatné body reformních návrhů EU. (AgE)

BMELV hat 60 Vereinfachungsvorschläge zur Agrarreform www.topagrar.com