KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

01/02/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

V 15. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,46 mld. Kč na inovace v zemědělství, pozemkové úpravy, odborné vzdělávání a informační činnost, obnovu kulturního dědictví venkova a projekty spolupráce.

 

Dne 23. ledna 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření pro 15. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, III.2.2 Ochrana a  rozvoj kulturního dědictví venkova a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

 

V rámci 15. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatřeních I.1.4 Pozemkové úpravy a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. V těchto Pravidlech nedošlo k žádným změnám a projekty budou administrovány dle předchozích Pravidel platných pro tato opatření.

 

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

  • I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
  • I.1.4 Pozemkové úpravy
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
  • III.2.2 Ochrana a  rozvoj kulturního dědictví venkova
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

včetně aktualizace Obecných podmínek

 

Příjem žádostí bude probíhat v následujících termínech:

Opatření      Termín příjmu
I.3.1             22.2.2012 – 28.2.2012
I.1.1.2          21.3.2012 – 27.3.2012
I.1.4             21.3.2012 – 27.3.2012
III.2.2          21.3.2012 – 27.3.2012
IV.1.2          21.3.2012 – 27.3.2012
IV.2.1          21.3.2012 – 27.3.2012
 

V poslední den končí příjem žádostí na RO SZIF a centrálním pracovišti SZIF (pouze pro opatření IV.2.1) dle jednotné doby pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova uvedené v příslušných Pravidlech.

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

 

Opatření

Alokace

I.1.1.2

213 mil.Kč

I.1.4

750 mil.Kč

I.3.1

41,8 mil. Kč

III.2.2

402 mil. Kč

IV.2.1

56,6 mil. Kč

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

 

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

 

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 15. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 15. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Příloha:

Změny podmínek v opatřeních pro 15. kolo příjmu žádostí


V podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství dochází zejména ke zvýšení míry poskytované dotace ze 40 na 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Byla zrušena maximální hranice finančního rozpočtu pro předkládaný projekt a došlo k úpravě finančních limitů pro náklady na spolupráci.

V rámci opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost dochází ke snížení minimální hranice výdajů, na které může být poskytnuta dotace, u projektů týkajících se vzdělávání v oblasti lesního hospodářství z původních 200 tis. na 100 tis. Kč.

Důležitou změnou Pravidel pro žadatele v rámci opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je vyhlášení pouze záměru b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova. Z tohoto důvodu dochází i ke zrušení regionálních kritérii, která by při vyhlášení jediného záměru pozbyla smyslu. Dále byly odstraněny výdaje na nákup staveb a pozemků. Nově budou podpořeny pouze ty objekty, které jsou evidovanou kulturní památkou nebo žadatel předložil vyjádření NPÚ, že a se jedná o památnou stavbu či objekt kulturně-historických hodnot. Dílčí změny byly také provedeny v rámci preferenčních kritérií.

V rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce je v měřitelných indikátorech zdůrazněn vztah výstupu projektu při jeho realizaci k výstupům v době udržitelnosti projektu. U kulturního dědictví venkova a rozvoje drobné venkovské ekonomiky neproduktivními investicemi byla zrušena povinnost zaúčtovat vybavení jako investici. Dále byly provedeny změny v postupu při posuzování kritérií přijatelnosti a bodování projektů.

Do obecných podmínek Pravidel byla doplněna podmínka týkající se zákazu personální a majetkové provázanosti uchazečů o zakázku. Dále bylo doplněno, že Žádost o dotaci musí být vygenerována a zaslána z účtu Portálu farmáře žadatele.