KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upřesňující informace týkající se formy dokládání příloh k Žádosti o dotaci

27/01/12
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Na základě upřesnění Pravidel pro žadatele pro 14. kolo příjmu Žádostí o dotaci v opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby vydává Ministerstvo zemědělství upřesňující informaci týkající se formy dokládání příloh k Žádosti o dotaci.

 

Toto doplnění se týká podopatření:

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby


V případě žádosti o dotaci v rámci záměru a) a d) zajišťující občanskou vybavenost a služby v obcích do 500 obyvatel, je nutné jako povinnou přílohu předkládanou po výzvě RO SZIF doložit Vyjádření příslušného kraje, že projekt je v souladu se strategií rozvoje kraje – prostá kopie.

Přestože tato příloha není uvedena v Pravidlech pro žadatele, Specifické části, kapitole 10. Seznam příloh, bodu b) Povinné přílohy předkládané po výzvě RO SZIF, povinnost doložení vyplývá z kapitoly 8. Kritéria přijatelnosti projektu, kde je uvedeno, že projekt je v souladu se strategií rozvoje kraje.

Vzhledem k tomu, že žadatel musí na RO SZIF doložit do 14 kalendářních dnů od zaslání výzvy povinné a nepovinné přílohy, může dojít k situaci, že příslušné krajské pracoviště potvrzení o souladu projektu se strategií rozvoje kraje nestihne vydat. V tomto případě by měl žadatel tuto skutečnost na RO SZIF nahlásit a to nejlépe písemným vyjádřením doručeným na RO SZIF spolu s povinnými a nepovinnými přílohami. Maximální možná doba pro doručení této přílohy je 30 kalendářních dnů od zaslání výzvy k doložení povinných a nepovinných příloh žadatelem.

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova, SZIF