KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Snažíme se s plemenáři chovatelům prospět a nezatěžovat je „úřadováním“

30/01/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Společně s Českou plemenářskou inspekcí se snažíme chovatelům vycházet vstříc a nezatěžovat je kontrolami nad únosnou míru. Loni jsme s plemenáři uskutečnili 255 společných kontrol.

 

Základem systému kontrol zdraví a pohody zvířat je zajistit identifikaci a evidenci hospodářských zvířat v souladu s platnou legislativou. Povinnost označovat a evidovat některé druhy hospodářských zvířat je v České republice zakotvena v zákoně č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v jeho prováděcím předpisu, vyhlášce č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Identifikaci a evidenci hospodářských zvířat dozoruje Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa. 

Identifikace hospodářských zvířat a vedení evidence zvířat a jejich pohybů mezi hospodářstvími je nezbytná pro soustavné a detailní sledování zdraví zvířat, pro účely sledování výskytu hromadných nákaz, pro kontrolu zabezpečení welfare (tj. pohody zvířat) a také při zpracování jatečných těl pro potravinářské účely.

Kromě plemenářských důvodů pro evidenci hospodářských zvířat jsou z hlediska bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele významné i důvody veterinární. Musí být prokazatelné, odkud pocházejí potraviny živočišného původu určené pro výživu lidí, jakého původu jsou suroviny pro jejich výrobu, i jakého původu jsou jatečná zvířata.

Označování a evidence zvířat je také základní podmínkou boje s nákazami hospodářských zvířat. Při případném vypuknutí nebezpečné nákazy je nezbytné mít možnost co nejrychleji dohledat místo původu nemocného zvířete a jeho možný kontakt s dalšími jedinci. To umožní rychle a účinně přijmout mimořádná veterinárních opatření v ohnisku nákazy a ochranném pásmu, která by byla vyhlášena v místě původu nemocného zvířete (uzávěra hospodářství, zákaz přemísťování, bezpečné odstraňování odpadů, apod.).

Nezaměnitelná identifikace zvířat je nezbytná pro kontrolu a doložení provedení zdravotních zkoušek a povinných preventivních úkonů ve vztahu k udržení statusu země prosté nákaz a dodatečným garancím.

Příznivé výsledky národních kontrol Státní veterinární správy a České plemenářské inspekce a kontrol (SVS a ČPI) v rámci tzv. Cross Compliance v oblasti identifikace a evidence jsou také podmínkou pro udělení dotací.

SVS navázala v roce 2011 spolupráci při kontrolách s Českou plemenářskou inspekcí v oblasti označování a evidence, zahájenou již v roce 2010. Spolupráce SVS a ČPI spočívala zejména v porovnání seznamů hospodářství, které byly vybrány pro národní kontroly v rámci činnosti obou dozorových orgánů. Pro rok 2011 bylo 283 hospodářství vybráno ke kontrole SVS i ČPI. Na těchto hospodářstvích bylo možné provést kontrolu společně.

Krajské veterinární správy obdržely seznam hospodářství, na kterých byla plánována pro rok 2011 kontrola SVS a která byla současně vybrána ke kontrole ČPI. Před uskutečněním plánovaných kontrol na těchto hospodářstvích jednotlivé krajské veterinární správy vždy projednávaly s příslušnými pracovníky ČPI možnost provést společnou kontrolu. Takto jsme v loňském roce uskutečnili celkem 255 společných kontrol.

Cílem spolupráce, porovnávání seznamů hospodářství ke kontrole (vybraných na základě analýzy rizika) a společných kontrol je snížit u chovatelů počty kontrol, které jsou prováděné různými dozorovými orgány. Čili společně se snažíme chovatelům ulehčit jimi tak často kritizovanou „byrokratickou zátěž“.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS, 19. 1. 2012