KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora zpracování lesních hospodářských plánů

04/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Informace k podpoře zpracování lesních hospodářských plánů v roce 2011 a 2012.

 

Pro rok 2011 byla podpora dle písm. H – na úhradu zvýšených nákladů spojených s vyhotovením digitální formy dat lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro účely státní správy lesů, která je součástí přílohy č. 9 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011 – Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsobu kontroly jejich využití (dále jen „Pravidla“), poskytována v režimu de minimis (dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis). Veškeré podpory poskytnuté v tomto režimu jsou evidovány v Centrálním registru podpor malého rozsahu a poskytnutá částka jednomu příjemci nesmí v období tří let překročit 200 tis. EUR.

 

Ministerstvo zemědělství si je vědomo, že tato skutečnost může znamenat, zejména u větších vlastníků lesa, kteří v tomto režimu již čerpali jiné druhy podpor, omezení či znemožnění přístupu k této podpoře. Zahrnutí podpory na zpracování digitální formy dat LHP do režimu de minimis však bylo jediným možným řešením pro rok 2011, které umožnilo zachování tohoto příspěvku bez hrozby jeho úplného zastavení či uplatnění sankcí ze strany Evropské komise.

 

Částečným ulehčením je, že na základě úspěšně ukončeného notifikačního procesu, došlo k vyjmutí opatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura Programu rozvoje venkova z režimu de minimis, což mimo jiné umožnilo žadatelům, kteří stanovený limit již vyčerpali, podat v podzimním kole r. 2011 v rámci tohoto opatření žádost o dotaci.

 

Souběžně připravovaný alternativní způsob výkupu dat prostřednictvím pověřené organizační složky státu nemohl být pro r. 2011 spuštěn vzhledem k tomu, že podle právní analýzy by duplicitní financování LHP dvěma alternativními způsoby znamenalo obcházení Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, čímž by se automaticky smluvní vztah stával neplatným.

 

Ministerstvo zemědělství upravilo pro rok 2012 znění Pravidel, dotačního titulu dle písm. H, tak, aby mohl být příspěvek předložen k notifikaci EK. V případě kladného stanoviska EK bude příspěvek z režimu de minimis vyňat. Ministerstvo zemědělství očekává rozhodnutí o notifikaci v průběhu 1. čtvrtletí roku 2012, tedy před případným příjmem žádostí v roce 2012. V případě záporného stanoviska EK zůstane příspěvek dle písm. H i pro rok 2012 v režimu de minimis. O výsledcích notifikačního procesu bude MZe informovat na svých webových stránkách.