KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O „tajemném“ schmallenbergském viru

10/01/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Státní veterinární správa registruje problémy s výskytem této nákazy v Holandsku a Německu, kde byly na sklonku roku 2011 zaznamenány případy onemocnění způsobeného tímto virem. V prosinci a na počátku ledna bylo v Nizozemí hlášeno 38 ohnisek u ovcí, infikováno 164 ovcí a jedna koza, všechna zvířata uhynula; infikováno bylo celoplošně i 80 stád skotu.  

 

V Německu ve stejném období 9 pozitivních vzorků na 4 hospodářstvích v Severním Porýní – Westfálsku.

Virus vyvolává vysokou horečku, průjem, ztrátu kondice, výrazné snížení užitkovosti až úhyny. U novorozených mláďat byly popsány vrozené vady a deformity. Virus je přenášen především vektory a transplacentárně. Riziko přenosu na člověka je velice nízké a nebylo zatím potvrzeno.
V listopadu 2011 pracovníci z Friedrich-Loeffler Institutu v Německu identifikovali nový virus v séru skotu trpícího horečnatým onemocněním. Virus byl izolován na buněčných kulturách. Na základě předběžných informací je tento virus blízce příbuzný s Shamonda-, Aino- a Akabane viry patřícími do séroskupiny Simbu známých jako viry způsobující onemocnění přežvýkavců. Virus byl pojmenován Schmallenberg virus, jelikož infikovaný skot pocházel z hospodářství ve Schmallenberg v okrese Hochsauerlandkreis. Podobné nálezy byly hlášeny z Nizozemí i u ovcí a koz, kde byly u novorozených mláďat infikovaných během intrauterinního vývoje popsány vrozené deformace a vývojové vady.

U postižených dojnic v Německu došlo v létě 2011 k vysoké míře výskytu těchto symptomů: horečka (víc než 40 °C), zhoršení celkového zdravotního stavu, nechutenství a snížená produkce mléka (až o 50 %). Symptomy vymizely po několika dnech. V Nizozemí byla u skotu v srpnu a září pozorována horečka, průjem a snížená produkce mléka. Na začátku prosince došlo k rození jehňat s kongenitálními malformacemi jako skolióza, hydroencephalus a arthtogryposis.

Schmallenberg virus dosud nebyl popsán jako původce onemocnění u člověka. Shamonda-, Aino a Akabane- viry geneticky blízce příbuzné s Schmallenberg virem se nachází pouze u zvířat. Avšak zoonotický potenciál tohoto viru nemůže být zcela vyloučen vzhledem k tomu, že některé viry z rodu Orthobunyavirus i séroskupiny Simbu mohou způsobit onemocnění u člověka. Tyto skutečnosti konstatuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které vypracovalo ve vztahu k Schmallenberg viru studii s analýzou rizika, která je dostupná na webové adrese:
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=795

Klinický výskyt nákazy způsobené Schmallenberg virem vrcholí v období srpna až září. V současnosti vymizel výskyt viru u skotu, avšak došlo ke zvýšenému výskytu malformací u jehňat. Tato situace souvisí pravděpodobně s intrauterinní infekcí v předchozích měsících. Výskyt u skotu v roce 2012 v Německu a Nizozemí je možný na základě zkušeností s dalšími sezónními nákazami (katarální horečka ovcí). V tomto případě je důležité sledovat ohniska a případně zavést program dozoru.

Stálý výbor Evropské komise pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) současnou situaci vyhodnocuje a ve dnech 11. – 12. 1. 2012 proběhne jeho zasedání o možných opatřeních, která by měla být přijata v jednotlivých členských státech k zamezení šíření této nákazy.

Státní veterinární správa situaci pečlivě sleduje a na jednání Komise bude usilovat o jasnou formulaci společného postoje ke zdolávání této nákazy. A kdyby bylo nutné, jsme samozřejmě s to přijmout odpovídající veterinární opatření v rámci naší republiky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS