KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Historie a budoucnost českého zemědělství

19/01/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Pohledů na české zemědělství může být a také je velmi mnoho. Většinou se ale jedná o jednotlivosti, fragmenty, velmi málo autorů předloží čtenáři kompletní analýzu a z ní vycházející pokusy o predikci dalšího vývoje. Následující řádky jsou pokusem předložit výsledky analýzy v několika pokračováních k diskusi.

 

Kvůli jednoduchosti a přehlednosti jsou základem konceptu jednoduché tabulky a grafy, proložené spojovacím textem s tím, že veškerá uvedená čísla pochází z oficiální databáze Českého statistického úřadu.

 

Hrubá zemědělská produkce


Jedno pravdivé židovské přísloví říká, že „naše budoucnost začíná tam, kde je naše minulost“. První část tématu se věnuje proto historii výkonnosti českého zemědělství.

Základním ukazatelem vývoje zemědělství je hrubá zemědělská produkce (HZP) měřená ve stálých cenách. V tabulce 1 je HZP vztažena ke třem časovým hranicím – k rokům 1936, 1990 a 2010.

 

Tab. 1 – Hrubá zemědělská produkce (mil. Kč, stálé ceny roku 1989, ČSÚ)

Rok

Celkem

Rostlinná produkce

Živočišná produkce

1936

80946

42501

38444

1990

106142

44416

61725

2010

68123

35053

33069

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky 1 vyplývá, že:

  • české zemědělství bylo už v prvním pololetí minulého století vysoce výkonné,
  • v naší době jeho výkon hluboce zaostává a mění se jeho struktura v neprospěch finální živočišné produkce.

Když přejdeme z makroekonomiky HZP celého zemědělství na hodnocení produkce na jeden hektar zemědělské půdy, pak můžeme výsledek sledovat v tabulce 2 (k dispozici je časová řada jen od roku 1948).

 

Tab. 2 – Hrubá zemědělská produkce na hektar zemědělské půdy (Kčs a Kč, stálé ceny roku 1989

Rok

HZP celkem

1948

11299

1950

14237

1970

17962

1990

25040

2010

16081

Zdroj: ČSÚ

Stručné závěry z tabulky 2:

  • po válce v roce 1948 byla produkce pochopitelně velmi nízká,
  • do roku 1990 se zvýšila 2,2krát, aby se v naší době vrátila na úroveň konce šedesátých let
  • rostlinná produkce, která vyrábí suroviny, převýšila živočišnou výrobu, která vyrábí finální produkt, vytváří pracovní místa a přidanou hodnotu – zlom nastal v roce 2008, čtyři roky po našem vstupu do Evropské unie.

 

Pracující v zemědělství


V této části si povšimneme, jaký byl demografický vývoj českého zemědělství. K dispozici máme opět časovou řadu od roku 1948 (tabulka 3).

 

Tab. 3 – Pracující v zemědělství (tisíce fyzických osob)

Rok

Pracující v zemědělství (tisíce)

1948

1313,8

1960

862,0

1980

575,3

1990

539,8

2000

115,1

2010

132,8

Zdroj: ČSÚ

Z tabulky 3 je patrné, že české zemědělství prošlo dramatickým demografickým vývojem, ze kterého lze mimo jiných vypíchnout následující postřehy.

  • Prudké snižování stavů pracovníků skončilo v polovině osmdesátých let a další sestup do roku 1990 byl velmi pozvolný.
  • Tento vývoj kopíruje nárůst produkce od doby konsolidace v polovině osmdesátých let, který je dán mimo jiné prudkým rozmachem nezemědělské výroby (přidružené výroby).
  • Po roce 1990 se stavy pracovníků prudce propadají, což odpovídá ústupu odvětví živočišné výroby, která je základem zaměstnanosti.
  • Ve sledovaném období dochází k významnému snížení podílu žen z nadpoloviční většiny k jedné třetině poměru k mužům.

(Pokračování příště)

Ing. Jan Veleba
prezident Agrární komory