KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Co přinesla novela zákona o ekologickém zemědělství?

03/01/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.

 

Novela byla přijata především na základě nové evropské legislativy ekologického zemědělství, kterým je nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a prováděcí nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

 

Vlastní pravidla hospodaření pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou upravena v evropské legislativě, proto se v národním zákoně již nevyskytují. Zákon tak upravuje především administrativní postupy, nebo některé ustanovení týkající se kontrolního systému. Co se tedy novelou zákona mění?

 

Celkově došlo ke zjednodušení zákona, protože byla vypuštěna všechna duplicitní ustanovení s evropskou legislativou.

 

Hlavním smyslem novely bylo dále zjednodušit administrativu kolem registrace nových osob podnikajících v ekologickém zemědělství. Proto se již neplatí správní poplatek 1 000 Kč za podání žádosti o registraci a také byly zjednodušeny formuláře pro registraci. Místo dosavadních 5 formulářů bude jednotný formulář pro všechny typy osob podnikajících v ekologickém zemědělství (zemědělci, výrobci, obchodníci, včelaři, dovozci biopotravin apod.). Konečná podoba formuláře bude obsažena v novele prováděcí vyhlášky č. 16/2006 Sb., na které se v současné době intenzivně pracuje. Noví žadatelé také budou registrováni ve smyslu zákona již od začátku přechodného období, nikoliv až po jeho ukončení.

 

Zákon také stanoví administrativní postup při vydávání výjimek z pravidel ekologického zemědělství. Výjimky už nemohou vydávat kontrolní organizace, proto je od roku 2010 vydává MZe a některé žádosti o vydání výjimky jsou nově zpoplatněny částkou 1 000,- Kč. Pouze výjimku na použití neekologického osiva a sadby brambor vydává ÚKZÚZ, odbor osiva a sadby a tato žádost není zpoplatněna. Dále není zpoplatněna žádost o výjimku v případě katastrofických událostí a žádost o zkrácení přechodného období.

 

V oblasti kontrolního systému se nově stanovuje lhůta, do kdy musí osoba podnikající v ekologickém zemědělství dokončit proces přechodu k jiné kontrolní organizaci, pokud chce svoji kontrolní organizaci změnit. Pokud původní smlouva o kontrolní činnosti pozbude platnosti, musí osoba podnikající v ekologickém zemědělství (pokud má zájem dále pokračovat v podnikání v ekologickém zemědělství) do 30 dnů uzavřít smlouvu s jinou kontrolní organizací, jinak mu bude zrušena registrace. V oblasti správních řízení byly také přeformulovány skutkové podstaty porušení pravidel ekologického zemědělství tak, aby odpovídali terminologii evropské legislativy.

 

V oblasti chovu zvířat zákon reaguje na aktuální situaci, kdy se v praxi stávalo, že na ekologické farmě byly v režimu ekologického zemědělství pouze pozemky, ale zvířata byla i nadále konvenční a pobývala na ekofarmě celoročně. Zákon proto stanovuje nově maximální dobu 90 dnů, po které mohou být na ekofarmě v průběhu 1 roku přítomna konvenční zvířata, například za účelem smluvního výpasu.