KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Parlament schválil rozpočet EU na rok 2012

07/12/11
viz. zdroj

Zdroj: www.europarl.europa.eu/cs

 

Plenární zasedání Rozpočet − 01-12-2011 – 14:50   Evropský parlament ve svém čtvrtečním hlasování schválil konečnou výši a prioritní položky rozpočtu EU na rok 2012, tak jak byly dohodnuty jednacím týmem Parlamentu a členskými státy 18. listopadu.

 

Priority Parlamentu přijaty

Evropský parlament se ve svých návrzích soustředil na růst, inovace, zaměstnanost, kontrolu hranic, řízení migrace a podporu demokratického vývoje v arabském světě. Všechny tyto priority byly členskými státy přijaty.

 

Omezené navýšení plateb

Navýšení prostředků pro platby bude omezené (1,86%), jak požadovaly členské státy. Komise, Rada a Parlament se dohodly na provedení inventury v průběhu příštího roku, zda je rozpočet realistický nebo zda jsou potřebné opravy. Členské státy za tímto účelem podepsaly usnesení. Celkový rozpočet pro příští rok bude 129,1 miliard eur (nárůst o 1,86%) v platbách a 147,2 miliard (nárůst o 3,8%) eur v závazcích.

 

Předseda delegace EP v dohodovacím řízení, Alain Lamassoure (EPP, FR), řekl : "V čase krize se nám podařilo snížit provozní náklady a zároveň udržet růst a konkurenceschopnost". Byl však kritický k zaujetí Rady úrovní plateb, zatímco závazky byly přehlíženy. "Musíme oboje sladit, abychom se vyvarovali každoročním diskusím o plošných škrtech", řekl. Alain Lamassoure se domnívá, že jedinou možností by bylo snížit příspěvky členských států do unijního rozpočtu a nahradit je vlastními zdroji. "Bez politické dohody o vlastních zdrojích nebude žádný budoucí finanční rámec," řekl.

 

Zpravodajka Parlamentu zodpovědná za hlavní část rozpočtu pro příští rok, Francesca Balzani (S&D, IT), přivítala, že členské státy přijaly priority Parlamentu. Vyjádřila však varování, že dohodnutá výše plateb se může ukázat příští rok pro zaplacení všech účtů jako nedostatečná.

 

José Manuel Fernandes (EPP, PT), který byl zodpovědný za administrativní rozpočty, řekl že administrativní rozpočet – který představuje méně než 6% rozpočtu – "představuje správnou rovnováhu mezi úsporností a administrativními potřebami." Zdůraznil, že k administrativním rozpočtům ostatních institucí bylo přistupováno přísně a porostou pouze o zhruba 1%, což znamená v reálných hodnotách snížení.

 

Komisař pro rozpočet Janusz Lewandowski přivítal výsledek jednání a sebeomezení institucí v rozhodování o svých vlastních rozpočtech. Varoval však také, že dohodnutá výše prostředků pro platby může být příliš nízká. "Musíme se zamyslet nad naší každoroční rozpočtovou procedurou, zejména na konci víceletého finančního rámce. Prozatím věřím společné deklaraci podepsané členskými státy," řekl.

 

Výzkum jaderného štěpení (ITER)

 

V rámci dosažené dohody bylo přidáno také dodatečných 100 milionů eur na financování programu výzkumu jaderného štěpení ITER na jihu Francie. V dalších letech bude na dodatečné náklady potřeba mnohem větší částka. Další diskuse na toto téma proběhne v Rozpočtovém výboru a během schůzek trialogu s členskými státy.

 

Změny rozpočtu na rok 2011

 

Parlament také přijal dohodu o dodatečných finančních potřebách pro rok 2011. Ta byla potřebná, neboť Komise již nemohla proplácet účty v některých oblastech politik. Kromě přeskupení mezi rozpočtovými položkami bude do rozpočtu přidáno dodatečných 200 milionů eur, aby mohly být opět prováděny platby projektům Evropského sociálního fondu a v oblasti výzkumu.

 

O dalším návrhu opravného rozpočtu na rok 2011 bude hlasovat Rozpočtový výbor příští týden. Měl by pokrýt finanční potřeby Fondu solidarity EU ve výši 38 milionů eur na pomoc Španělsku a Itálii po zemětřesení v Lorce a záplavách v kraji Veneto.

 

více

Deset faktů o rozpočtu EU

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20111021BKG29990+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS

 

Francesca Balzani (S&D, IT) – profil zpravodajky EP pro rozpočet 2012

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96979/Francesca_BALZANI.html

 

José Manuel Fernandes (EPP, PT) – profil zpravodaje pro ostatní části rozpočtu

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/96899/José%20Manuel_FERNANDES.html

 

Rozpočet pod lupou – Vysvětlení rozpočtu EU

Věděli jste, že přes 90% rozpočtu EU je určeno na projekty ve 27 členských zemích, nebo na politiky, jako je hospodářský růst, zemědělství, životní prostředí a energetika? Nyní, když se jednání o financování Evropksé unie a jejích politik v letech 2014-2020 rozjela naplno, je důležité, aby daňoví poplatníci v EU měli jasný přehled, odkud peníze do rozpočtu EU přichází, a na co se vydávají. V tom vám může pomoci naše aplikace. Údaje v ní jsou založeny na výroční Finanční zprávě Evropské komise a obsahují nejnovější údaje za rok 2010. 
 

Přibudou pro evropský rozpočet nové zdroje příjmu? Je Unie, která právě čelí ekonomické krizi, připravena podpořit své ambiciózní cíle, které si stanovila ve strategii EU 2020? Podpoří finančně nové úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou? A pokud ano, co se stane s tradičními oblastmi, jako je zemědělská a regionální politika? To jsou některé z otázek, které  bude potřeba vyřešit v nadcházejících letech, kdy se členské státy EU a Evropský parlament budou muset shodnout na finančním rámci EU na léta 2014-2020. Náš přehled vám chce v krátkosti ukázat, kolik peněz z EU míří do jednotlivých zemí a na co jsou vydávány. Zároveň znázorňuje, kolik peněz získá rozpočet EU ve které zemi a jaké jsou zdroje těchto příjmů.

 

Komentář k údajům

Údaje, které jsme použili, jsou posledními dostupnými údaji, a pocházejí z Finanční zprávy Evropské komise pro rok 2010. Procentuální vyjádření výdajů se týká pouze prostředků vydaných v rámci sedmadvacítky. Peníze vydané mimo EU, například v kandidátských či sousedních zemích, nejsou v těchto výpočtech brány v potaz.

Rozpočet pod lupou

Odkaz  : 20111201IPR32925