KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejlepší firmy na hradě

07/12/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Již šestnáct let vyhodnocuje podle velmi přísných kritérií společnost Comenius nejlepší firmy hospodařící v České republice. Jednotlivci pak získávají titul Gentleman roku a Lady pro.V letošním ročníku ankety Českých 100 nejlepších se mezi deseti nejlepšími firmami umístil Agrofert holding Andreje Babiše, který stanul na šestém místě.

 

V disciplíně nejlepších firem z oboru zemědělství a potravinářství se jako vloni objevila opět Olma Olomouc a dalších dvanáct firem zpracovatelského průmyslu. Dokonce tři želízka v ohni měla společnost Agrotrade. Mezi nejlepšími se umístila její mateřská společnost a dvě dceřiné – Xavergen a.s. a Boneco a. s.

Mimo zemědělský a potravinářský sektor se v anketě Českých 100 nejlepších umístila na nejvyšší příčce Škoda Auto. Zopakovala tak své loňské prvenství. Druhé místo obhájila energetická společnost ČEZ. Na třetí příčku se z loňské jedenácté pozice posunul Microsoft.

Oba prezidenti, z Agrární komory ČR Jan Veleba a z Potravinářské komory ČR Miroslav Toman, mohli mít radost, „jejich“ obory byly letos dokonce mezi prvními vyznamenávanými na Pražském hradě ve Španělském sále. Na stránce Agrární komory ČR v Zemědělci představíme tři vítězné zemědělské firmy, jimž se právem dostalo tohoto ocenění. Diplomy jim na slavnostním večeru ve Španělském sále předával Jan Veleba.

 

AGRO družstvo Záhoří mezi oceněnými

AGRO, družstvo Záhoří bylo založeno 24 zakládajícími členy 4. srpna 1993 jako nová firma bez právního předchůdce. Od roku 1995 převzalo zemědělskou činnost v regionu mezi Vltavou a Otavou a od té doby zemědělsky hospodaří a podniká, v současné době na výměře asi  2900 ha půdy, z toho 2350 ha půdy orné, a na počtu půdních bloků 226.

Zaměstnává průměrně 75 kvalifikovaných zaměstnanců a hospodaří s průměrným ziskem přesahujícím od založení 7,5 milionu ročně.

Družstvo provozuje klasickou zemědělskou výrobu – výrobu rostlinnou a živočišnou ve finančním vyjádření v poměru cca 2/3 ŽV a 1/3 RV, v komoditní specifikaci se věnuje produkci mléka, potravinářské pšenice a řepky.

 

Kopistovi si přijeli na Hrad pro diplom

Rodinná farma Kopista jako sdružení fyzických osob vznikla 1. ledna 1993. Zakládajícími členy sdružení byli Jaroslav Kopista a Karel Kopista. Později přistoupila Karlova manželka Milena Kopistová a po maturitě jejich syn Ondřej Kopista. Farma pokračuje v rodinné tradici v Úhřeticích. První zápis o hospodaření Kopistů v Úhřeticích pochází z Gruntovní knihy panství Rosického z 29. listopadu 1629. Ondřej a jeho sourozenci jsou čtrnáctou generací na rodovém statku.

Počátky hospodaření na v restituci získaném majetku byly spojeny s nemalým sebezapřením a vynutily si velké finanční náklady na rozběhnutí hospodářské činnosti. Znovu získaný majetek byl velmi zničený. Farma k dnešnímu dni obhospodařuje asi 400 ha orné půdy jak vlastní, tak pronajaté. Původních vlastních 85 ha orné půdy se podařilo nákupy rozšířit na 150 ha velmi kvalitní půdy, která umožňuje dosahovat přijatelné hektarové výnosy, například řepky olejky se sklízí 4,5 – 5,2 t/ha, potravinářské pšenice 7,5–8,5 t/ha v kvalitě E, hrachu 4,5–5,2 t/ha, kukuřice 10–11 t/ha a cukrovky kolem 80 t/ha. Farma produkuje osiva hrachu a ozimé pšenice.

Farma je plně vybavena posklizňovou technologií a disponuje dostatečnou výkonnou technikou pro zvládnutí polních prací. Kopistovi také úzce spolupracují s obcí. Pokud je třeba, zajišťují opravy obecního majetku, údržbu zeleně v extravilánu obce, průjezdnost obecních komunikací v zimě. Rovněž přispívají na společenské akce pořádané obcí. Tato spolupráce byla v rámci Pardubického kraje pro rok 2011 oceněna Oranžovou stuhou v soutěži Obec roku.

 

Akciová společnost Úsovsko má pestrou činnost

O akciové společnosti Úsovsko by se daly psát romány, má tak pestré portfolio činností, že o každé z nich se dá říci mnoho zajímavého. Byla založená v roce 1995, navázala na úspěšné hospodaření zemědělského družstva a jako prosperující zemědělská a potravinářská společnost se nespokojila s úzkým sortimentem výroby a služeb. Dnešní koncern Úsovsko představuje dvanáct zemědělských, potravinářských, obchodních a průmyslových společností. Vývoj koncernu je neustále v pohybu, což dokladují vstupy do společností, zakládání a rozvoj nových aktivit a výrob.

Celý koncern je organizačně rozdělen na dvě centra: zemědělsko-potravinářské v Klopině a průmyslové v Šumperku.

Postupným růstem koncernu se plocha obdělávané půdy zvětšovala a v dnešní době se obdělává přes devět tisíc hektarů orné půdy, kolem čtyř tisíc hektarů luk a pastvin, 380 hektarů ovocných plantáží a dále 200 hektarů lesních pozemků, což představuje téměř čtrnáct tisíc hektarů půdy v Olomouckém kraji.

Dominantní postavení v rostlinné výrobě zaujímá pěstování obilovin, které společně se zrnovou kukuřicí využívá na šedesáti procent plochy z více než devíti tisíc hektarů obdělávané orné půdy.

Mezi další aktivity rostlinné výroby patří pěstování řepky olejky, máku a cukrovky.

K prosperitě přispívá i obhospodařování luk a pastvin, což umožňuje zajištění kvalitního krmiva pro živočišnou výrobu. Moderní a vysoce produktivní technika umožňuje vysokou kvalitu zpracování zemědělské půdy a sklizňových prací.

Do programu živočišné výroby spadá produkce mléka a pastevní odchov krav bez tržní produkce mléka, který je zajišťován na výměře čtyři tisíce hektarů trvalých travních porostů.

Koncern Úsovsko chová 1500 kusů dojných krav s roční produkcí okolo dvanácti milionů litrů mléka. V roce 2011 byla ukončena modernizace provozu mléčné farmy v Šumvaldě, což zahrnuje výstavbu nové šestiřadé stáje pro 284 kusů dojnic, výstavbu nové kruhové dojírny pro 36 kusů včetně čekárny před dojírnou pro 180 kusů. Živočišná výroba provozuje také míchání krmných směsí s nejmodernější technologií v této oblasti – jak pro vlastní potřebu, tak jako službu pro zemědělské podniky. Okrajovou aktivitou živočišné výroby je chov ryb, výkrm ryb na oteplené vodě a faremní chov daňků, sibiřských jelenů maralů a muflonů.

Nepostradatelnou součástí koncernové výroby je pěstování ovoce na celkové ploše 380 hektarů. Jedná se v první řadě o moderní odrůdy jabloní. Své místo tam zaujímají také plochy višní, červeného a černého rybízu.

Nový program je zaměřen na ekologické pěstování bioovoce – bez použití chemických látek.

Na rozsáhlé sady navazuje nezbytný velkosklad ovoce, který pojme až 2500 tun při udržení optimální vlhkosti a trvalé chladírenské teploty dvou stupňů Celsia. Z toho 1800 tun ovoce je skladováno ve speciálním systému ULO, což je skladování prakticky bez kyslíku. K prosperitě ovocnářské divize přispívá i výsadba jabloní se závlahovým systémem a s protikroupovou ochranou sítěmi.

 

Potravinářská výroba je v Klopině a v Šumvaldě

Výroba müsli tyčinek probíhá v nově vybudované výrobní hale v obci Klopina. Potravinářskou výrobu zajišťují dvě plně automatizované linky. Tyčinky se vyrábí pod vlastní značkou FIT, FIT fruit, FIT frutík, FIT zlatá, GO a Simply nut, ale i pod privátními značkami.

Své pevné místo si tyčinky získaly na domácím i zahraničním trhu a jsou vyváženy nejen na východ, ale i třeba do Rakouska a Itálie. K dalším aktivitám patří výroba müsli tyčinek s označením Bio. Jedná se o potraviny ekologického zemědělství.

Tyčinky obsahují vyvážený poměr bílkovin, sacharidů a tuků. Navíc tyčinky bez polev jsou vhodné i pro diabetiky. Uznávanou kvalitu ostatně potvrzují i nejrůznější ceny z potravinářských výstav a veletrhů. Závod Oneš v Šumvaldě zaměřuje svou výrobu na extrudované a fritované snacky, včetně snídaňových cereálií, dále pražené oříšky a cereální taštičky – vše převážně pod značkou BERSI. Vyrábí se tam také oříškové a čokoládové cereální sušenky pod značkou Fit Biscuit.

Nedílnou součást celého koncernu tvoří průmyslová výroba a služby. Dále je to průmyslově orientovaná akciová společnost Fortex – AGS v Šumperku. Stavební výroba této společnosti se zaměřuje zejména na výstavbu pro administrativu, služby, obchod, bankovnictví, zdravotnictví, bydlení, průmysl, zemědělství, ekologické stavby a na výstavby bioplynových stanic. V roce 2009, jako generální dodavatel, uvedl do provozu dvě bioplynové stanice. Jednu v Třeštině na tekutou fermentaci při elektrickém výkonu 999 kW a jednu v Šumperku s pevnou fermentací při elektrickém výkonu 526 kW.

A zbývá se zmínit ještě o výrobní program divize čistíren odpadních vod .Zaměřuje se jak na malé domovní čistírny, tak i na ty největší pro obce a města, dále také pro průmyslové a zemědělské podniky.Více než dvacetiletá praxe ve výrobě, stovky staveb a rekonstrukcí čistíren odpadních vod, následná údržba a servis řadí společnost na vodohospodářskou špičku v České republice a východní Evropě. Aktivita se rozvíjí i ve společném podniku v ruském Jekatěrinburgu.

Eugenie Línková