KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva hodnotitelské komise k prezentovaným projektům spolupráce v opatření IV.2.1. PRV

04/11/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Zpráva hodnotitelské komise k prezentovaným projektům spolupráce v opatření IV.2.1. PRV Realizace projektů spolupráce, podaným ve 13. kole příjmu Žádostí o dotaci z PRV

 

Hodnotitelská komise posuzovala v termínu 16.–18. 8., 22.–23. 8. a 21.9. 2011

48 projektů, přičemž 45 jich bylo představeno i při vlastní veřejné prezentaci.

 

Přehled projektů 13. kola

 


Celkový počet zaregistrovaných projektů 50

 

 


 

Počet ukončených projektů SZIF – pozdní doručení doplnění projektu 2

 


 

Počet ukončených projektů SZIF – nesplnění kritéria přijatelnosti 5

 


 

Počet prezentovaných projektů 45

 


 

Počet neprezentovaných projektů 1

 


 

Počet ukončených projektů HK – nesplnění kritéria přijatelnosti 10

 


 

Počet doporučených projektů HK 32

 


 

 

Z celkového počtu zaregistrovaných projektů byla dvěma projektům ukončena administrace z důvodu pozdního doručení doplnění projektu v rámci administrativní kontroly, dále byla ukončena administrace pěti projektům z hlediska nesplnění přijatelnosti, z nichž byla všem dodatečně umožněna prezentace, tři z nich tuto možnost využily. Jeden projekt nebyl z časových důvodů spolupracujících MAS prezentován vůbec.

Následně, na základě vlastního hodnocení a hlasování, udělila hodnotitelská komise kromě pěti projektům ukončeným ze strany SZIF dalším deseti projektům nulový počet bodů v preferenčních kritériích, u kterých musí projekt obdržet minimálně jeden bod (viz kritéria přijatelnosti). Žádosti se tak nemohly objevit ani na seznamu nedoporučených projektů a musela jim být v souladu s Pravidly pro žadatele ukončena administrace.

Kladným hodnocením s různým výsledným počtem bodů tedy úspěšně prošlo 33 projektů Spolupráce.

Touto zprávou bychom chtěli nejen informovat o výsledcích hodnocení, ale také stručně zhodnotit prezentace projektů a upozornit na jejich dobré i horší příklady a věříme, že tato zpětná vazba bude i podnětem pro další zlepšování úrovně projektů a jejich hodnocení.

Dobré příklady


Tematicky se značný počet projektů týkal zavádění regionálních značek a destinačního managementu, další byly zaměřeny na turistický a kulturní potenciál území. Inovativní projekty dokázaly smysluplně provázat i několik těchto oblastí.

Úroveň projektů se od minulého kola výzvy velmi zvýšila a pomyslná laťka byla zvednuta značně vysoko. Díky zásadní změně preferenčních kritérií se hodnocení soustředilo především na obsahovou stránku projektu a na efektivitu plánovaných výdajů. Ke zlepšení došlo ve všech bodech, které byly uvedeny v loňské zprávě z nepovinných prezentací projektů.

Objevily se projekty s originálním nápadem, detailně propracované, na kterých bylo vidět, že byly připravovány minimálně rok i dva. Některé projekty identifikovaly „bílé místo na trhu“ a nabídly službu, která je žádaná, bude účelně poskytována a zejména bude s vysokou pravděpodobností životaschopná nejen po dobu vázanosti projektu na účel, ale bude pokračovat a dále se rozvíjet bez přímé podpory PRV. Mnoho projektů je také založeno na skutečné a dlouhotrvající spolupráci zapojených MAS i v budoucích letech. Pečlivou přípravu dokládají podrobně promyšlené a zpracované měřitelné indikátory, které svědčí o kvalitě a potřebnosti cílů projektů. Řada projektů nás přesvědčila o spolupráci s místními obyvateli, kteří byli evidentně u vzniku původního námětu projektu. Projekty tak zhodnotily regionální zajímavosti a potenciál, který nyní bude dále rozvíjen.

Projekty zdárně využívají opatření k realizaci takových akcí, které nelze podat v rámci opatření zejména Osy 3 PRV zaměřeným na zlepšení kvality života na venkově. V letošním roce se tedy objevilo mnohem méně projektů, které působí dojmem, že se nejedná o spolupráci, nýbrž o samostatnou práci partnerů, kdy dva geograficky vzdálené subjekty si nezávisle na sobě realizují své individuální projekty, a které byly rozporovány i v průběžném
hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Špatné příklady


Některé projekty s nízkou kvalitou z 10. kola byly pouze opsány a znovu předloženy, aniž by reflektovaly nová Pravidla. V podmínkách novelizovaných Pravidel neobstály ani některé úspěšné projekty z 10. kola, které nebyly závazkovány v 10. kole z důvodu vyčerpání finanční alokace. MAS je neupravily a projekty podmínkám novely Pravidel pro 13. kolo nevyhověly.

Z hlediska efektivity plánovaných výdajů bychom chtěli na následujících příkladech upozornit na horší, ale poměrně časté uchopení projektu spolupráce:

 1. K vysokým investičním výdajům všech zúčastněných MAS byl přidán jednorázový výstup např. leták, brožura, jedna měkká akce, aniž by bylo deklarováno, jak vlastní projekt rozvíjí spolupráci v dalších letech, či jasně popsáno, jak bude spolupráce nadále probíhat. Leták, brožura ani jedna měkká akce by bez realizace projektu vzniknout samozřejmě nemohly, jsou zastřešujícím prvkem, ale nelze je považovat za přidanou hodnotu projektu.
 2. V některých případech chtěly MAS realizovat investice, studie, publikace případně akce bez předem zjištěné poptávky tak, že vlastní budoucí spolupráce je nejistá. Nebylo podloženo, jak dojde k propojení veřejnosti zúčastněných MAS či zájmových skupin i v době udržitelnosti.
 3. Na úkor vlastní spolupráce byly plánovány výdaje na pořízení předimenzovaného vybavení, jehož následné využití a správa nebyly zřejmé a odůvodněné.
 4. Náklady na vlastní řízení a podporu projektu převyšovaly náklady na vlastní výstupy spolupráce.
 5. Ne vždy stál projekt na aktivitě zdola, ale byl zájmovým skupinám nabídnut „shora“.
  Poptávka (požadavků) zjištěná u zájmových skupin či starostů obcí MAS neusměrnila navrhované cíle a z projektu byl patrný chybějící potřebný nadregionální přesah, koncepční přístup a nadhled ze strany MAS.
 6. Některé projekty byly pravděpodobně zpracovány v krátké době. Jejich obsah je třeba dopracovat, podrobněji vysvětlit, nastavit měřitelné indikátory a mohou uspět v dalších kolech. Samostatnou kapitolou prezentací byla diskuse nad měřitelnými indikátory. Mnohdy nebyl jejich smysl pochopen a většinou byly zmíněny pouze indikátory na dobu realizace projektu (do proplacení). Indikátory na celou dobu udržitelnosti projektu často úplně chyběly.
  Dodatečně tak byly přidávány indikátory typu: počet opakování měkké akce za rok v každé MAS, počet návštěvníků muzea ročně, počet certifikovaných výrobků atp.
  Téměř u všech projektů pomohla veřejná prezentace vysvětlit určité nejasnosti a přispěla k uchopení výstupů a cílů.
  Bohužel se prezentací zúčastnilo málo posluchačů ze strany veřejnosti, přestože právě zde mohly MAS načerpat inspiraci a zkušenosti pro příští kolo spolupráce nebo pro činnost MAS obecně.
  Předpokládáme, že v rámci PRV a určitého uzavření první poloviny období svého působení MAS ve svých regionech zhodnotí skutečné potřeby obyvatel a možnost spolupráce s partnery a v příštím kole budou předkládány další originální projekty Spolupráce.
  Všem prezentujícím tímto děkujeme za čas, trpělivost, úsilí a mnohdy i nadšení věnované prezentacím. Místním akčním skupinám, které neuspěly, přejeme dobré nápady do dalšího kola výzvy.

Hodnotitelská komise pro opatření IV.2.1 PRV