KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nil je sice daleko, ale západonilská horečka je blízko

06/10/11
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Účinně bránit onemocněním, to především znamená o nich a o případných rizicích více vědět. Dnes se zmíníme o západonilské horečce (West Nile Fever), která ohrožuje nejen člověka, ale i koně a jiná zvířata, a byla již zjištěna v jižních částech Evropy, nejdále v Rakousku a v Maďarsku.

 

Proto jsme letos přistoupili k sérologickému sledování protilátek proti viru západonilské horečky a vyšetřili jsme 783 koní z celé ČR. Do kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace bylo od letošního roku zařazeno i povinné vyšetřování koní s nervovými příznaky na tuto nákazu a dosud nebyl zjištěn žádný případ. Rovněž tak sledujeme výskyt toho viru v indikovaných případech u uhynulých volně žijících ptáků. Ani zde jsme zatím nezjistili výskyt. Na těchto sledováních spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví, které naše výsledky využívá k vyhodnocení rizika onemocnění pro lidskou populaci.

 
Podle našich poznatků u nás v současné době nejsou vhodní vektoři (hmyz) pro šíření západonilské horečky, a proto i riziko rozvlečení této nákazy není příliš vysoké. Nicméně s ohledem na změny v přírodě a v ekosystémech situaci sledujeme a vyhodnocujeme. Na tomto místě je vhodné upozornit na Metodiku kontroly zdraví zvířat, která je každoročně vydávána Ministerstvem zemědělství a která je pro chovatele závazná. Ukládá chovatelům provádět určitá vyšetření a vakcinace k zajištění zdraví zvířat.

 
Určité riziko představují přesuny, při kterých by mohlo dojít k infekci. Tuto problematiku obecně upravuje terestriální kód zdraví zvířat OIE (celosvětové doporučení) a samozřejmě i evropská legislativa. Každý kůň, který takto cestuje, je totiž samozřejmě podrobován různým schématům vyšetřování a důraz je kladen na deklaraci nákazové situace na daném území.

 

Za stávající situace není vhodná doba pro zavedení plošné vakcinace, neboť riziko onemocnění je v současnosti nízké a nákazová situace je příznivá. A pokud by se začalo vakcinovat, ztratili bychom možnost monitorovat nákazovou situaci.

 

Nicméně lze chovatele koní ujistit, že Státní veterinární správa ČR situaci se západonilskou horečkou pečlivě sleduje a vyhodnocuje.