KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Na český stůl, české brambory

25/10/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Ústřední bramborářský svaz České republiky sdružuje celou vertikálu podniků od šlechtitelů a množitelů přes samotné pěstitele až po zpracovatele a obchodníky.

Samozřejmě je naším členem také Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě. Právě tato různorodost je naší nespornou výhodou při jednání se státními úřady, Agrární komorou a dalšími profesními svazy, ale i nevýhodou při přijímání některých vnitřních rozhodnutí.

Našim posláním je především vytvářet seriózní lobbing ve prospěch našich členů. V současné době jsme jediným svazem z našeho oboru, který je uznávaným partnerem pro státní úřady a Agrární komoru ČR. Připomínkujeme vydávané a novelizované zákony, vyhlášky, nařízení a metodiky a to jak samostatně, tak i prostřednictvím AK ČR. Pracujeme pro zachování národních podpor pro šlechtění a pěstování brambor, které jsou stále jen zlomkem objemu podpor v porovnání s bramborářskými velmocemi západní Evropy.

 

Na podporu spotřeby brambor


Dalším neméně významným posláním našeho svazu je získávání a následné zveřejňování informací z našeho oboru. Sběr a zveřejňování informací se neomezuje jen na ČR, ale i na vybrané evropské země. Nejde jen o různé statistické údaje, o odhady sklizní a zásob brambor, ale i o nové poznatky využitelné našimi členy a zemědělskou veřejností. Informace v tomto smyslu a nejen ty, můžete v krátké době nalézt i na našich renovovaných webových stránkách, v časopisu Bramborářství a uslyšet na našich tradičních polních dnech, odborných seminářích i některých výstavách.

Chceme, aby se brambory u nás dále pěstovaly a zastavil se nepříznivý trend mírného poklesu osázených ploch. Proto děláme různé akce na podporu spotřeby brambor a zvětšení povědomí spotřebitelů o bramborách jako základní, kvalitní a domácí potravině. Za tímto účelem jsme, kromě jiného, spolu s Agrární komorou a Českým škrobárenským svazem zorganizovali tiskovou konferenci v Praze v březnu letošního roku, společně s Výzkumným ústavem bramborářským jsme byli pro veřejnost k dispozici na jarní výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem a také společně s Agrární komorou jsme prezentovali výrobky z brambor na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Bytostně si uvědomujeme, že důsledkem špatného povědomí našich spoluobčanů o bramborách je snižování jejich spotřeby a tím i snižováni jejich produkce u nás.

Oceňujeme úzkou spolupráci s vedením Agrární komory ČR 


Velmi významnou a důležitou aktivitou našeho svazu bylo od loňského roku vyjednávání takových půdoochranných protierozních opatření pro mírně erozně ohrožené vrstvy půdy, které budou působit protierozně a zároveň budou prakticky použitelné pro pěstitele brambor. V tomto případě musím velmi ocenit úzkou spolupráci s vedením Agrární komory v Praze i v jednotlivých okresech. Náš svaz v minulém roce jako první upozornil na připravovaný a prakticky nepoužitelný nový systém GAEC 2. Výsledné zásady i nyní zveřejněná Příručka ochrany proti vodní erozi považuji za velký a akceptovaný kompromis Agrární komory, profesních svazů a úředníků ministerstva zemědělství.

Zpočátku roku jsme se snažili o zachování národního dotačního programu 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin v části 3. e., týkající se dotace na certifikovanou sadbu brambor použitou na vlastní výsadbu v uzavřené sadbové oblasti. Tento program se v minulosti velmi osvědčil. Je kompenzací zemědělcům za dodržování podmínek zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin v platném znění. A nejen to. Je nepochybně i významným faktorem ovlivňujícím pohled zahraničí na kvalitu naší sadby. Program byl zachován, ale s finančními prostředky sníženými o téměř dvě třetiny. Věřím, že ani změna na pozici ministra nezmaří záměr alespoň částečného navýšení těchto prostředků, který je podporován Agrární komorou a doporučován úředníky MZe ČR. Pokud tato aktivita našeho svazu bude úspěšná, pak bude velmi dobrou zpráva pro pěstitele, množitele sadby a také pro rychle se rozvíjející export sadby brambor.

Podpora produkce škrobu 


 V těchto dnech se dokončuje paragrafové znění Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory pro pět komodit, mezi něž jsou zařazeny brambory pro výrobu škrobu. Nařízení by mělo platit od příštího roku a bude pro naše pěstitele brambor znamenat alespoň částečné vyrovnání podobným podporám u našich západních sousedů, a svým způsobem bude také stabilizovat pěstování brambor pro ostatní užitkové směry. Věřím, že vše bude zdárně dokončeno a od příštího roku používáno.

Velmi důležitou činností našeho svazu je realizace zkoušek odrůd brambor určených pro výrobu škrobu, registrovaných v ČR pro Seznam doporučených odrůd. Tyto zkoušky mohou probíhat jen díky podpoře z národního dotačního programu č. 9. Poradenství a vzdělávání. Také již druhým rokem realizujeme u nás ojedinělý projekt. Jedná se o zkoušení odrůd brambor registrovaných mimo území ČR podle stejné metodiky, která je používána pro zkoušky pro Seznam doporučených odrůd. Nově od letošního roku byly provedeny zkoušky velmi raných odrůd v Polabí. Tyto zkoušky financují vlastníci odrůd.

Farmářská cena konzumních brambor je pod úrovní běžných nákladů

Loňská sezona 2010/2011 byla z hlediska farmářské ceny brambor pro naše pěstitele velmi dobrá a v mnohých ohledech srovnatelná s tehdy aktuálními cenami ostatních komodit. O to víc bylo překvapením, že plochy brambor v letošní sezoně dále klesly, i když mírnějším tempem. Bohužel v současné době se dostala farmářská cena konzumních brambor pod úroveň běžných nákladů na jejich pěstování. Podobná, i když možná ne tak drastická situace je i v sousedních zemích. Je mimořádná úroda a všichni vědí, že brambory mají omezenou skladovatelnost. Toto si uvědomují i markety a tlačí dál cenu dolů různými akcemi s cílem přilákat zákazníky na nákup jiného zboží, přičemž si v průměru zachovávají své marže. Při nákupu od pěstitelů, balíren a loupáren preferují jen nejnižší cenu. Kvalita a chutnost brambor je bohužel až na druhém místě. Velmi se obávám, jak současná situace ovlivní rozhodování zemědělců pěstující brambory v příštích letech. Zůstanou věrni pěstování brambor, nebo osejí větší plochy obilím a řepkou na jejich úkor? Pokud se čtenář podívá, tedy v souvislosti s bramborami, na články publikované v nejrůznějším tisku, dostává z nich hlavně informace o výnosech, přebytku nabídky a klesající ceně. Jen velmi omezeně zazní informace, že např. konkrétní partie nebudou vhodné pro baličky, nebo že lze očekávat během skladování určité problémy s chorobami. Budou ve stejném duchu články publikované i v dubnu příštího roku? Nebo se dozvíme, že pěstitelé konečně prodávají za vyšší ceny než nákladové, a proto bramboráři vlastně mohou za nárůst inflace. Návrat k pěstování brambor není pro zemědělce jednoduchý, ztratí se schopní lidé, kteří je umějí dělat a nebude se dostávat ani kvalitních, jednoúčelových strojů.

Český trh postupně ovládají brambory z dovozu


Jeden příklad za všechny. Dne 3. srpna letošního roku zástupci našeho svazu prezentovali v jedné televizi rozdíl mezi dvěma odrůdami konzumních brambor, domácí a zahraniční provenience, nabízenými v řetězci. Vážení přátelé, ještě v tuto dobu zde byly nabízeny k prodeji hlízy ze zahraničí ze sklizně 2010 a na obalu bylo správně napsáno, že jsou řádně chemicky ošetřeny proti klíčení. Jsem přesvědčen, že jedno ošetření proti klíčení bylo málo, aby hlíza v této době vypadala zvenčí tak dobře. Problém nastal po uvaření. Omlouvám se, ani nikdo z kolegů nedokázal tu chuť popsat. Velice lituji ty spotřebitele, kteří kupují takovou kvalitu a neupřednostní domácí zboží, které v té době bylo mnohem levnější.

V zájmu nás všech si přejme, aby brambory zůstaly na našich polích i v budoucnosti. Važme si práce a úsilí šikovných a zkušených lidí, kteří zůstali u pěstování brambor, jejich šlechtění množení i zpracování. Přejme si, aby i naši spotřebitelé v obchodech častěji sáhli po skutečně českých bramborách, nebo výrobcích z nich a nebyli občas klamáni prodejci.

Z vystoupení předsedy ÚBS ČR Ing. Miloslava Chlana na na odborném semináři „Brambory 2011“. v Havlíčkově |Brodě14.října