KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Letošní sklizeň je jednou z nejlepších v uplynulém desetiletí

13/10/11
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ 12.10.2011

 

Odhady sklizně (září 2011)


Na základě zjišťování k 15. září 2011 odhaduje Český statistický úřad sklizeň obilovin celkem ve výši 8 200 tis. tun a řepky ve výši 1 077 tis. tun. Ve srovnání s rokem 2010 jde u obilovin celkem o nárůst o 19,4 %, u řepky o 3,3 %.

 

Předpokládaná sklizeň brambor celkem 786 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní vyšší o 18,2 % a očekávaná úroda cukrovky technické 3 471 tis. tun je o 13,2 % vyšší než v loňském roce.

* * *

Odhadovaná úroda obilovin celkem (tj. včetně kukuřice na zrno) 8 200 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní vyšší o 1 333 tis. tun (o 19,4 %) při nárůstu průměrného hektarového výnosu o 0,89 tuny (o 18,7 %). Hranice 8 mil. tun sklizeného zrna byla na území naší republiky překročena u obilovin celkem zatím pouze v letech 1990, 2004 a 2008. Průměrný hektarový výnos obilovin celkem, na rozdíl od osevních ploch, byl však v těchto letech nižší než v roce letošním, kdy je odhadován na historicky rekordních 5,62 tuny.

První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 867 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní vyšší o 174 tis. tun (o 25,2 %) a je výsledkem jak vyššího hektarového výnosu 7,91 tuny (loni 6,71 tuny), tak i nárůstu osevní plochy o 9,7 % na 110 tis. hektarů.

Spolu s odhadem sklizně kukuřice na zrno byl proveden i odhad kukuřice na zeleno a siláž. Při předpokládaném hektarovém výnosu 39,50 tuny (loni 33,04 tuny) by měla sklizeň dosáhnout úrovně 7 804 tis. tun (loni 5 902 tis. tun) a mělo by jít o nejvyšší sklizeň a zároveň nejvyšší hektarový výnos v posledním desetiletí.

Očekávaná sklizeň brambor celkem 786 tis. tun je o 121 tis. tun (o 18,2 %) vyšší než loni při odhadovaném výnosu 29,72 t/ha (loni 24,56 t/ha). Odhad sklizně cukrovky technické 3 471 tis. tun vzrostl v porovnání s loňskou skutečností o 406 tis. tun (o 13,2 %), a to jak v důsledku rozšíření osevní plochy o 2 tis. hektarů (o 3,4 %), tak především díky dalšímu očekávanému historicky nejvyššímu hektarovému výnosu 59,51 tuny.

Z olejnin byl v zářijovém zjišťování proveden odhad úrody řepky, slunečnice a máku. Řepky je očekávána historicky druhá nejvyšší sklizeň – 1 077 tis. tun. V porovnání s minulým rokem jde o nárůst o 34 tis. tun (o 3,3 %). Odhad sklizně slunečnice na semeno je 72 tis. tun (loni 57 tis. tun) při výnosu 2,54 t/ha (loni 2,11 t/ha). Odhad sklizně máku 27 tis. tun je proti loňsku vyšší o 3 tis. tun. Dobrá úroda máku je očekávána výhradně díky hektarovému výnosu 0,85 tun, druhému nejvyššímu v posledních deseti letech, neboť osevní plocha máku se v letošním roce proti loňsku výrazně snížila – o 20 tis. hektarů (o 38,4 %) na 31 tis. hektarů.

 

Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se i odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za září.

 

Metodické poznámky:

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě Termín ukončení sběru dat: 15. 9. 2011 Termín ukončení zpracování: 11. 10. 2011 Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za září též na http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/2113-11 Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 10. 2011 zveřejní Český statistický úřad 7. 11. 2011

Přílohy: Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)