KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KOMUNIKÉ ze setkání zástupců zemědělských komor zemí Visegrádské čtyřky

30/09/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Spała, Polsko, 24.-25, září 2011

Zástupci Agrární komory České republiky, Maďarské agrární komory, Národní rady polských zemědělských komor, Slovenské agrární a potravinářské komory se setkali na své 42. schůzce zástupců zemědělských komor zemí V-4 ve Spala, Polsku ve dnech  24.-25. září  2011. Byly projednány následující záležitosti:

 1. Současná situace na zemědělských trzích.
 2. Společná zemědělská politika po roce 2013 ve světle prezentace legislativního balíčku Evropské komise týkajícího se reformy SZP.
 3. Diskuze k dokumentu Copa-Cogeca  – “Předběžná reakce farmáů Evropské unie a zemědělských družstev na legislativní návrhy Komise”.
 4. Různé – návrhy na přizvání Bulharska, Slovinska a Rumunska, aby se účastnily setkání agrárních komor zemí V-4.

 

Zástupci zemědělských komor zemí V-4 si vyměnili informace ohledně současné situace na zemědělských trzích. Letošní sklizeň byla pro producenty obilí kvůli špatnému počasí před a během sklizně jednou z nejhorších. Dopady nepříznivého počasí jsou následující: nižší výnosy, nemoc paralýza, vysoká vlhkost obilí, nižší počet srážek. Současné ceny jsou důsledkem všeobecné situace na světových trzích a velkým snížením světových zásob zapříčiněným situací v minulých letech. Ceny všech druhů obilovin by si měly zachovat současnou úroveňl. Nepříliš dobrá kvalita obilí však může jeho cenu ovlivnit.

 

Potravinářství a zemědělství by se mělo těšit stále větší a větší pozornosti ze strany vlád po celém světě a přímo by tak měly být určovány výzvy které stojí před námi. Světová poptávka po potravinách nejenom roste. Světové výrobní kapacity jsou ohrožovány klimatickými změnami a zvyšující se těkavostí trhů. Společná zemědělská politika by měla být zjednodušena, zdá se ale, že každá další reforma Komise ji dále komplikuje. Návrh Komise týkající se „zelenání“ SZP učiní systém pro veřejnost méně transparentní a pro farmáře více zatěžující. Vlastní hodnocení Komise pokud jde o dopady ukazují, že „zelenání“ uvalí na farmáře ještě více nákladů. Komise rovněž navrhuje zavedení komplikovaného systému zastropování, který bude působit kontraproduktivně pokud jde o modernizaci struktury farem – tento návrh odmítáme. Příležitost, kterou nabízí nadcházející reforma SZP musí být využita k tomu, abychom se zaměřili na znovuupevnění úlohy farmářů jako producentů a na to, aby se evropské zemědělství stalo dynamičtějším, inovačním a ziskovějším sektorem: sektorem, který si zachovává své standardy a který je lépe vybaven pro zajišťování bezpečnosti potravin a stability při zvyšující se nejistotě ve světě. Proto se představitelé zemědělských komor dohodli na tomto společném stanovisku:

 • Je nezbytná taková reforma Společné zemědělské politiky (SZP), která zajistí růst konkurenceschopnosti zemědělského sektoru napříč Evropskou unií s ohledem na přípravu na výzvy a příležitosti v období do roku 2050 a dále. Prioritou zemědělství je poskytování kvalitních potravin pro evropské spotřebitele.
 • Potřebujeme, aby  Společná zemědělská politika byla reformována a zjednodušena a to takovým způsobem, aby byli evropští farmáři schopni na trhu nejenom zůstat, ale aby se stali vedoucími představiteli na světových trzích. Současná Společná zemědělská politika je velmi komplikovaná, zmatená a pro farmáře z hlediska administrativy drahá.
 • Věříme, že by druhý pilíř měl přispět k podpoře investic při rozvoji evropského zemědělství. Modernizace zemědělského sektoru přispěje k trvalému rozvoji a k dosažení mnoha důležitých cílů, a to jak za podmínek konkurenceschopnosti a životního prostředí, tak i klimatických změn a biodiverzity.
 • Naléhávě Komisi žádáme, aby pro SZP navrhla spravedlivý podíl rozpočtu. Požadujeme, aby byla opuštěna takzvaná historická kriteria pro kalkulaci přímých plateb tak, aby byly objektivně stanoveny příděly v rámci těchto dvou pilířů. Jsme přesvědčeni, že  současně používané rozdělování plateb vycházjící z historických referencí je pro nové členské státy nepříznivé a nemělo by být dále po roce 2013 používáno.
 • Přímé platby by měly být jednoduché, spravedlivé a musí farmářům poskytovat kompenzaci při použití normativních požadavků v zemědělské produkci (křížová kontrola).
 • Jsme proti uvalení dalších dodatečných drahých závazků na farmáře (návrhy týkající se zelenání), které zhorší konkurenceschopnost evropských zemědělců ve vztahu k nečlenským státům EU.
 • Jsme přesvědčeni, že by měl být členským státům Evropské unie dovolen určitý stupeň flexibility, postavený na stejných pravidlech, jenž vezme v úvahu národní a regionální priority.
 • Měly by být poskytnuty silné nástroje pro řízení trhu.
 • Velmi odmítáme návrh Řídícího výboru Evropské komise ze 7. července 2011 týkající se přidělování národních přímých plateb v nových členských státech v roce 2012, jenž říká, že jestliže je plná částka všech přímých plateb v EU přes 5000 EUR, pak plná národní nároková platba TOP UP na jednoho farmáře je omezena na  500 EUR.

 

Zástupci zemědělských komor zemí V-4 rozhodli, že pozvou Bulharsko, Slovinsko, Rumunsko, Lotyšsko, Litvu a Estonsko, aby se zúčastnily jako pozorovatelé na dalším setkání zemí V-4 v Chorvatsku.

 

Zástupci zemědělských komor zemí V-4 se dohodli, že se bude další setkání konat v listopadu 2011 v Maďarsku.

 

Komuniké bylo vyhotoveno v 5 originálech v anglickém jazyce a zástupce každé ze zúčastněných delegací obdržel jednu originální kopii a jeden originál bude zaslán organizaci evropských farmářů  COPA/COGECA.

 

Spała, Polsko, 25. září 2011

 

Jindřich ŠNEJDRLA Viceprezident Agrární komory České republiky

Géza POPRÁDY Vládní komisař Maďarské agrární komory

Wiktor SZMULEWICZ  Prezident Národní rady polských zemědělských komor 

Milan SEMANČÍK Předseda  Slovenské zemědělské a potravinářské komory