KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čtrnácté kolo příjmu Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova bude spuštěno v říjnu 2011

30/09/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR a SZIF

 

Ve 14. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb.

 

Dne 27. září 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 14. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.1.2 Investice do lesů, I.1.4 Pozemkové úpravy, I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

  • I.1.2 Investice do lesů
  • I.1.4 Pozemkové úpravy
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 – 7. 11. 2011, 16:30 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF). Žadatelé zasílají Žádost o dotaci předem v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro příjem žádostí na příslušný RO SZIF dle standardní pracovní doby RO SZIF uvedené v Pravidlech pro žadatele. Žádosti o dotaci doručené na RO SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou poslední den příjmu žádostí, tj. 7.11.2011, po 16:30 hodin, nebudou zaregistrovány. U opatření IV.1.2 se způsob registrace Žádostí na RO SZIF oproti 13. kolu nemění.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření

Alokace

I.1.2

370 mil. Kč

I.1.4

1 300 mil. Kč

I.3.4

68 mil. Kč

III.1.2

600 mil. Kč

III.2.1.1

1 425 mil. Kč

III.2.1.2

465 mil. Kč

Tisková zpráva


Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o
finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 14. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 14. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství a SZIF

 

Čtrnácté kolo příjmu Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova – Příloha

Změny podmínek v opatřeních pro 14. kolo příjmu žádostí
Zásadní změnou pro všechna opatření mimo IV.1.2 je změna postupu administrace žádostí. Žadatelé zasílají předem Žádost o dotaci v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro příjem žádostí na příslušný RO SZIF dle standardní pracovní doby RO SZIF uvedené v Pravidlech pro žadatele. Všechny přílohy k Žádosti o dotaci dokládají pouze žadatelé s vyšší pravděpodobností schválení dotace, a to až na výzvu RO SZIF po obodování žádosti resp. před schválením Žádostí. Dojde tak k významnému snížení administrativní zátěže žadatelů.

V opatření I.1.2 Investice do lesů nejsou v rámci 14. kola příjmu žádostí podporovány retenční vodní nádrže. Prostřednictvím preferenčních kritérií jsou zvýhodněny meliorace a ostatní infrastrukturní objekty upravující vodní režim v lesích. Dále jsou stanoveny limity nákladů na výstavbu a celkové opravy, modernizaci nebo rekonstrukci lesních cest.

Zásadní změna Pravidel pro žadatele v opatření I.1.4 Pozemkové úpravy se týká nové preference projektů realizovaných v záplavových oblastech (v souladu s prioritami MZe pro rok 2011). Na základě zkušeností z předchozí administrace projektů byla prodloužena doba realizace projektů u záměru d) a navýšena maximální částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jeden projekt a maximální výše dotace na žadatele.

V rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb jsou z důvodu zachování komplexnosti a maximální frekvence poskytované poradenské služby provedeny nezbytné úpravy výdajů, na které může být poskytnuta dotace. Zároveň bylo doplněno jednoznačné upřesnění příslušnosti poradců k poskytování jednotlivých druhů tematického poradenství.

V rámci opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje není vyhlášen záměr b)
bioplynové stanice, a to s ohledem na rozhodnutí ministra zemědělství dále nepodporovat výstavbu bioplynových stanic investičními dotacemi.

V opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení služby došlo k výraznému omezení některých výdajů a snížení maximálních hodnot dotací. Byla zrušena regionální kritéria a provedeny dílčí změny v centrálních kritériích. V případě podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic bude v rámci každého regionu NUTS II vyhlášen pouze jeden záměr, a to buď záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí nebo záměr b) vodovody, kanalizace, ČOV pro veřejnou potřebu. V rámci záměru b) byla maximální výše výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace, snížena na 30 mil. Kč. U
podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby nebude nadále podporována občanská vybavenost v oblasti sociální infrastruktury, v oblasti zdraví a v souvislosti s církevními a spolkovými aktivitami. Budou podporovány projekty zaměřené především na děti a mládež. Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, byla snížena na 10 mil. Kč.