KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

03/08/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Praha 1.8. 2011 – Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování cenových hlášení za komodity (hovězí, vepřové a drůbeží maso, selata, vejce, mlékárenské výrobky, obiloviny, ovoce a zelenina) na území ČR. Cenová hlášení je ČR povinna zpracovávat od vstoupení do Evropské Unie (EU) v roce 2004.

 

Výsledky cenového zjišťování jsou každý týden zasílány pomocí webového rozhraní na Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů EU. Všechny státy EU musí postupovat podle jednotné legislativy, aby byla zajištěna srovnatelnost získaných údajů mezi jednotlivými zeměmi.

Souhrnné výstupy z cenových hlášení jsou zveřejňovány na webových stránkách EK.

V podmínkách tržního hospodářství mají informace o cenách a dění na trhu velký význam.

Jsou nepostradatelným pomocníkem při rozhodování o dalším směřování podnikatelských subjektů a dávají možnost správně se rozhodovat na základě signálů o vývoji nabídky a poptávky, kde cena je jejím hlavním indikátorem. V případě, že dojde na trzích k výkyvům ohrožujícím vnitřní trh EU, je Evropská komise připravena zasáhnout a použít veškeré možné nástroje ke stabilizaci a ochraně vnitřního trhu. K tomu aby tak mohla učinit včas, potřebuje pravidelné a kvalitní podklady od jednotlivých členských států.

SZIF tato cenová hlášení zveřejňuje i na svých internetových stránkách a pro lepší informovanost českého trhu vydává pravidelně každý měsíc Zpravodaje s údaji o jednotlivých komoditách. Jedná se o Zprávu o trhu hovězího a vepřového masa, Zprávu o trhu drůbežího masa, Zpráva o trhu vajec, Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky, Zpráva o trhu ovoce, Zpráva o trhu zeleniny, Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv, Zpráva o trhu brambor, Zpráva o trhu vína a vinných hroznů a Zpráva rozvojové programy venkova.

„Je nutno zdůraznit, že SZIF při získávání cenových informací velmi úzce spolupracuje s nevládními organizacemi. Konkrétně s Českým svazem zpracovatelů masa, Ovocnářskou unií České Republiky, Zelinářskou unií Čech a Moravy, Agrární komorou České republiky,
jednotlivými producenty a zpracovatelskými subjekty, a díky jejich součinnosti tuto povinnost vyplývající z Evropské legislativy plní úspěšně. Zároveň naši zemědělci získávají výbornou možnost srovnání hospodaření s ostatními státy EU,“ říká ředitel SZIF Oldřich Černoch.

Do tiskové zprávy jsme zařadili podrobná cenová hlášení tří komodit. Chov skotu a prasat z důvodu, že Česká republika patří k zemím, kde produkce i spotřeba vepřového masa zaujímá v rámci všech druhů masa trvale první místo a chov prasat má na našem trhu dlouhodobou tradici a velký význam i přes neustálé snižování stavů. Dále jsme zařadili cenová hlášení ovoce, neboť v ovocnářském sektoru se očekává v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v jarních měsících výraznější pokles sklizně, na který bude reagovat cena komodit. Poslední vybranou komoditou je zelenina, a to z důvodu výrazného vybočení
z trendu, o který se postarala nákaza bakterií E.coli. Ostatní cenová hlášení komodit najdete na http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/tis/zpravy_o_trhu. Na webových stránkách SZIF je možné se zaregistrovat a zaktivovat funkcionalitu zasílání novinek e-mailem a tato cenová hlášení můžete pravidelně dostávat do svého mailu.
 

Informace včetně přílohy