KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Půdoochranné technologie pro GAEC 2 – MEO

02/08/11
viz. zdroj

Zdroj: LPIS a Agronavigator

  • Přerušovací pásy – pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na ploše MEO, nebo na ploše souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na ploše PB/DPB tak, aby max. nepřerušená délka odtokové linie byla na PB/DPB o prům. sklonitosti do 3° včetně max. 300 m, na PB/DPB o prům. sklonitosti 3 – 5° včetně max. 250 m, na PB/DPB o prům. sklonitosti nad 5° max. 200 m (měřeno proti směru odtokové linie od hranice PB/DPB). Zároveň platí, že tento pás je založen minimálně tak, že protíná všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného PB/DPB, které zasahují do plochy MEO. V případech, ve kterých šířka plochy MEO, popřípadě souvislé plochy plodiny zasahující do plochy MEO je užší než stanovená vzdálenost mezi pásy, bude založen minimálně jeden přerušovací pás.
  • Zasakovací pásy – pás jiné než širokořádkové plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici PB/DPB, nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na spodní hranici plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného PB/DPB, které zasahují do plochy MEO. V případě PB/DPB větších než 35 ha platí, že pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od zasakovacího pásu aplikovaného na hranici PB/DPB, nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO k horní hranici vyznačené plochy MEO 300 metrů na PB/DPB o prům. sklonitosti do 3° včetně, 250 metrů na PB/DPB o prům. sklonitosti 3 – 5° včetně nebo 200 metrů na PB/DPB o prům. sklonitosti nad 5° (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany zasakovacího pásu) je kromě zasakovacího pásu nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Taková linie je označena v LPIS značkou. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.
  • Osetí souvratí – Souvrať osetá jinou než širokořádkovou plodinou o minimální šířce 12 m bude založena na hranici PB/DPB nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, a to minimálně tak, aby tato souvrať v místě svého založení protínala všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného PB/DPB, které zasahují do plochy MEO. V případě PB/DPB větších než 35 ha platí, že pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od souvratě k horní hranici vyznačené plochy MEO 300 metrů na PB/DPB o prům. sklonitosti do 3° včetně, 250 metrů na PB/DPB o prům. sklonitosti 3 – 5° včetně nebo 200 metrů na PB/DPB o prům. sklonitosti nad 5° je kromě osetí souvratí nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Taková linie je označena v LPIS značkou. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.
  • Setí/sázení po vrstevnici – řádky porostu budou vedeny ve směru vrstevnic, přičemž tolerovaná bude odchylka od vrstevnice do 30°. Tuto půdoochrannou technologii lze realizovat pouze na PB/DPB do velikosti 35 ha. V LPIS jsou označeny PB/DPB vhodné pro půdoochrannou technologii setí/sázení po vrstevnici. V případě, že je na odtokové linii vedené v LPIS vyznačena značka přerušovacího pásu při setí/sázení po vrstevnici je tato půdoochranná technologie pro PB/DPB nedostatečná. Je nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovací pásy, a to tak, aby max. nepřerušená délka odtokové linie byla na PB/DPB o prům. sklonitosti do 3° včetně max. 600 m, na PB/DPB o prům. sklonitosti 3 – 5° včetně max. 500 m, na PB/DPB o prům. sklonitosti nad 5° max. 400 m.
  • Odkameňování – půdoochranná technologie, kterou tvoří následující operace: rýhování, separace hrud a kamene, sázení do odkameněné půdy. Současně platí, že mezi jednotlivými dvojřádky je prostor, kam byly separátorem uloženy kameny a hroudy, které mohou tvořit drenážní vrstvu.
  • Pro mírně erozně ohrožené plochy je možné využít i půdoochranné technologie definované pro silně erozně ohrožené plochy ( pozn. setí do mulče, bezorebné setí, setí do mělké podmítky- dodržení 30 % pokryvu poskl. zbytky + pasívní pracovní ústrojí , setí do ochranné plodiny).

Vzhledem k tomu, že půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených pozemcích na základě jednání se zástupci agrárních nevládních organizací vyústily v nutnost do LPIS doplnit odtokové linie povrchové vody a určení PB/DPB vhodných k použití půdoochranné technologie setí/sázení po vrstevnici, bude podpora půdoochranných technologií v LPIS zveřejněna v průběhu července.