KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

08/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Dne 6. 4. 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

 

Zpřesnění vzešla z některých zjednodušení podmínek pravidel os I – III PRV a z připomínek Antibyrokratické komise při MZe. Dále byly odstraněny drobné metodické nedostatky.

Jedná se o následující zpřesnění:

 1. V kapitole I Podmínky pro tvorbu Fiche byla doplněna tabulka k režimům podpory tak, aby obsahovala veškeré informace k mírám podpor.
 2. V kritériích přijatelnosti na straně 4 bylo doplněno, že MAS je povinna zahrnout do Fiche všechna kritéria přijatelnosti pro příslušná opatření.
 3. V Dalších podmínkách na str. 9 byla upravena povinnost prokazování vlastnických a
  nájemních vztahů k nemovitostem tak, že žadatel je v případě rekonstrukcí budov
  povinen prokazovat vlastnické vztahy pouze k vlastní budově, nikoliv k parcelám pod ní.
 4. Do dalších podmínek u podopatření I.1.1.1 na straně 16 bylo doplněno, co rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech v případě pořízení prodejních automatů či mobilních zemědělských strojů.
 5. V případě dokládání povinné přílohy k podání Žádosti o dotaci – nájemní smlouva na
  pozemek určený k plnění funkce lesa – byla odstraněna povinná časová platnost smlouvy (podopatření I.1.2.3, II.2.4.1 a II.2.4.2, strana 32, 51 a 54).