KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění – výstavba/modernizace bioplynové stanice v rámci 13. kola příjmu žádostí

08/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Upozornění pro žadatele z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy resp. I.1.1 Modernizace zemědělských podniků ohledně realizace projektů na výstavbu/modernizaci bioplynové stanice (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011).

 

Vzhledem k opakovaným dotazům ze strany žadatelů na možnost podpory silážních žlabů a jímek na digestát sloužících pro bioplynové stanice (BPS) prostřednictvím opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků upozorňujeme na následující podmínky stanovené Pravidly:

 

  1. Po realizaci projektu vznikne funkční celek (kapitola 1 Specifických podmínek Pravidel pro III.1.1).
    Funkčním celkem v opatření III.1.1 záměr b) se rozumí takový projekt, jehož výstupem je funkční BPS, pro jejíž provoz v souladu s cíli opatření není zapotřebí realizace dalšího projektu.
  2. Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru (kapitola 8 Specifických podmínek Pravidel pro III.1.1 a I.1.1).
  3. V případě, kdy bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly splněny jen z části nebo zdánlivě anebo byly uměle vytvořeny a žadatel tak získal výhodu, která není v souladu s cíli a podmínkami opatření, Pravidel či Dohody, nelze dotaci poskytnout (kapitola 3 Obecných podmínek Pravidel).
    V návaznosti na uvedené podmínky shrnujeme základní postupy předkládání žádostí do obou opatření.

 

V případě, že podnikatelským záměrem žadatele je realizovat bioplynovou stanici (BPS) včetně silážních žlabů sloužících výhradně pro potřeby BPS, měly by být veškeré investice součástí jednoho projektu předloženého v opatření III.1.1.

 

Pokud silážní žlab slouží jak pro bioplynovou stanici, tak pro krmení hospodářských zvířat (bez ohledu na podíl), může být projekt na žlab předložen i v opatření I.1.1.

 

Pokud je součástí projektu na BPS jímka na digestát s využitím i pro skladování kejdy (bez ohledu na podíl), je v celém rozsahu podpořitelná v opatření III.1.1. Pokud je předmětem projektu jímka na digestát a kejdu (bez současné realizace BPS v rámci jednoho projektu), která bude z 50 % a více sloužit skladování digestátu, je podpořitelná z opatření III.1.1. Pokud je předkládán projekt na jímku na kejdu, která bude méně než 50 % podílem sloužit i pro skladování digestátu, je podpořitelná v opatření I.1.1.

 

Žadatel ve formuláři Žádosti o dotaci v kap. Technické řešení projektu uvede, z kolika % bude jímka na digestát využívána pro účely podopatření/záměru (I.1.1.1.a / III.1.1 b).

 

Pokud zařízení ke skladování vstupního materiálu BPS/jímka na digestát nejsou součástí celkových výdajů projektu u opatření III.1.1, musí být tato zařízení (resp. skladování materiálu) popsána ve formuláři Žádosti o dotaci v kap. Technické řešení projektu (z důvodu zajištění funkčního celku projektu).