KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Šance na odškodnění pro české pěstitele zeleniny

22/06/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Evropská komise 20.6.2011 s definitivní platností vydala výjimečné krizové opatření směřující na pomoc producentům zeleniny všech členských států Evropské unie a nastavila přesné podmínky této kompenzace.

 

Finanční podpory dostanou pěstitelé okurek, rajčat, salátu, cuket a paprik. I čeští producenti mají šanci získat tuto výjimečnou dotaci. Hlavním administrátorem tohoto odškodnění v ČR bude Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

 

Pěstitelům zeleniny bude uhrazena kompenzace za ušlé zisky způsobené bakterií E.coli. Na tomto postupu se dohodla Evropská komise a vyčlenila z rozpočtu Evropské unie na toto krizové opatření částku 210 miliónů EUR. V ČR se tato opatření budou provádět tzv. stahováním z trhu nebo nesklízením produktů, které by byly sice normálně obchodovatelné, ale v současné době se prodávají za výrazně nízkou cenu, což znamená pro producenty obrovský propad.

 

„Aby na tuto výjimečnou kompenzaci dosáhli i čeští pěstitelé, připravil SZIF urychleně nutné administrativní kroky, které požaduje evropská legislativa", říká ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Oldřich Černoch, CSc. „Dotace se bude týkat produktů stažených z trhu nebo nesklizených v období od 26. 5. 2011 do 30. 6.2011. V případě našich pěstitelů se pravděpodobně bude jednat zejména o producenty salátu vzhledem k tuzemským klimatickým podmínkám."

 

Konkrétní částky k vyplacení za produkty v jednotlivých zemích EU budou známy až po skončení procesu stahování a nesklízení v jednotlivých členských zemích a následném provedení sumarizace celkového požadavku na daný rozpočet Evropské unie, který byl vymezen na toto odškodnění.

 

Základní kritéria a postup pro získání finančního odškodnění

 • podpora je určena všem pěstitelům zmíněných produktů
 • žádosti o stahování z trhu nebo nesklízení produktů podávají pěstitelé prostřednictvím schválených organizací producentů nebo přímo
 • podpora může být požadována pouze na produkty stažené z trhu či nesklizené do 30.6.2011
 • v souladu s Evropskou legislativou je potřeba žádost o podporu podat nejpozději do 11.7.2011 na SZIF

 

Podrobné informace a celý mechanismus administrace je uveden v Příručce pro dočasná podpůrná opatření pro odvětví ovoce a zeleniny, kterou naleznete níže.

 

Dočasná podpůrná opatření pro odvětví ovoce a zeleniny v období od 26. května 2011 do 30. června 2011


Unijní trh s ovocem a zeleninou zažívá bezprecedentní krizi následkem výskytu bakterie Escherichia coli (dále jen „E. coli“) způsobující krvácivé průjmy, která byla spojována s konzumací některého čerstvého ovoce a zeleniny. Krize začala 26. května 2011, kdy se objevily v tisku zprávy, podle nichž byly údajně příčinou bakterie E. coli na okurkách.

Evropská komise připravila mimořádná dočasná opatření v odvětví ovoce a zeleniny jako reakci na současnou krizi způsobenou výskytem bakterie E. coli.

Nařízení Komise (EU) č. 585/2011 umožňuje požádat o výjimečnou podporu. V České republice je možné v současné době, vzhledem ke krizové situaci, zboží z trhu stahovat či nesklízet.

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) připravil níže uvedenou příručku pro zemědělce, kteří by měli zájem výjimečná opatření využít.

Jedná se o následující:

A. STAHOVÁNÍ Z TRHU

1. Možnosti využití – stahování z trhu


Evropská unie (dále jen „EU“) přistoupila k mimořádnému vyplácení podpor při stažení produktů z trhu, a to jak pro schválené organizace producentů (dále „OP“), tak i pro pěstitele, kteří nejsou členy organizace producentů (dále jen „nečlen OP“). Stahování z trhu se řídí nařízením Komise (ES) č. 1580/2008 a nařízením Komise (EU) č. 543/2011 s tím, že zvláštním nařízením Komise (EU) č. 585/2011 jsou stanoveny speciální podmínky pro stahování ve výše uvedeném období.

 

2. Žadatelé o podporu


OP mohou žádat o mimořádnou podporu na stažení produktů z trhu, aniž by toto opatření bylo uvedeno v jejich schváleném operačním programu.

Nečlenové OP mohou žádat prostřednictvím OP, a to na základě smlouvy o stažení produktů z trhu, kterou nečlen OP s vybranou OP uzavřel dle nařízení Komise (EU) č. 585/2011. Tato smlouva vymezuje předmět smlouvy mezi OP a nečlenem OP, dále specifikuje především druha příp. množství zeleniny určené ke stažení, uvedení jakosti, prohlášení, že se jedná o produkci vypěstovanou producentem – nečlenem OP na území České republiky, závazek OP, že podpora, která nečlenovi OP náleží, mu bude řádně vyplacena.

 

3. Produkty vymezené ke stahování z trhu a jejich určení


Mimořádná podpora se poskytuje OP a producentům, kteří nejsou členy těchto OP, v souvislosti s následujícími produkty odvětví zeleniny určenými pro přímou spotřebu:

  • rajčata kódu KN 0702 00 00 (33,2 EUR/100 kg)
  • salát kódů KN 0705 11 00 a KN 0705 19 00 a endivie kadeřavá letní a endivie zimní kódu KN 0705 29 00 (38,9 EUR/100 kg)
  • okurky salátové kódu KN 0707 00 05 (24,0 EUR/100 kg)
  • paprika kódu KN 0709 60 10 (44,4 EUR/100 kg)
  • cukety kódu KN 0709 90 70 (29,6/100 kg).

 

Na základě informací z Řídícího výboru konaného dne 14. 06. 2011 je pravděpodobné, že výše podpory dosáhne pouze 10 – 20 % z výše uvedených částek, neboť dle požadavků ostatních členských států EU může dojít k jejímu překročení a následně Evropská komise stanoví přídělový koeficient, kterým bude podpora snížena tak, aby nedošlo k překročení hranice 210 000 000 EUR, které jsou pro tento výjimečný případ vymezeny pro všechny členské státy EU. Přepočítací kurz pro vyplacení podpory se řídí nařízením Komise (ES) č. 1913/2006, čl. 2, odst. 6 a bude se jednat o kurz stanovený ECB ke dni 30.06.2011.

Staženy mohou být pouze jakostní produkty odpovídající obchodním normám dle nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 a nařízení Komise (EU) č. 543/2011, které jsou sklizeny. Po kontrole na místě je třeba se staženými produkty naložit v souladu s Vnitrostátní strategií ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny tzn. dodat produkty do domovů pro seniory, do základních škol nebo je lze využít pro nepotravinářské zpracování na energetické účely. Další moţností je stažené produkty předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.

Předání stažené zeleniny podle výše uvedených způsobů je nutné doložit dokumentem prokazujícím předání, ze kterého bude zřejmé, o jaký produkt se jedná, v jakém množství a komu byl předán.

4. Podání předběžného oznámení o stažení z trhu


Oznámení o stažení z trhu může být podáno pouze prostřednictvím OP a musí být podáno na formuláři „Předběžné oznámení o stažení z trhu“. Tento formulář bude na vyžádání zájemcům o stahování z trhu poskytnut vč. příloh pro nečleny OP.

Bude-li produkty stahovat člen OP, je třeba vyplnit celý formulář „Předběžné oznámení o stažení z trhu“.

V případě, že produkty bude stahovat nečlen OP, je třeba vyplnit první, třetí a čtvrtou stranu formuláře „Předběžné oznámení o stažení z trhu“ a dále doplnit přílohou v excelu (rovněž k dispozici na vyžádání na Fondu). K oznámení je dále třeba předloţit kopii smlouvy s OP, pokud bude stahování provedeno nečlenem OP. Veškeré údaje za nečlena vyplňuje OP, která s ním je smluvně vázána.

Formulář oznámení včetně přílohy žadatel zašle na Fond, a to současně na všechny níže uvedené emailové adresy:

simona.bruderova@szif.cz
katerina.grygerova@szif.cz
michaela.solcova@szif.cz

OP dále vyčká na emailové sdělení Fondu o přijetí jejího předběžného oznámení, včetně informace o termínu kontroly na místě týkající se stahovaných produktů.

Posledním termínem pro podání Oznámení o stažení z trhu je 30. červen 2011.

 

5. Kontrola na místě


Na základě předběžného oznámení proběhne kontrola na místě.

Produkty určené ke stažení musí být sklizeny a umístěny tak, aby bylo možné ověřit jejich hmotnost a kvalitu. Pro ověření hmotnosti musí být dány na místě kontroly k dispozici váhy spolu s doložením o platné kalibraci. Žadatel nečlen OP musí prokázat, že je producentem zeleniny určené ke stažení (např. živnostenský list, výpis z OR apod.) a dále prokázat, ţe daný stahovaný produkt byl v určitých objemech žadatelem v předchozích letech pěstován.

V případě potřeby žadatel doloží oprávnění k hospodaření na dané ploše (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.).

6. Žádost o podporu


Schválená OP poţádá o vyplacení částečné platby, včetně uvedení údajů týkajících se stažených produktů z trhu do 11. 07. 2011 na standardizovaném formuláři „Žádost o vyplacení částečné platby na schválený operační program“. Další administrace bude probíhat podle zavedených postupů při vyplácení částečných podpor.

OP dále zajistí vyplacení příslušné schválené částky mimořádné podpory nečlenovi OP, který na základě smluvního vztahu o tuto podporu prostřednictvím OP požádal.

 

B. NESKLÍZENÍ ZELENINY

1. Možnosti využití – nesklízení zeleniny


Z výše uvedených důvodů EU přistoupila k mimořádnému vyplácení podpor při nesklízení ve smyslu čl. 85 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 a čl. 84 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011. V případě níţe uvedených produktů během výše uvedeného období můţe nastat nesklízení i tehdy, kdyţ z dotyčné produkční oblasti byla během normálního produkčního cyklu již sklizena produkce k obchodním účelům. V takových případech jsou vyrovnávací platby podle čl. 86 odst. 4 nařízení (ES) č. 1580/2007 a čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 úměrně sníženy podle již sklizené produkce, jejíž objem se zjišťuje z účetnictví a/nebo daňové evidence příslušných organizací producentů.

2. Žadatelé o podporu


OP mohou žádat o mimořádnou podporu na nesklízení, aniž by toto opatření bylo uvedeno v jejich schváleném operačním programu.

Nečlenové OP mohou žádat o nesklízení samostatně na základě podané žádosti na Fond.

3. Produkty vymezené k nesklízení a jejich určení


Mimořádná podpora se poskytuje OP a producentům, kteří nejsou členy těchto OP, v souvislosti s následujícími produkty odvětví zeleniny určenými pro přímou spotřebu:

 • rajčata kódu KN 0702 00 00 (29,9 EUR/ha)
 • salát kódů KN 0705 11 00 a KN 0705 19 00 a endivie kadeřavá letní a endivie zimní kódu KN 0705 29 00 (35,0 EUR/ha)
 • okurky salátové kódu KN 0707 00 05 (21,6 EUR/ha)
 • paprika kódu KN 0709 60 10 (40,0 EUR/ha)
 • cukety kódu KN 0709 90 70 (26,6 EUR/ha)

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 585/2011, čl. 4 odst. 5 byly stanoveny částky dodatečné podpory EU na hektar ve výši 90 % částek stanovených v příloze I, části B tohoto nařízení.

Na základě informací z Řídícího výboru konaného dne 14. 06. 2011 je pravděpodobné, že výše podpory dosáhne pouze 10 – 20 % z podpory na hektar, neboť dle požadavků ostatních členských států EU může dojít k jejímu překročení a následně Evropská komise stanoví přídělový koeficient, kterým bude podpora snížena tak, aby nedošlo k překročení hranice 210 000 000 EUR, které jsou pro tento výjimečný případ vymezeny pro všechny členské státy EU. Přepočítací kurz pro vyplacení podpory se řídí nařízením Komise (ES) č. 1913/2006, čl. 2, odst. 6 a bude se jednat o kurz stanovený ECB ke dni 30. 06. 2011.

Nesklízeny mohou být pouze jakostní produkty, které jsou řádně vyvinuty, celkově zdravé, přiměřené a splňují poţadavky na prodejní jakost. Produkce musí být řádně denaturována, formou denaturace se v tomto případě rozumí zapracování do půdy.

4. Podání předběžného oznámení o nesklízení


Oznámení o nesklízení podávají OP i nečlenové OP na formuláři „Předběžné oznámení o nesklízení“.

Tento formulář bude na vyžádání zájemcům o nesklízení poskytnut.

Formulář oznámení žadatel zašle na Fond, a to na všechny níže uvedené emailové adresy:

simona.bruderova@szif.cz
katerina.grygerova@szif.cz
michaela.solcova@szif.cz

Žadatel dále vyčká na emailové sdělení Fondu o přijetí jeho předběţného oznámení, včetně informace o termínu kontroly na místě týkající se nesklízených produktů.

Posledním termínem pro podání Oznámení o nesklízení je 30. červen 2011.

 

5. Kontrola na místě

Na základě předběžného oznámení proběhne kontrola na místě. Produkty určené k nesklízení, musí být na řádně obhospodařovávané ploše, musí být řádně vyvinuty, celkově zdravé, přiměřené a splňující poţadavky na prodejní jakost.

Žadatel nečlen OP musí prokázat, že je producentem zeleniny určené k nesklízení (např. živnostenský list, výpis OR apod.) a dále prokázat, že daný nesklízený produkt byl v určitých objemech žadatelem v předchozích letech pěstován. Dále žadatel doloží oprávnění k hospodaření na dané ploše (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.).

6. Žádost o podporu


OP požádá o vyplacení částečné platby, včetně údajů týkající se nesklizených produktů do 11. 07. 2011 na standardizovaném formuláři „Žádost o vyplacení částečné platby na schválený operační program“. Další administrace bude probíhat podle zavedených postupů při vyplácení částečných podpor.

Nečlen OP požádá o vyplacení mimořádné podpory na nesklizené produkty do 11. 07. 2011 na formuláři, který mu bude Fondem na vyžádání poskytnut.

Tato příručka není právně závazná a nenahrazuje níže uvedené právní předpisy v platném znění:

NK (EU) č. 585/2011, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro odvětví ovoce a zeleniny
NR (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
NK (ES) č. 1580/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny
NK (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny
NK (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení

 

Kontaktní údaje:
Ing. Simona Bruderová
Tel: +420 222 871 457, e-mail: simona.bruderova@szif.cz

Ing. Kateřina Grýgerová
Tel: +420 222 871 456, e-mail: katerina.grygerova@szif.cz

Ing. Michaela Šolcová
Tel: +420 222 871 427, e-mail: michaela.solcova@szif.cz

Zařazeno v Aktuality, SZIF