KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství

22/06/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství z Operačního programu Životního prostředí, ministerstva životního prostředí.

Informace je určena žadatelům, kteří mají zájem o podporu z Operačního programu na investice do technologií snižujících emise amoniaku do ovzduší.

 

Podpora opatření v oblasti snižování emisí NH3 do ovzduší v sektoru zemědělství z Operačního programu Životní prostředí, Ministerstva životního prostředí.

 
Tato informace je určena žadatelům, kteří mají zájem o podporu z Operačního programu Životního prostředí(dále jen OPŽP) na investice do technologií snižujících emise  amoniaku do ovzduší., kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP).

 

Předmět podpory a časový rámec: V rámci oblasti podpory 2.2 – Omezování emisí, podoblasti d)  OPŽP, je možno podporovat projekty zaměřené na technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení NH3 ze stájí, chovu prasat, chovu drůbeže, dále pro zavedení snižujících technologií uplatnitelných na skládkách statkových hnojiv a při aplikaci těchto hnojiv na pole). V této chvíli se jedná o dvě výzvy na příjem žádostí a to 25. výzvu, kde jsou podporovány projekty realizované na území moravskoslezského kraje (příjem žádostí do 20. prosince 2011) a 26. výzvu, určenou pro projekty realizované ve zbytku republiky (příjem žádostí do 30. listopadu 2011). Obecně lze podporovat u zemědělských zdrojů takové technologie, u kterých dojde k prokazatelnému snížení emisí NH3 oproti referenčnímu stavu. Referenční stav (respektive referenční technologie) je taková vybraná a vhodná technologie, která je již v současné době používána, je v souladu s platnými právními předpisy z hlediska ochrany ovzduší a je uvedena v integrovaném povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, nebo v povolení zdroje znečištění ovzduší vydaném v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy, jehož součástí je schválený Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Předložené žádosti budou hodnoceny tak, aby byly vlivy na snížení emisí NH3 posouzeny komplexně (v celém dusíkovém cyklu), nikoli v jednotlivých fázích.

 

Výše podpory a způsobilé náklady:  Podpora je poskytována formou dotace, přičemž minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Podporu na ochranu životního prostředí lze poskytnout maximálně do výše 35 % (pro malé a střední podniky je možné poskytnout bonus ve výši 20 % resp. 10 %). Způsobilými náklady jsou investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně ochrany životního prostředí, než je úroveň vyžadovaná normami Společenství, bez přihlédnutí k provozním ziskům a provozním nákladům. U projektů zaměřených na omezování emisí NH3 nesmí měrná finanční náročnost odstranění ročních emisí přesáhnout 1000 tis. Kč bez DPH/t NH3 . Další podmínkou pro příjemce podpory je nutnost provozovat/využívat předmět podpory alespoň po dobu 5 let od dokončení realizace projektu, ve vztahu k ekologickým přínosům, na základě kterých byl projekt podpořen.

 

Jak postupovat a kontakty:Podrobné informace pro zájemce o dotace je možno nalézt na webových stránkách www.opzp.cz, kde jsou v sekci „Dokumenty ke stažení“ umístěny Implementační dokument OPŽP, Příručka pro žadatele v OPŽP, Závazné pokyny pro žadatele v OPŽP, texty aktuálních výzev apod. V případě potřeby se obracejte na Odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Kontaktní osoby:

Bohdan Polak – vedoucí odboru
Telefon: 267 994 552
Mobilní telefon: 725 789 605
E-mail: bohdan.polak@sfzp.cz 

 

Zdeňka Hlavatá – vedoucí oddělení
Telefon: 267 994 466
Mobilní telefon: 725 789 618
E – mail: zdenka.hlavata@sfzp.cz