KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KOMUNIKÉ ze 41. setkání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky

28/06/11
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Zástupci Agrární komory České republiky, Slovenské zemědělské a potravinářské komory,  Maďarské agrární komory a Národní rady polských zemědělských komor  jednali během 41. společné schůze, která se konala v Brně dne 23. června 2011.

 

Během setkání byla projednána následující témata:

 

1. Aktuální stav na trhu zemědělských komodit, trendy, ceny potravin.

Zástupci delegací se vzájemně informovali o aktuálním vývoji na trhu zemědělských komodit a potravin v jednotlivých zúčastněných zemích. V období před nadcházející sklizní obilovin a řepky olejné se shodli na tom, že ceny těchto komodit jsou díky vysoké světové poptávce a předpokládaným výpadkem produkce v EU způsobeným suchem v některých zemích na úrovni vyšší než v několika předcházejících letech, což by mělo producentům zajistit přiměřený zisk. Z aktuálních údajů lze odhadnout, že sklizeň obilí a řepky se s výjimkou Polska bude pohybovat na  dlouhodobém průměru. Otázkou zůstává celosvětová bilance obilovin, kde poprvé v historii hrozí podle Mezinárodní rady pro obilí k převýšení spotřeby před globální produkcí a tedy dalšímu odlivu zásob.

V souladu s vlnou sucha v některých oblastech Evropy, či přívalových dešťů a  opakujícím se extremním projevům počasí vyjádřili účastníci jednání svou opětovnou podporu pro zavedení účinného mechanismu systémových podpor a programů pro jejich kompenzaci.

Trh rostlinných komodit, především zeleniny, velice negativně ovlivnil výskyt EHEC původem z Německa, což společně s vyvolanou mediální vlnou způsobilo producentům problémy s odbytem jak na místních trzích, tak na trzích okolních zemí v EU i mimo EU, především v odbytu do Ruska. K jednání s EK ve věci kompenzace a finanční výpomoci se delegace V-4 shodly, že plně nenahrazují vzniklé ztráty a požadují její zpřesnění a navýšení. V této souvislosti se delegace V-4 shodly, že je potřebné zlepšit systém varování a především identifikace alimentárních nákaz, protože zkušenosti s EHEC v Německu, či nedávno s dioxiny vykázaly slabiny.

V sektoru živočišné výroby konstatovali zástupci České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska trvalý propad produkce a stále rostoucí závislost na dovozech chovaných zvířat i masa ze zahraničí. Ty se nedaří zatím zastavit ani přes realizované či plánované programy státní systémové pomoci a místní produkce tak ztrácí podíl na výrobě. Velkým problémem je také ekonomika výroby živočišných komodit, která se pohybuje pod hranicí rentability (vepřové maso), či na její hranici (hovězí a drůbeží maso, vejce, mléko).

Vývoj cen potravin na trhu EU i na národních trzích bude i nadále ovlivněn více faktory jako je světová nabídka a poptávka, vliv klimatických změn, cena ropy, či burzovní spekulace a tlaky obchodních řetězců. Tyto výkyvy pak nejvíce dopadají do hospodaření prvovýrobců. V souladu s touto rozkolísaností a nejistotou trhu je potřebné požadovat po EK přípravu a spuštění takových mechanizmů, které na národní úrovni zabezpečí potřebnou míru soběstačnosti u běžných komodit a tím i potřebnou konkurenceschopnost vůči dovozům z trhu EU a třetích zemí.

 

2. Diskuze k reformě SZP pro období  2014 – 2020.


Delegace zúčastněných zemí potvrdily priority pro současná jednání uvnitř zemí i směrem k EK a EP, které byly vydefinovány na společném jednání V-4 ve dnech 30.-31. března na Slovensku a na předcházejících konferencích zemí EU-12 pořádaných v roce 2010. Dále se informovali o průběhu a výsledních jednání na národní úrovni, směrem k institucím EU, členům EP, organizaci COPA/COGECA, aj.

Jejich hlavním a společným cílem je eliminovat stávající nerovnosti mezi zeměmi EU-15 a EU-12 a udržet silnou SZP.

Pro nové programovací období EU v letech 2014 – 2020 nevládní agrární organizace V-4 proto požadují:

 • neoslabovat rozpočet pro SZP v budoucím finančním výhledu EU;
 • zachovat dvojpilířovou SZP a nepřipustit spolufinancování I. pilíře z národních zdrojů, zároveň posílit finanční podporu tohoto pilíře;
 • sjednotit výši přímých plateb ve všech zemích EU a opustit tzv. historický princip pro jejich výpočet;
 • nepřesouvat platby na znevýhodněné oblasti (LFA) do I. pilíře a ponechat je ve II. pilíři;
 • zjednodušit SZP a osvobodit ji od nadměrné byrokracie;
 • sjednotit a zjednodušit implementaci a kontrolu podmínek křížových kontrol na národní úrovni ve všech zemích EU;
 • stanovit rovné podmínky pro všechny evropské zemědělce bez ohledu na specifika farem;
 • zmodernizovat tržní opatření jako záchrannou síť pro farmáře a umožnit pružnější mechanizmy její aktivace podle vývoje situace na trhu;
 • politiku rozvoje venkova realizovat takovou formou, která bude mít srovnatelný dopad na všechny členské země EU;
 • určit maximální hranici pro výši státní pomoci, poskytované z národních rozpočtů členských zemí a sjednotit nepřímé podpory;
 • legislativně zabezpečit vyváženost vztahů mezi všemi účastníky potravinového řetězce a prosazovat požadavky hygienických a výrobních norem EU i ve vztahu ke třetím zemím;
 • podporovat inovační řešení financování a řízení rizik zemědělské výroby;
 • vytvořit nástroje, které by pomáhaly zemědělcům v oblasti řízení rizik a krizí na trhu a odstranění následků nepojistitelných rizik a výkyvů trhu;
 • vytvořit nástroje na ochranu evropského zemědělství především před dovozy agrárních komodit ze třetích zemí, jejichž podmínky pro výrobu z hlediska neplnění standardů welfare, ochrany životního prostředí a následné cenové relace jsou pro evropské zemědělce nedosažitelné.

 

3. Plnění rozpočtu kapitoly zemědělství v roce 2011 a výhled pro rok 2012  v jednotlivých zemích V4.


Účastníci jednání se vzájemně informovali o stavu a plnění národních rozpočtů v roce 2011, o výši národních podpor a úspěšnosti spolufinancování Programu rozvoje venkova.

V diskuzi byly dále projednány výhledy a možnosti plnění národních rozpočtů pro rok 2012.

 

4. Různé.
Představitelé nevládních agrárních organizací V-4 se dohodli na tom, že příští jednání se uskuteční v září v Polsku.

 

Komuniké je vydané v pěti originálních výtiscích v angličtině s tím, že každá delegace obdrží po jednom výtisku a jedna originální a podepsaná kopie bude zaslána na mezinárodní organizaci nevládních agrárních organizací COPA/COGECA.

 

V Brně, Česká republika, 23. června 2011

 

Jan VELEBA
Prezident
Agrární komora
České republiky

 

Wiktor SZMULEWICZ
Prezident
Krajowa Rada
Izb Rolniczych

 

Milan SEMANČÍK
Predseda
Slovenská poľnohospodárska
a potravinárska komora 

 

Géza POPRÁDY
Vládní komisař pro
Agrární komoru Maďarska