KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

FOTOSOUTĚŽ – "Náš venkov – příklady dobré praxe PRV"

28/06/11
viz. zdroj

Soutěž bude probíhat v rámci celostátní sítě pro venkov od července do září letošního roku a výsledky budou vyhlášeny na přelomu září a října 2011

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel fotosoutěže „Náš venkov – příklady dobré praxe PRV“.

Tato pravidla jsou dokumentem projednaným a odsouhlaseným s Ministerstvem zemědělství (dále MZe), Odborem Řídící orgán PRV, Oddělením Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze písemným dodatkem k tomuto dokumentu, projednaným a odsouhlaseným MZe.

 

Vyhlášení podmínek fotosoutěže

„Náš venkov – příklady dobré praxe PRV“

 

Organizátor a vyhlašovatel soutěže: Krajská agentura pro zemědělství a venkov Ústecký kraj (dále KAZV), Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, projekt Celostátní sítě pro venkov Ministerstva zemědělství.

 

Termín konání: od 1.7. do 15.9.2011 včetně.

 

Účastníci soutěže: Soutěže se může zúčastnit osoba, která pořídila fotografii jakéhokoliv objektu, který byl realizován z Programu rozvoje venkova (opatření osy I. až IV.).

Osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže budou ze soutěže vyloučeny.

 

Průběh a podmínky soutěže: Soutěž je vyhlášena za účelem propagace Celostátní sítě pro venkov a  propagace realizovaných projektů z PRV – dobré praxe, pro odbornou i širokou veřejnost.

Účastníci soutěže se zapojí do soutěže tím, že Krajské agentuře pro zemědělství a venkov Ústecký kraj prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov spadající pod KAZV Ústecký kraj, tj.:

·         AZV Ústí nad Labem, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem,

·         AZV Litoměřice, Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice,

·         AZV Louny, Pražská 765, 440 57, Louny

·         AZV Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín 1

 

předají přihlášku a fotografie. Foto na CD, nebo na e-mail: ivana.mrazova@mze.cz, tomas.valina@mze.cz, nebo na jiném nosiči v elektronické podobě formátu jpg o min. rozlišení kvality tisku 300 dpi (3510 x 4970).

Fotografie mohou být v libovolném počtu (tj. z libovolného počtu projektů), ale max. 3 fotografie z jednoho konkrétního projektu realizovaného na území Ústeckého kraje.   

Účastník současně s přihláškou poskytuje právo vyhlašovateli soutěže ke zveřejnění a využití fota v rámci propagace CSV a PRV.

 

Hodnotící porota: hodnocení provede komise složená ze zástupce MZe, vedoucích pracovníků MZe KAZV Ústecký kraj a ved. pracovníků AZV spadajících pod toto KAZV,  a odborníka  v oblasti foto (složení komise se může mírně pozměnit).

 

 

 

Vyhlášení výsledků: komise bude svolána k hodnocení tak, aby po uzávěře příjmu fotografií byly výsledky vyhlášeny začátkem měsíce října 2011. Každá osoba, která uvede e-mailovou adresu bude o výsledcích informována. Výsledky soutěže budou min. prezentovány na portálu eAGRI.

 

Výhry v soutěži: Každý zúčastněný obdrží nástěnný kalendář 2012, který bude vydán z vítězných fotografií soutěže. Dále bude ustanoveno tolik výherců, kolik bude k dispozici cen.  V současné době jsou zajištěny ceny: dort s fotem (vítězné fotografie) od firmy INPEKO, spol. s r.o., Ústí nad Labem, cukrářský dort (pekárna JAPEK s.r.o. Litvínov) 4x taška piva (Chmelařský institut Žatec), sele (ZD Peruc), jablka (Sady Klášterec s.r.o.), propagační předměty MZe, koza černá nebo sele prasete divokého (Talián Miroslav, Mikulášovice), výrobky Vitany Varnsdorf (Ruth Pavel, Varnsdorf), 5 druhů sýra + balkánský sýr+ tvaroh čistý + tvaroh s pažitkou, vše v BIO kvalitě (Šanc Ondřej, Merboltice), beránek (Kudla Bohumil, Horní Podluží), dárková keramika (Jurtissimo, s.r.o., Nebočady, Děčín), poukaz na obložený tác (Agrokomplex, spol. s r.o., Verneřice), kolekce ovocných stromků (Školní statek Libverda Děčín) kozí kůže (Kozí farma Žofín, Karel Dvořák), 5x250g medu „medvídek“, (Jan Severín Solar, Rybniště), jehně nebo kůzle dle vlastního výběru (NATURAL AGRO, s.r.o., Ječmínek Bohumil, Slavošov):, pytel pšenice nebo sele (Suk Stanislav, Vilémov), ovocné stromky (SEMPRA LITOMĚŘICE s.r.o.), dárkový balíček (Zemědělské družstvo Úštěk).

 

Předání cen bude vyhlášeno a zveřejněno.

 

Závazky soutěžících: účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Dává tím souhlas ke zveřejnění jmen výherců a snímků.

 

Zpracování osobních údajů: organizátor soutěže provádí v rámci soutěže sběr osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa účastníka soutěže a rok narození (tj. pro účely identifikace výherců soutěže a jejich následné prezentace veřejnosti), osobní údaje ve formě č. telefonu a e-mailu je z důvodu komunikace mezi vyhlašovatelem a soutěžícím, a dále k předání výsledků. Údaje tel. a e-mail nebudou nikde zveřejněny, ani ostatním účastníkům (např. formou hromadného e-mailu v adresáři soutěžícím).

Organizátor soutěže prohlašuje, že veškeré úkony týkající se sběru a zpracování osobních údajů v rámci této soutěže budou prováděny v souladu s právním řádem České republiky. Účastník soutěže dává účastí v soutěži souhlas organizátorovi ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.

 

Výsady organizátora soutěže: organizátor soutěže je oprávněn pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž odvolat, a to pouze v případě, že by nastaly závažné a mimořádné okolnosti zásadním způsobem bránící řádnému průběhu soutěže. V případě změna a úpravy pravidel soutěže nebo pozastavení nebo odvolání soutěže nemá žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů nebo odškodnění za účast v soutěži.

 

V Ústí nad labem, dne:  21.6.2011

 

Mgr. Jaroslav Hejna,

ředitel odboru

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Ústecký kraj

Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

tel.: 602 453 120

 

za správnost: Ing. Ivana Mrázová

zástupce ředitele KAZV Ústecký kraj,

tel: 725 836 583, pevná 416 725 633

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

OPATŘENÍ OSY I-III. PRV