KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF snižuje byrokracii a zjednodušuje proces administrace

13/05/11
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

09.05.2011 SZIF: Z důvodu společného zájmu na snížení byrokracie v rámci Programu rozvoje venkova navrhl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pro nadcházející 13. kolo příjmu žádostí o dotaci řadu opatření ke zjednodušení, zefektivnění a urychlení procesu administrace.

 

Mimo jiné bude pilotně zaveden i nový systém zpracování a schvalování žádostí, který zároveň umožní individuální přístup k žadatelům a jejich projektům.

 

„Snažíme se, aby zemědělec, starosta či podnikatel na venkově mohl ve většině případů vyplnit a zkompletovat celou žádost bez pomoci profesionálního poradce či poradenské agentury a ušetří tak čas a výdaje s nimi spojené,“ říká ředitel SZIF Ing. Oldřich Černoch CSc.

 

Společné změny pro všechna opatření vyhlašovaná v červnovém kole:

1) Elektronická Žádost o dotaci a Portál Farmáře
Počínaje 13. kolem PRV je již u všech projektových opatření samotný projekt součástí elektronického formuláře Žádosti o dotaci a žadatelé tedy nepředkládají projekt jako povinnou přílohu.

 

Další součástí tohoto poměrně jednoduchého a intuitivního formuláře jsou již standardně i kontrolní výpočty, které předem upozorní na chyby a žadatelé je tak mohou odstranit ještě před podáním na SZIF. Nechybí ani čestná prohlášení a další přílohy, která byla v minulosti předmětem zbytečných formálních chyb.

 

První elektronická žádost, jejíž součástí je i projekt, byla pilotně zavedena v červnovém kole v roce 2009.

 

2) Originály/úředně ověřené kopie, úředně ověřené podpisy a doklady o právní subjektivitě
Výdaje žadatelů spojené s poplatky za pořizování ověřených kopií většiny příloh jsou již také minulostí. Až na výjimky (čestná prohlášení a přílohy vyhotovované přímo žadatelem) se totiž přílohy předkládají ve formě prosté kopie.

 

Nově žadatelé ušetří i na poplatcích za ověřování podpisů na čestných prohlášeních, pověřeních a žádostech a to i v případě, že nejsou podepisovány přímo před pracovníkem SZIFu. Nevyžadování ověřených podpisů však nic nemění na faktu, že dokumenty musí vždy podepsat osoba, která je k takovému úkonu oprávněná.

 

Podařilo se nám rozšířit i garantované přístupy do externích registrů a rejstříků a žadatelé tak nadále nebudou dokládat žádná osvědčení právního statutu. Platební agentura si je totiž zajistí v elektronické formě a aktuální verzi sama. V případě výpisu z registru zemědělských podnikatelů a výpisu z obchodního rejstříku se však nejedná o novinku, protože tyto přílohy SZIF nevyžaduje již druhým rokem.

 

Místo zařizování originálů dokumentů, úředních ověření a výpisů z rejstříků tak žadatelé mohou nyní věnovat čas prospěšnějším činnostem.

 

3) Provádění změn
Na základě dosavadních zkušeností se při provádění změn v projektu přesune více zodpovědnosti na samotné příjemce dotace. Nadále tak nebude povinností nechat si schválit přesuny v již schválených rozpočtech. Dojde i ke zmírnění sankcí za předchozí nenahlášení podstatnějších změn jako např. změna místa realizace či změna žadatele/příjemce dotace a vlastnictví majetku, který je předmětem dotace. Pokud tedy projekt nebo příjemce dotace splní všechny podmínky dané Pravidly a „pouze“ zapomene podstatnou změnu nahlásit, resp. nahlásí změnu až ex-post, bude mu udělena sankce jen ve výši 10%, namísto dosavadních 100%.

 

Zmírnění podmínek v oblasti provádění změn navíc spadá i do oblasti přechodných ustanovení a je tak možné je aplikovat i pro žádosti předložené v předchozích kolech PRV. Samozřejmě za předpokladu, že je to pro příjemce dotace příznivější.

 

Nový systém administrace – pilotní „projekt“
Velký počet neúspěšných a tím pádem i nespokojených žadatelů, neustále se zvyšující požadavky na personální kapacity SZIF, mnohonásobný převis poptávky po dotaci nad předem plánovanou a stanovenou alokací u některých opatření PRV a tím pádem „zbytečná“ administrace velké části projektů, zbytečné výdaje za přípravu projektů u neúspěšných žadatelů, zaplněné archivy…všechny tyto skutečnosti vedly SZIF k provedení důkladné revize stávajících postupů a přijetí opatření k jejich zefektivnění. Pilotně bude tedy ve 13. kole zaveden nový postup přijímání, zpracování a schválení žádostí u podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Tato dvě opatření/podopatření byla vybrána právě z důvodu velmi nepříznivého poměru mezi zaregistrovanými, resp. přijatelnými žádostmi a žádostmi schválenými.

 

V novém systému administrace je opět část zodpovědnosti přesunuta na žadatele a doklady o splnění podmínek jsou předkládány až před samotným schválením dotace. Z toho důvodu tedy není povinná ani osobní návštěva při registraci Žádosti o dotaci na RO SZIF. Žádost je pouze elektronicky zaslána přes Portál Farmáře a její písemná, resp. podepsaná podoba následně doručena na podatelnu příslušného RO SZIF (poštou, datovou schránkou apod.). Administrativní a další kontroly probíhají standardně, jenom bodování je, kromě údajů ověřovaných v externích registrech a samotné žádosti, prováděno na základě deklarace žadatele (zvláštní strana formuláře Žádosti). Dle počtu získaných preferenčních bodů a částky alokované pro opatření se sestaví seznam doporučených projektů a náhradníků a „konečně“ přichází čas pro doručení povinných a nepovinných příloh Žádosti a případnou osobní návštěvu vybraných žadatelů (tj. doporučených projektů a náhradníků) na platební agentuře. V podstatě se jedná o jakési „předběžné“ schválení dotace, které může být potvrzeno až po dodání úplné a bezchybné dokumentace a ověření všech preferenčních kritérií. Konečné schválení náhradníků bude závislé na počtu žadatelů doporučených projektů, kteří řádně doplní požadovanou dokumentaci a samozřejmě na řádném doplnění ze strany náhradníků. Úkon, který se ale již bez účasti žadatele určitě neobejde, je podpis Dohody o poskytnutí dotace. Po tomto kroku se na stávajícím systému již nic nemění.

 

Pro neúspěšné žadatele tedy odpadá povinnost předkládat přílohy zcela, pro úspěšné je tato povinnost přesunuta až před samotné schválení dotace. Další pozitivní skutečností je zkrácení doby, kdy se žadatel dozví o úspěchu Žádosti. Dosud se tak totiž dělo cca 18 týdnů od zaregistrování žádosti. Nově bude informace o doporučených projektech a náhradnících zveřejněna na internetových stránkách SZIF již cca za 10 týdnů od ukončení registrace žádostí. Díky snížení byrokratických požadavků budou mít pracovníci regionálních odborů platební agentury více času na individuální přístup a konzultace k jednotlivým projektům i detailnější kontrolu splnění všech podmínek. Dojde tak k eliminaci přehlédnutí porušení podmínek před fyzickou realizací projektů a k úspoře za kopírování a archivování dokumentace.

 

Pokud se pilotní „projekt“ osvědčí jak na straně žadatelů, tak na straně SZIF, bude od 14. kola PRV zaveden plošně pro všechna projektová opatření.

Zařazeno v Aktuality, SZIF