KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

13. kolo příjmu žádosti z Programu rozvoje venkova

18/05/11
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Zahájení příjmu žádostí: 14.6.2011
Poslední možnost podání žádosti: 27.6.2011  13:00
Vyhlašovatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz
Telefon: 222 871 620

 

Ve 13. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 3 mld. Kč na projekty modernizace zemědělských podniků, potravinářské projekty, diverzifikaci nezemědělských činností, podporu cestovního ruchu, obnovu po kalamitách v lesích, projekty vzdělávání a poradenství či na metodu Leader. Dochází k omezení podpory rostlinné výroby v rámci Modernizace zemědělských podniků nebo k významnému omezení podpory bioplynových stanic pouze na ty, které zpracovávají produkty živočišné výroby v rozsahu minimálně 30 % z hmotnosti vstupních materiálů.

 

Dne 13. května 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 13. kolo příjmu žádostí.

 

Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

 

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

  • I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
  • I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
  • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
  • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
  • III.1.3 Podpora cestovního ruchu
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

 

Opatření

Alokace

I.1.1

380 mil. Kč

I.1.3

740 mil. Kč

I.3.1

50 mil. Kč

I.3.4

80 mil. Kč

II.2.4

187 mil. Kč

III.1.1

760 mil. Kč

III.1.3

350 mil. Kč

IV.2.1

71 mil. Kč

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 13. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 13. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Příloha tiskové zprávy


Změny podmínek v opatřeních pro 13. kolo příjmu žádostí


Mezi nejzásadnější změny v Obecných podmínkách Pravidel pro žadatele, které vedou ke zjednodušení a větší vstřícnosti systému vůči žadatelům, patří zmírnění hlavních sankcí při provádění změn projektu. Příjemce dotace již například nemusí nahlásit SZIF změnu částky kódů a výdajů, ze kterých je stanovena dotace, oproti údajům v Dohodě. Ke zmírnění sankcí došlo také v případě pozdního nahlášení změny místa realizace projektu, změny žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace (kromě dědického řízení), pronájmu předmětu projektu dalšímu subjektu, přidávání/odstranění kódů výdajů, na které může být poskytnuta dotace, oproti údajům v Dohodě. Doplněno bylo také ustanovení k zániku příjemce dotace – právnické osoby.

V opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků patří mezi zásadní změny změna postupu administrace projektů, kdy žadatelé zasílají projekty pouze v elektronické podobě a všechny přílohy dokládají až po obodování žádosti. Touto změnou tak dojde k významnému snížení administrativní zátěže žadatelů. Z důvodu velmi malého objemu zbývajících finančních prostředků pro celé opatření je kladena významná priorita na záměr a) živočišná výroba a v rámci záměru b) rostlinná výroba je omezen rozsahu výdajů, na které lze podat žádost o dotaci. Příjem žádostí na projekty v rostlinné výrobě je vyhlášen pouze pro sektor ovoce, zelenina, chmel a okrasné rostliny. V podopatření, které je zaměřeno na podporu inovací v rámci zemědělské výroby, je zrušeno omezení předmětem projektu na využití bioplynu a inovace se otevírají celému spektru sektorových záměrů. Řada změn se týká také preferenčních kritérií. Z důvodu snahy efektivněji zvýhodňovat prioritní skupiny žadatelů jsou významně zpřesněna preferenční kritéria zvýhodňující ekologické podnikatele (pouze 100 % ekologické podnikání, min. 5 ha půdy) a projekty obnovující stávající stavby (regenerace brownfields). Z důvodu nutnosti naplnění závazků vyplývajících z Evropského plánu hospodářské obnovy (dále jen „ERP“ – European recovery package) je nově zařazeno kritérium zvýhodňující protikroupové systémy nebo projekty zaměřené na dojírny. Současně jsou upraveny některé limity podporovaných výdajů.

V rámci opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům je v návaznosti na plnění stanovených cílů ERP zařazeno nové preferenční kritérium, které se týká technologie na čištění odpadních vod vznikajících při zpracování. Dále je navýšeno bodového hodnocení za zpracování mléka, masa, ovoce/zeleniny a obilovin, přičemž současně s tím je vyřazena podmínka znevýhodňující vinaře v rámci preferenčního kritéria zaměřujícího se na žadatele – zemědělské podnikatele.

V případě opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost je výraznou změnou zařazení preferenčního kritéria zvýhodňujícího takové právní subjekty, které nebyly založeny za účelem podnikání a současně mají 5ti-letou historii. Dále je nově bodově zvýhodněn žadatel, který v daném kole předložil pouze jednu žádost na záměr opatření. V návaznosti na závěry střednědobého hodnocení jsou sníženy hranice intervalů v rámci ekonomické efektivnosti akcí z důvodů výraznější stimulace ke snižování nákladů na studentohodiny.

V rámci opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb jsou z důvodu zachování komplexnosti a maximální frekvence poskytované poradenské služby provedeny nezbytné úpravy výdajů, na které může být poskytnuta dotace. K zajištění jednoznačného výkladu jednoho z prefenčních kritérií je jeho text upřesněn a doplněn o vysvětlení metodického postupu posuzování.

U opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření je stanoven nový limit pro výdaj, na který může být poskytnuta dotace, 003 Náklady spojené s monitorováním kalamity, a to 700 Kč na hektar plochy lesního porostu zasaženého kalamitou. U podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích je upřesněno preferenční kriterium návaznost projektu a přesněji vymezeny nezpůsobilé výdaje tak, aby bylo zabráněno překryvu s opatřením III.2.2 PRV.

V opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy je největší změnou nové kritérium přijatelnosti pro projekty bioplynových stanic omezující podporované bioplynové stanice pouze na ty, které zpracovávají produkty živočišné výroby v rozsahu minimálně 30 % z hmotnosti vstupních materiálů. Cílem tohoto kritéria je nepodporovat bioplynové stanice, které zpracovávají pouze cíleně pěstovanou biomasu. Dále dochází kromě zpřesnění kritérií na ekologické podnikání a obnovu staveb podobně jako v opatření I.1.1 k výraznému zesílení vazby podpory bioplynových stanic na obhospodařovanou půdu a vlastnictví hospodářských zvířat, s cílem multiplikovat efekt výše uvedeného kritéria přijatelnosti. Smyslem je jednoznačná preference zemědělských bioplynových stanic zpracovávajících vlastní produkci a zejména odpady ze zemědělské výroby.

U opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu došlo k obdobným změnám v preferenčních kritériích jako u opatření I.1.1 a III.1.1, tedy zejména ve vztahu k ekologickému podnikání a využívání staveb.

V rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce došlo k významným změnám jak ve strukturování výdajů, na které může být poskytnuta dotace, tak v celkové struktuře Pravidel pro žadatele. Komplexní změnu zaznamenala rovněž preferenční kritéria a obdobně jako v opatření I.1.1 je pro projekty Spolupráce nastaven nový postup administrace, kdy žadatelé zasílají projekty pouze v elektronické podobě a všechny přílohy dokládají až po obodování žádosti o dotaci. Nově již Pravidla IV.2.1 nejsou rozdělena na část obecnou a specifickou. Rozsah výdajů, na které může být poskytnuta dotace, zůstal téměř nezměněn, došlo však ke značnému zjednodušení a seskupení do 6 kódů výdajů (oproti původním 105) příslušnost výdaje k oblasti podpory (např. cestovní ruch, kulturní dědictví, vzdělávací akce apod.) již nebude nastavena samotným kódem výdaje, ale oblastí podpory, kterou si žadatel zvolí. Preferenční kritéria založená na kvantitativních ukazatelích byla z velké části vypuštěna a nahrazena kritérii kvalitativními. Spolu se změnou preferenčních kritérií byl také změněn přístup k bodování a výběru projektů spolupráce. K obodování projektů na základě kvalitativních preferenčních kritérií bude kromě využití pracovníků Státního zemědělského intervenčního fondu SZIF zřízena Hodnotitelská komise.