KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Usnesení XIX. sněmu Agrární komory České republiky 3. března 2011 v Olomouci

04/03/11

Sněm svolalo představenstvo Agrární komory České republiky podle § 13 odstavce 7 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění

 

.

 

Komora sdružuje podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání.

 

Členové Agrární komory ČR obhospodařují celkem 1 924 870 ha to je 71 % zemědělské půdy ČR. Počet členů organizovaných prostřednictvím okresních agrárních komor a regionálních agrárních komor je 3 216, z toho 2 757 podnikatelů v zemědělství. V členstvu převažují počtem 1 443 fyzické osoby. Počet zaměstnanců členů komory je cca 102 000. Fyzické osoby jsou v orgánech okresních a regionálních komor zastoupeni 36 %.

 

V počtu členů se neuvádí členstvo 32 členských společenstev, tedy ani potravinářů, ani včelařů (55 tis. osob), kde se  někdy členství překrývá s členstvím v okresních komorách.

 

Jednotliví členové jsou v Agrární komoře České republiky organizováni prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních, 12 krajských agrárních komor a 33 členských společenstev.

 

Sněmu se zúčastnilo 138 delegátů všeobecné sněmovny, 62 delegátů sněmovny společenstev, tj. 93 % z pozvaných delegátů všeobecné sněmovny, 90 % z pozvaných delegátů sněmovny společenstev s hlasem rozhodujícím, zvolených okresními agrárními komorami, regionálními agrárními komorami a členskými společenstvy a 65 hostů.

 

XIX. sněm Agrární komory České republiky

I. konstatuje, že:

 1. dlouhodobé podceňování úlohy zemědělství v ekonomice státu a udržování životního prostředí vede k neustálému zmenšování jeho rozsahu s důsledky na zvyšování nezaměstnanosti a prohlubování sociálních problémů venkova,
 2. nastavení pravidel Společné zemědělské politiky EU i národních ekonomických instrumentů vede k urychlování likvidačních tendencí živočišné produkce a tím k prudce rostoucí závislosti na dovozech vepřového a drůbežího masa, vajec i mlékárenských výrobků. To s sebou nese často nižší kvalitu, budoucí drahotu i zdravotní rizika,
 3. dosavadní jednání k GAEC 2 nevedou k reálným závěrům. S dosavadními návrhy zásadně nesouhlasíme,
 4. českému zemědělství dlouhodobě chybí reálná prorůstová koncepce, která by vycházela z vizí zpracovaných za předcházejícího ministra zemědělství a z návrhů podmínek Společné zemědělské politiky od r. 2014,
 5. považuje za nedůstojné, aby vláda a poslanecká sněmovna každoročně stanovovaly ve státním rozpočtu u doplňkových národních plateb Top up nulu a nedodržovaly tak závazek z přístupové smlouvy k EU. Aby tak dále snižovaly konkurenceschopnost českého zemědělství, které je již tak znevýhodněno evropskými pravidly,
 6. že poprvé v novodobé historii českého zemědělství se podařilo sjednotit stanoviska a požadavky našich nevládních agrárních organizací a Ministerstva zemědělství na Společnou zemědělskou politiku pro plánovací období EU od roku 2014,
 7. skokové zvýšení daně z přidané hodnoty, které připravuje vláda ještě v tomto roce, dále urychlí, v případě jeho realizace, devastační tendence v českém zemědělství přenášením dopadů na nejslabší článek potravinové vertikály, zemědělství,
 8. doposud se plně nevyužívaly možnosti mimotarifní ochrany našeho potravinového trhu, což vedlo k podlamování konkurenceschopnosti potravinářských a zemědělských podniků,
 9. ačkoli přetrvává nerovnost mezi jednotlivými stupni potravinové vertikály je ze strany vlády snaha Zákon o významné tržní síle, který tento letitý problém, byť neuměle řeší, zrušit a to i když dosud nejsou dokončena žádná šetření na jeho základě. Navíc je to za situace, kdy i Evropská komise hledá nástroje, jak postavení článků vertikály upravit,

 

II. žádá:

 1. poslance Evropského parlamentu za Českou republiku, aby:
  využili spolurozhodování této instituce o Společné zemědělské politice a našli spojence k prosazení rovných podmínek mezi starými a novými zeměmi v budoucích pravidlech od r. 2014, zejména:
  • aby nepřipustili takzvané stropování plateb pro velké podniky ani jakékoli přechodné období v opouštění historických referencí a spolufinancování přímých plateb a tržních opatření z národních zdrojů,
  • aby požadovali poskytování přímých plateb jen zemědělcům vykonávajícím aktivní  zemědělskou činnost a rozdělení přímých plateb do národních obálek proporcionálně podle výměry obhospodařované zemědělské půdy,
 2. zástupce České republiky v Ekonomickém a sociálním výboru EU i ve Výboru
  regionů, aby:
  podpořili prosazení požadavků na novou Společnou zemědělskou politiku, na kterých se nevládní zemědělské organizace dohodly s ministrem zemědělství ČR,
 3. poslance a senátory Parlamentu ČR, aby:
  3.1. v případě zrušení Zákona o významné tržní síle přijali jeho ustanovení do jiných zákonů od stejného data,
  3.2. podpořili požadavky nevládních agrárních organizací a Ministerstva zemědělství na Společnou zemědělskou politiku pro plánovací období EU od roku 2014,
  3.3. nesouhlasili se zvýšením daně z přidané hodnoty u potravin a zemědělských komodit zasadili se o hledání zdrojů pro důchodovou reformu jinde,
  3.4.  aby neschvalovali novelu devizového zákona ve věci prodeje státní půdy cizincům až do doby úplného vyrovnání podmínek SZP,
  3.5.  v novele zákona o vodách ponechali bezplatné užívání vody pro závlahové účely.
 4. vládu České republiky, aby:
  4.1. přijala nezbytná opatření k záchraně ohrožených odvětví zejména v živočišné produkci,
  4.2. dále neznevýhodnila české zemědělství skokovým zvýšením daně z přidané hodnoty jak vůči zahraničním konkurentům, tak i v rámci potravinové vertikály,
  4.3. přijala prorůstovou agrární koncepci s cílem zvýšit potravinovou bezpečnost státu a využít potenciál zemědělské půdy ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v celkové energetické bilanci,
  4.4. plnila závazek z přístupové smlouvy k EU a opustila nedůstojnou politiku nulování národních komplementárních plateb TOP UP,
  4.5. předložila do Poslanecké sněmovny novelu zákona o prodeji státní půdy ve smyslu možnosti prodeje půdy právnickým osobám,
  po doplacení bylo zrušeno předkupní právo státu,
  bylo umožněno dědictví v linii přímé v nezměněných podmínkách.
 5. ministra zemědělství, aby:
  5.1.  prosadil přijetí opatření k záchraně ohrožených odvětví, zejména v chovu prasat, drůbeže a skotu,
  5.2. podpořil vhodnými opatřeními sdružování zemědělců jako předpoklad pro úspěšné vyjednávání s dodavateli a zejména odběrateli zemědělských produktů,
  5.3.  na základě zpracovaných vizí a budoucích pravidel Společné zemědělské politiky pro příští plánovací období zabezpečil zpracování prorůstové koncepce českého zemědělství,
  5.4. pokračoval v úsilí o propagaci českého zemědělství a potravinářství a přijal opatření k propojení krajských soutěží o nejlepší potravinu se značkou Regionální potravina,
  5.5. finanční prostředky získané z tzv. modulace z krácení podpor v pilíři I., převedl na  podporu investic do zemědělského majetku, zejména u ohrožených odvětví živočišné produkce v rámci Programu rozvoje venkova,
  5.6. se zasadil o přijetí opatření ke zmírnění důsledků rostoucí rizikovosti zemědělské výroby ustavením příslušného fondu při Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu,
  5.7. aby v rámci reorganizace řízení resortních organizací nezrušil územní články bývalých okresů, které jsou v pomoci, zejména drobným zemědělcům, nenahraditelné.
  Žádám ministra aby:
  5.8. s okamžitou účinností  zvýšil zatížení VDJ u programů osy II., Programu rozvoje venkova z 0,2 VDJ/ha TTP na 0,35 VDJ/ha TTP a od r. 2012 na 0,5 VDJ/ha TTP.
  Výpočet zatížení VDJ byl prováděn v rámci rozhodného období od 1.1. do 31.10. kalendářního roku,
  5.9. podmínil poskytování podpory u programů ekologického zemědělství realizovanou produkcí,
  5.10. revidoval a uvedl do souladu s realitou vymezení mírně erozně ohrožených vrstev v rámci LPIS a připravil pro praxi reálné a použitelné půdoochranné technologie v rámci rozšíření GAEC 2.
  5.11. prosadil původní verzi opatření nejvyšší expertní skupiny pro mléko (HLG) při Evropské komisi, zvláště pak v článku 126. v bodě 2, umožnit sdružování producentů mléka do výše 75 % národní produkce bez možnosti omezení tohoto limitu národní autoritou pro ochranu hospodářské soutěže.

 

III. schvaluje:

 1. zprávu představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé volební období od XV. sněmu a o úkolech v příštím období – příloha k usnesení č. 1,
 2. zprávu o schválení účetní závěrky za rok 2009, předběžné účetní závěrce za rok 2010 a návrh plánu příjmů a výdajů na rok 2010 – příloha k usnesení č. 2,
 3. zprávu dozorčí rady a její stanovisko k předběžné účetní závěrce za rok 2010 – příloha k usnesení č. 3,
 4. zprávu volební komise o výsledcích voleb do orgánů Agrární komory ČR. XIX. sněm řádně zvolil do funkcí:

4.1. prezident: Ing. Jan Veleba

4.2. další členové představenstva:

za sněmovnu všeobecnou            za sněmovnu společenstev
Benešl Jaromír, ing                      Belada Bohumil, ing.
Drhlík Václav, ing.                       Burkoň Lubomír
Hlaváček Václav, ing. CSc.         Čech Jan, ing.
Kaněra Václav, ing.                     Diviš Josef, ing.
Bachtík Oldřich, ing.                    Drs Miroslav
Kubiš Josef, ing.                          Faltýnek Jaroslav, ing.
Mílek Jiří, ing.                              Horák Karel, ing.
Navrátil Jiří, ing.                           Jirovský Miroslav, ing.
Neudӧrfl Jiří, ing.                         Kubiska Zdeněk, ing.
Ptáček Jan, ing.                           Martinec Tomáš, ing.
Šnejdrla Jindřich, ing.                  Toman Miroslav, ing., CSc.
Tůma Vladimír, ing.                     Tůmová Dagmar, ing.
Vala Václav, ing.                         Volf Martin, ing.
Vojtěch Jaroslav, ing.                   Zelenka Jiří, ing.

4.3. dozorčí radu:

 Hájíček Vladislav, ing.
 Hašek Jan, ing.
 Chaloupka Petr
 Kuba Václav, ing.
 Ludvík Martin, ing.
 Mikoláš Jaroslav, ing.
 Říha Leoš, ing.
 Severin Božik, ing.
 Šustáček Roman, ing.
 Tomec Jiří
 Veselý Pavel, ing.

Dozorčí rada si na své první schůzi během sněmu zvolila svého předsedu ing. Pavla Veselého

4.4 viceprezidenti:
 
 Šnejdrla Jindřich, ing. – sněmovna všeobecná
 Belada Bohumil, ing. – sněmovna společenstev 

 

IV. pověřuje:

Představenstvo Agrární komory České republiky:
1. posoudit a schválit účetní závěrku za rok 2010,
2. v případě selhání vyjednávání o požadavcích sněmu organizovat protestní akce.

 

V. ukládá:

1. představenstvu AK ČR:
1.1 řídit činnost komory v nastávajícím volebním období v souladu s usnesením XIX. sněmu a zaměřením práce na další období vyjádřeném v přednesené zprávě představenstva,
1.2 zpracovat návrh změn příspěvkového řádu a předložit jej příštímu sněmu,
1.3 důsledně prosazovat usnesení ze shromáždění zemědělců konaného dne 23. 11. 2010 v Lucerně.
1.4 finanční zabezpečit systém zkoušení a doporučování odrůd

 

2. krajským, regionálním a okresním agrárním komorám a členským společenstvům:
2.1. rozpracovat Zprávu o činnosti od XV. sněmu a úkolech na další období a usnesení XIX. sněmu do vlastních podmínek,
2.2. napomáhat představenstvu Agrární komory České republiky v jeho činnosti a aktivně plnit jeho usnesení,
2.3 jednat s poslanci a senátory v jejich volebních obvodech o podpoře zájmů členstva Agrární komory České republiky,
2.4. dokončit předání dat do elektronické evidence členstva,
2.5. aktivně podporovat účast na farmářských trzích a další cesty odbytu mimo obchodní řetězce.

 

3. členské základně:
3.1. uhradit členské příspěvky pro Agrární komoru České republiky v souladu s příspěvkovým řádem

3.2. zapojit se do činnosti odbytových družstev.

V Olomouci dne 3.3.2011