KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky za rok 2010

02/03/11

Zdroj: Český statistický úřad

Komentář

 

Produkce zemědělského odvětví (PZO) vyjádřená v běžných základních cenách představovala v předběžných výsledcích  za rok 2010 výši 98 463,6 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 53 477,3 mil. Kč a živočišná produkce 40 513,4 mil. Kč.

Zbytek do celkové produkce zemědělského odvětví vedle rostlinné a živočišné produkce tvořila jednak zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb (2 596,9 mil. Kč) a jednak nezemědělské vedlejší činnosti (neoddělitelné) ve výši 1 876,0 mil. Kč. V rostlinné výrobě došlo i přes pokles sklizní u většiny komodit ke zvýšení produkce díky značnému nárůstu cen obilovin. Celková živočišná produkce byla v roce 2010 nižší oproti minulému roku z důvodu poklesu produkce všech komodit; výjimkou bylo mléko, u kterého došlo k navýšení ceny. Celkový odhadnutý objem dotací na výrobky za rok 2010 činil 839,0 mil. Kč, z toho 65,4 mil. Kč na rostlinné výrobky a 773,6  mil. Kč na živočišné výrobky, zatímco celkový objem dotací na výrobky v roce 2009 představoval 2 145,8 mil. Kč.

Produkce zemědělského odvětví ve stálých základních cenách roku 2000 činila 97 893,2  mil. Kč,  z toho rostlinná produkce 50 388,1 mil. Kč a živočišná produkce 44 330,6 mil. Kč.

Rostlinná produkce se v roce 2010 podílela na produkci zemědělského odvětví v běžných základních cenách 54,3 %, přičemž  nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (40,4 %) a technické plodiny (25,2 %). Živočišná produkce byla zastoupena na produkci zemědělského odvětví  v běžných základních cenách 41,1 %, nejvýznamnější podíl na živočišné produkci představovaly produkce mléka (45,6 %) a chov jatečních prasat (22,0 %).

Mezispotřeba (MS) se  podílela na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) 77,5 %, v mezispotřebě byla nejvíce zastoupena krmiva (36,9 %).

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

Použité zkratky, zdroje
 
Metodické vysvětlivky

Komentář
  

Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2010

Tab. 1 Účet výroby
Tab. 2 Účet tvorby důchodu
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu
Tab. 4 ALI v letech 2009, 2010

 

Informace ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, 28. 2. 2011