KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Registrace dovozců mléka a mléčných výrobků pro rok 2011/2012  

23/03/11

Zájemci o dovoz mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí v rámci kvót mají možnost dle NK č. 2535/2001, v aktuálním znění, podávat žádosti o registraci nejpozději do 31. března 2011 na Oddělení vydávání vývozních a dovozních licencí. Registrace platí pro dovozy ze třetích zemí v období od 1. 7. 2011 do 30.6.2012.

 

Žádost o registraci
Žádost o registraci je možné zaslat poštou nebo faxem do 31. března 2011 na oddělení vydávání licencí.

Registrace bude udělena každému žadateli, který předloží:

  • důkaz, že v předchozích dvou kalendářních letech dovezl do Společenství a/nebo vyvezl ze Společenství alespoň 25 tun mléčných výrobků spadajících pod kapitolu 04 kombinované nomenklatury
    • doklad o obchodu se třetími zeměmi se předkládá prostřednictvím dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně potvrzených celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jakožto příjemce, nebo prostřednictvím dokladu pro vývoz, řádně potvrzeného celními orgány (dovozní nebo vývozní JSD s režimem propuštění do volného oběhu)
  • operace aktivního nebo pasivního zušlechťování se nepovažují za dovozy nebo vývozy;

Žadatel musí být usazen na území tohoto státu a musí být zde registrován pro účely DPH, k tomuto účelu se předloží:

    • aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dní
    • osvědčení o registraci DIČ
    • potvrzení, že souhlasí s uvedením kontaktních údajů na seznam schválených hospodářských subjektů (pouze pokud souhlasí – podle odst. 2 čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001)

Registrace platí 1 rok.
Státní zemědělský intervenční fond do 30. dubna sdělí žadateli výsledek registračního řízení a jeho registrační číslo.

 

Zdroj: www.SZIF.cz

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso