KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na protipovodňovou ochranu letos půjde 1,5 miliardy korun

01/03/11

V loňském roce se na našem území podařilo dokončit 54 protipovodňových staveb za 1,45 miliardy korun. Letos má být dokončeno dalších 56 staveb za celkových 1,5 miliardy korun. Současné financování staveb pro preventivní protipovodňovou ochranu je založeno na úvěru poskytnutém České republice Evropskou investiční bankou a na veřejných zdrojích a podle plánu je zajištěno do konce roku 2013.

„Prevence před povodněmi je důležitou součástí zvládání stále častějších povodňových situací. Budování protipovodňových staveb je sice časově a finančně náročné, ale patří k nejefektivnější formě ochrany. V České republice se do těchto staveb během loňského a letošního roku investují téměř tři miliardy korun“, uvedl ministr Fuksa.

V roce 2010 se podařilo dokončit dvacet tři protipovodňových staveb na významných vodních tocích o celkovém objemu asi 1,3 miliardy korun. Tyto stavby zajišťovaly státní podniky Povodí. K tomu dalších třicet jedna protipovodňových opatření na drobných vodních tocích dokončila Zemědělská vodohospodářská správa a státní podnik Lesy ČR za celkem 150 milionů korun a také protipovodňové opatření v Praze – Tróji, které zajišťovalo Hlavní město Praha.

V letošním roce se dočkáme dokončení dalších šestnácti protipovodňových staveb na významných vodních tocích o celkovém objemu 1,2 miliardy korun a asi čtyřiceti opatření na drobných vodních tocích za  téměř 300 milionů korun.

 

Také v dalších letech se náš stát bude věnovat problematice protipovodňové ochrany, proto si Ministerstvo zemědělství nechá zpracovat studii proveditelnosti protipovodňové ochrany v Pobečví, která zahrne souběžně s přípravou suché nádrže Teplice na Bečvě další prvky technického a přírodě blízkého charakteru, jako je zvýšení retenční schopnosti povodí, zkapacitnění koryt vodních toků, využití rozlivů do neobydlených území podél toků, a podobně.

 

Příloha: Nejvýznamnější stavební protipovodňové akce

v roce 2010:

 • Zkapacitnění koryta Vltavy v Českých Budějovicích (165,6 mil. Kč),
 • Zkapacitnění koryta Vltavy v Českém Krumlově (88,1 mil. Kč),
 • Protipovodňové opatření v Praze – Trója spočívající ve vybudování ochranné zemní hráze a navazující železobetonové stěny v kombinaci s mobilním hrazením (89,9 mil. Kč),
 • Komplexní opatření na Berounce v Plzni v oblasti Roudná spočívající v úpravě trasy koryta Berounky a ve zkapacitnění pravobřežní inundace (území u vodního toku, které může být zaplaveno při povodních, a to při průtocích přesahujících kapacitu koryta řeky)  (110,9 mil. Kč),
 • Zvýšení ochrany městské části Střekov v Ústí nad Labem vybudováním ochranné zemní hráze s těsnící stěnou v kombinaci s mobilním hrazením – dimenzováno na hodnotu povodňového průtoku, která je v dlouhodobém průměru dosažena nebo překročena jednou za 20 let (Q20 ) (95,9 mil. Kč),
 • Úprava koryta Svitavy v Blansku (50 mil. Kč),
 • Ochranná hráz na Odře v Ostravě – Hrušov (70,5 mil. Kč),
 • Ochranná hráz na Odře v Ostravě – Antošovice (33,6 mil. Kč),
 • Ochranná hráz v Opavě (46,3 mil. Kč).

 

v roce 2011:

 • Opatření na Třebovce v rozmezí obcí Hylváty – Dlouhá Třebová řeší zvýšení protipovodňové ochrany obcí na Q50 zvýšením kapacity koryta, v místě souvislé zástavby jsou navrženy opěrné zdi (203,8 mil. Kč),
 • Zvýšení ochrany obce Křešice na Labi spočívá v ohrázování Labe v kombinaci s ochrannými zídkami, které zajistí ochranu před dvacetiletou vodou (193,8 mil. Kč),
 • Zvýšení ochrany města Choceň opatřeními na Tiché Orlici, které spočívají ve výstavbě zemních hrázek, ochranných zídek a mobilního hrazení, ochrana je dimenzována na průtok katastrofální povodně z roku 1997 s převýšením o 0,5 m (151,9 mil. Kč),
 • Ochrana města Moravičany hrázováním podél toku Třebůvka, cílem je zajistit bezpečný průchod stoleté vody  v oblasti města Loštice a obcí Moravičany a Doubravice nad Moravou (140 mil. Kč),
 • Úprava koryta Ondřejnice ve Staré vsi nad Ondřejnicí zahrnuje prohloubení a rozšíření koryta Ondřejnice a vybudování levobřežní ochranné hráze délky 350 m a pravobřežní hráze v délce 660 m k zamezení vniku průtoků nad dvacetiletou vodu do zastavěné části obce (110,4 mil. Kč),
 • Zvýšení kapacity koryta Porubky v Ostravě – Svinov ze stávajícího, které pojme pětiletou vodu na dvacetiletou vodu (100,4 mil. Kč),
 • Zvýšení kapacity koryta Svitavy v Letovicích (46 mil. Kč).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 25. 2. 2011

Zařazeno v Životní prostředí