KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady

04/03/11

konaného dne 2. března 2011 v Olomouci

 

 

 1. Představenstvo AK ČR projednalo a schválilo organizační záležitosti XIX. Sněmu AK ČR, zprávu představenstva a návrh usnesení.
  Odsouhlasilo jmenovité seznamy kandidátů
  vzešlých z primárních voleb pro volby do představenstva a dozorčí rady pro nové volební období.
  Jednohlasně se shodlo na schválení a doporučení kandidatury stávajícího prezidenta Jana Veleby Sněmu AK ČR také pro další volební období.
  Odsouhlasilo kandidáty z řad komory na čestné ocenění a medaile AK ČR za dlouholetou práci a přínos v této oblasti.
 2. Představenstvo AK ČR schválilo předběžnou účetní závěrku za rok 2010, plnění plánu příjmů a výdajů v roce 2010 a návrh příjmů a výdajů pro rok 2011.
 3. Představenstvo AK ČR bylo seznámeno se zprávou dozorčí rady o zhodnocení hospodaření AK ČR a dalších činnostech.
 4. Představenstvo AK ČR projednalo plnění závěrů ze shromáždění zemědělců a potravinářů v Lucerně, dne 23. listopadu 2010. I po všech uskutečněných jednáních především s MZe, nadále trvá požadavek AK ČR na zajištění 2,4 mld. Kč pro doplnění podpor zemědělců. Z tohoto objemu by měl být v plné míře podpořen Top Up pro citlivé komodity, peníze nad tento objem posléze nasměrovat přímo na zajištění podpor odvětvím živočišné výroby.
 5. Představenstvo AK ČR projednalo kritickou situaci v sektoru živočišné výroby, především pak monogastrů a shodlo se na primární potřebě zaměřit se na zpracování okamžité finanční pomoci prostřednictvím stávajících programů a jejich rozšířením (rychlejší varianta pomoci), případně prostřednictvím programů nových.
  Aktuální pomocí schválenou vládou ČR je schválení zápůjčky obilí ze SSHR o objemu až 300 tis. tun určených na výrobu krmných směsí.
 6. Představenstvo AK ČR prodiskutovalo stav v sektorech výroby mléka (nízká cena, kritický propad stavů dojnic, snižování produkce mléka, předpoklad naplnění národní kvóty pouze z 90,3 %, apod.) a produkce, zpracování, tuzemského odbytu, cen a vývozu obilí. Dále se věnovalo tématům potravinové soběstačnosti ČR a EU, potřebě zachování rozměru zemědělské výroby, možnosti využití produkce na výrobu biobaliv, tepla a energie, či o potřebě podporovat intenzivně hospodařící podniky a chránit zemědělský půdní fond.

 

2. března 2011, Olomouc

Zpracoval Ing. Jiří Felčárek, AK ČR Praha