KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuální stav GAEC II, informace k národním doplňkovým platbám

30/03/11

Zdroj: AK ČR

Aktuální stav GAEC 2 v oblasti eroze

 

V LPIS byla uveřejněna aktualizovaná vrstva silně a mírně erozně ohrožených pozemků, která by měla být platná v případě mírně erozně ohrožených pozemků od 1.7. 2011. K těmto návrhům doporučujeme podávat podněty k přehodnocení, v případě, že takto vymezená vrstva neodpovídá skutečnosti.

Podle informace MZe lze podněty podávat přes místně příslušné pracovníky AZV nebo i přímo přes adresu cross-compliance@mze.cz .

Konečný termín pro revizi těchto erozně ohrožených pozemků je 30. dubna 2011.

Při podání podnětu je třeba uvést o jaký půdní blok se jedná a blíže popsat nesoulad nastavení LPIS se skutečností. Všechny podněty by měly být posouzeny a v případě opodstatnění nesoulady odstraněny. Aktualizovaná vrstva by měla být zpřístupněna v LPIS do 30. 5. 2011, s platností od 1. 7. 2011.

Celý systém je v současné době projednáván a není uzavřen.

AK ČR požaduje po MZe připravení a vydání Metodiky půdoochranných technologií do konce června.

 

V případě, že nedojde ke změně v přípravě GAEC 2 ze strany MZe, bude AK ČR požadovat odložení zavedení těchto opatření na mírně erozně ohrožené pozemky do dalšího roku.

 

Řešením by mohla být případná změna systému tak, aby každý zemědělec byl zodpovědný za návrh protierozní ochrany v rámci svého  podniku na základě vlastních poznatků, zabezpečil dodržování jím navržených opatření a převzal zodpovědnost za to, že nedošlo a nedojde k eroznímu smyvu na pozemcích, které obhospodařuje v rámci svého podniku.

Každý podnik by si sám navrhnul „Plán protierozní ochrany podniku“ a na erozně ohrožených pozemcích  by zvolil technologie pro obdělávání půdy, zohledňující erozní ohroženost.

Se zpracováním Plánů protierozní ochrany poradí na 64 odborníků proškolených ÚZEI.

Kontrolní orgány by pak kontrolovaly plnění „Plánu“ a  případné projevy půdní eroze.

Zvláštní případy extrémních srážek a přívalových dešťů by musely být při kontrolách      zohledněny. Jde o další možné řešení, které je však nutno diskutovat.

 

Schválení Nařízení vlády k národním doplňkovým platbám 

 

Vláda ČR na svém jednání dne 23. března 2011 schválila NV, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů. NV vstupuje v účinnost 1. dubna 2011.

NV bylo upraveno ve smyslu a v souladu s požadavkem AK ČR a takto novelizované znění  neumožní v roce 2011 výplatu podpor na zemědělskou půdu. Prioritně jsou tímto krokem z Top Up podpořeny citlivé komodity.

Zařazeno v Aktuality