KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

OP Rybářství: Upřesňující výklad č. 7

08/02/11

k Pravidlům, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů, záměr e) pořádání veletrhů a výstav a účast na nich Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 záměr platných pro 8. kolo OP Rybářství:
 

 

Část B – Specifické podmínky pro poskytnutí dotace


Kapitola 11. Seznam příloh předkládaných na RO SZIF, písm. b) Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, odst. 1)

 

Uvedený odstavec stanovuje výčet kopií účetních dokladů, nutných k doložení oprávněnosti přidělení bodů za bodovací kritérium č. 1. (Žadatel má zkušenosti jako organizátor či vystavovatel na výstavách a veletrzích). ŘO OP Rybářství upřesňuje výklad první věty tohoto odstavce ve smyslu vysvětlivky č. 1) k tabulce bodovacích kritérií v Příloze 2 Části B – Specifických podmínek pro poskytnutí dotace, tedy předložením kopií účetních dokladů, vztahujících se k pořádání výstav či veletrhů nebo aktivní účasti na nich. Předložení účetního dokladu, ze kterého je patrný příjem z akvakultury (prodeje ryb), je povinnou přílohou při podání Žádosti o dotaci. Pro účely bodování nebude jako nepovinná příloha vyžadováno.

 

Náležitosti předkládaných účetních dokladů jsou podrobně popsány v dalších větách stávajícího znění Kapitoly 11. Seznam příloh předkládaných na RO SZIF, písm. b) Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, odst. 1).

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz