KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele z PRV – zadávací řízení

22/02/11

Informace se týká postupu při žádosti o posouzení zadávacího řízení, která se doporučuje předkládat až v době, kdy je podepsána Dohoda o poskytnutí dotace.
 

 

Od 12. kola příjmu žádostí (probíhá 15. 2. – 28. 2., resp. 2. 3. 2011 pro vybraná opatření) je nově v Obecných podmínkách Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 (dále jen „Pravidla“), zakotvena možnost požádat si o posouzení a vyjádření k zadávacímu řízení provedenému mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

 

Posouzení dle bodu g) kapitoly 11 Obecných podmínek Pravidel provádí příslušné regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu do třiceti kalendářních dnů od data obdržení žádosti o posouzení. V zájmu co nejefektivnějšího postupu vyřízení doporučujeme žadatelům, aby spolu se žádostí o posouzení zároveň předložili veškerou dokumentaci k zadávacímu řízení – její seznam je uveřejněn na internetových stránkách SZIF.

 

Zároveň upozorňujeme žadatele, že v případě nedostatků v podkladech k posouzení budou ze strany SZIF vyzváni k doplnění ve stanovené lhůtě, ale pokud ani na základě doplněné dokumentace nebude možné posouzení provést, nebude stanovisko k zadávacímu řízení vydáno a proces posouzení proběhne ažpo realizaci projektu, při kontrole žádosti o proplacení. Je proto v zájmu všech, kteří o posouzení žádají, aby dokumentace byla kompletní a umožňovala stanovisko k zadávacímu řízení vydat.

 

Rovněž doporučujeme, aby žádost o posouzení zadávacího řízení byla předkládána až v době, kdy je podepsána Dohoda o poskytnutí dotace – pro žadatele to je výhodnější především z důvodu vyvarování se nesouladu zadávacích podmínek a projektu při případných změnách, které ještě mohou před podpisem Dohody nastat.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz, 18.2.2011