KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekozemědělců je v České republice už přes tři a půl tisíce

24/02/11

Tisková zpráva – Počet ekologických zemědělců se za rok 2010 významně zvýšil. Ke konci roku 2010 jich hospodařilo již 3 517, a to na celkové výměře téměř 450 tisíc hektarů, což představuje podíl více než 10,55 % z celkové výměry zemědělské půdy.

V roce 2004 přijala vláda České republiky Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství do konce roku 2010. Jeho hlavním cílem bylo dosáhnout deseti procentního podílu ekologického zemědělství do konce roku 2010. Aktuální statistické údaje k 31. 12. 2010 ukazují, že tento cíl byl splněn.

„V době stanovení cíle byl podíl ekologického zemědělství asi 5%. V té době se zdálo téměř nereálné, že by se mohlo podařit ekologicky obhospodařované plochy do roku 2010 zdvojnásobit. Především díky stabilní státní podpoře, poptávce informovaného spotřebitele po biopotravinách a jasným pravidlům ekologického zemědělství se to podařilo,“ uvedl ministr Fuksa.

Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, která dosáhla 55 tisíc hektarů, což znamená nárůst o 10 tisíc hektarů za rok 2010. Zvýšila se také výměra vinic v ekologickém zemědělství na současných 803 hektarů. Počet ekofarem se zvýšil za rok 2010 o 31 %, počet výrobců biopotravin o 26 % a dosáhl již téměř 630 provozoven. Výměra rybníků v ekologickém zemědělství dosáhla 54 hektarů.

Na tento Akční plán navazuje nový Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015, který byl 14. 12. 2010 přijat vládou ČR. Hlavním cílem nového Akčního plánu je dosáhnout podílu 15 % ekologického zemědělství do roku 2015, včetně dosažení vyššího podílu biopotravin na trhu s potravinami (3 %) a vyššího podílu českých biopotravin na trhu s biopotravinami (60 %).

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Pozn.: Podrobné údaje ukazuje následující tabulka:

  31.12.2009 31.12.2010 Nárůst za leden-prosinec 2010 Nárůst za leden-prosinec 2010 (%)
Počet výrobců biopotravin 497 626 129 26
Počet ekofarem 2 689 3 517 828 31
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 398 407 448 202 49 795 13
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) 9,38 10,55 1,17
Výměra orné půdy (ha) 44 906 54 937 10 031 22
Výměra trvalých travních porostů (ha) 329 232 369 272 40 040 12
Výměra trvalých kultur (sady) (ha) 3 678 5 128 1 450 39
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha) 645 803 158 25
Výměra trvalých kultur (chmelnice)(ha) 8 8 0 0
Ostatní plochy (ha) 19 890 18 054 – 1836 -9