KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2010

15/02/11

Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.

 

KOMENTÁŘ

Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 78,8 tis. ha tj. o 5,1 % na 1 462,8 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 6 877,6 tis. tun byla proti roku 2009 nižší o 954,4 tis. tuny, tj. o 12,2 %. Nad úrovní roku 2009 byla pouze sklizeň pšenice jarní, a to 168,6 tis. tun, což je o 39,8 tis. tun více (o 30,9 %). Pšenice bylo sklizeno 4 161,6 tis. tun tj. o 196,5 tis. tun méně (o 4,5 %) než v roce minulém. U ječmene byla sklizeň 1 584,5 tis. tun, tj. o 418,6 tis. tun méně (o 20,9 %), žita bylo sklizeno 118,2 tis. tuny, tj. o 59,8 tis. tun méně (o 33,6 %).

 

Hektarový výnos obilovin 4,70 t je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 0,38 t (tj. o 7,5 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 5,08 t (5,33 t v roce 2009), pšenice jarní 3,51 t (3,41 t), žita 3,91 t (4,63 t), ječmene ozimého 4,50 t (4,82 t), ječmene jarního 3,91 t (4,23 t), ovsa 2,64 t (3,32 t), kukuřice na zrno 6,71 t (8,45 t) a tritikale 3,73 t (4,21 t). I produkce luskovin byla nižší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 58,1 tis. tuny luskovin. Z toho hrachu setého 48,2 tis. tuny, tj. v porovnání s rokem 2009 o 3,6 tis. tun méně. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 6 935,8 tis. tun je proti předchozímu roku nižší o 958,3 tis. tuny (tj. o 12,1 %).

 

Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 821,9 tis. tun představuje proti roku 2009 snížení o 106,9 tis. tun (o 11,5 %). Hektarový výnos ve výši 23,45 t je o 1,84 t nižší. Raných brambor bylo sklizeno 50,1 tis. tuny. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 24,22 t, tj. o 2,24 t méně než v loňském roce. Produkce 689,3 tis. tuny je o 92,8 tis. tun nižší než v roce 2009. Cukrovky technické bylo sklizeno při výnosu 54,36 t z jednoho hektaru 3 065,0 tis. tun bulev (3 038,2 tis. tun v roce 2009) tzn. zvýšení o 0,9 %.

 

V roce 2010 došlo ke zvýšení osevních ploch olejnin celkem o 19,6 tis. ha (o 0,8 %) na výměru 490,4 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 160,1 tis. tuny je o 119,5 tis. tun nižší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 042,4 tis. tuny, v roce předchozím 1 128,1 tis. tuny, tzn. snížení o 85,7 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 2,83 t je o 0,35 t nižší. Nižší byla také produkce máku, kdy se z plochy 51,1 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,46 t sklidilo 23,7 tis. tun (32,7 tis. tun při hektarovém výnosu 0,61 t v roce 2009) makového semene.

 

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 6 482,0 tis. tun zelené píce, tj. o 365,2 tis. tuny méně než v roce 2009. Z toho bylo sklizeno 5 901,7 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 431,1 tis. tuny méně než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 163,6 tis.tun, z toho sklizeň sena jetele červeného 337,5 tis. tun.

 

Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku nižší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 218,6 tis. tun zeleniny (253,8 tis. tun v roce 2009). Produkce ovoce 288,1 tis. tuny byla proti loňskému roku nižší (406,7 tis. tun v roce 2009). Na 16,0 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 2,87 t (4,27 t v roce 2009) sklidilo 45,9 tis. tun hroznů, tj. o 22,8 tis. tun méně než v roce 2009. Produkce chmele ve výši 7 772 tuny se proti roku 2009 zvýšila o 1,2 tis. tuny (tj. o 17,5 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,49 t je také vyšší, a to o 0,25 t než v roce minulém.

 

Zpráva dole ke stažení obsahuje:

 

Komentář

Metodické vysvětlivky
  
Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 1999 – 2010
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2010 celkem
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2010 celkem – pokračování
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2010
Porovnání s výsledky v roce 2009 – sklizeň
Porovnání s výsledky v roce 2009 – sklizeň – pokračování
Porovnání s výsledky v roce 2009 – sklizeň z ovocných stromů
Porovnání s výsledky v roce 2009 – hektarový výnos
Porovnání s výsledky v roce 2009 – hektarový výnos – pokračování
Porovnání s výsledky v roce 2009 – výnos z 1 stromu, keře
  

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2010 podle krajů 
  
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Žito
Oves
Triticale
Kukuřice na zrno
Obiloviny celkem
Luskoviny celkem
Brambory ostatní
Cukrovka technická
Řepka
Kukuřice na siláž
Pícniny na orné půdě celkem – seno
Trvalé travní porosty – píce v seně
Chmelnice
Vinice
  
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2009/2010
 
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností

 
Grafy

Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2010
 – pšenice, ječmen, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, řepka

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2010
 – pšenice, ječmen, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, řepka

Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2010
 – pšenice, ječmen, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, brambory rané

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2010 podle krajů
 – ječmen ozimý, žito, oves, řepka
 – ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá

Výnosy zemědělských plodin v roce 2010 podle krajů
 – pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves
 – cukrovka, brambory celkem, brambory rané

 

Informace ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, 15. 1. 2011