KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny v účetnictví od ledna 2011

12/01/11

Zdroj: www.smocr.cz – Svaz měst a obcí České republiky

 

 

Tři dny před koncem roku byla publikována novela zákona o účetnictví. A poslední den (snad) dojde ke zveřejnění novel dvou vyhlášek. Texty by měly přinést zlepšení zatím nepříliš úspěšné reformy účetnictví státu. Ministerstvo alespoň částečně zohlednilo připomínky z praxe, které Svaz pravidelně zprostředkovává.

Svaz měst a obcí se dopadům reformy účetnictví státu věnuje již od začátku. Vzhledem k problematickému metodickému zajištění se Svaz podílel na přípravě metodické příručky, zorganizoval pro své členy školení zaměřené na starosty, dosáhl odložení přenosu prvních účetních dat o půl roku, již dvakrát došlo z podnětu Svazu ke svolání podvýboru Rozpočtového výboru k tomuto tématu a společně s Asociací krajů trvale upozorňuje na nutnost zlepšení průběhu celé reformy.

Po dvou letech se částečně zlepšil způsob komunikace ze strany ministerstva, ovšem stále je zde zřejmé určité nepochopení, co vlastně obce a města očekávají – tedy jasnou metodickou podporu a ujištění, že získaná data a zaslané výkazy nejsou samoúčelné a že s nimi orgány centrální úrovně opravdu pracují. A také zohlednění skutečnosti, že každá změna v legislativě vyžaduje čas a způsobuje náklady (školení, příp. software).

Z tohoto pohledu je určitě nepříjemné, že novela zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností 1. ledna 2011 vychází ve Sbírce 29. prosince 2010. Novela se samosprávy dotýká spíše okrajově, zejména pak bod 5, který upravuje § 13 (denní zůstatky), bod 6, který zmírňuje pro malé vybrané účetní jednotky povinnost sestavovat některé výkazy, a bod 7, který opět stanoví mírnější režim pro obce při sestavování mezitímní účetní závěrky. Podstatnější je však bod 27, který zavádí v § 37 správní delikty, zejména pak odst. 1 písm. k). Připomínkové řízení probíhalo v březnu a Svaz upozorňoval na problém zamýšlených sankcí v prostředí nevyzkoušených přenosů výkazů do centrálního systému. Ministerstvo financí přislíbilo, že na přechodný rok 2010 se v žádném případě nebudou sankce vztahovat. Navíc v § 37ab odst. 2 se uvádí, že od pokuty lze upustit. Doporučujeme tedy obcím, které v dobré víře plní všechny povinnosti, aby se případně na toto ustanovení vždy odvolávaly.

Dnes 31. prosince 2010 by ve Sbírce měla být zveřejněna vyhláška č. 434/2010 Sb., kterou se mění tzv. technická vyhláška (383/2009 Sb.). Zde upozorňujeme zejména na posun zasílání výkazů ze 20. dne po konci čtvrtletí na 25. den. Jde o zohlednění připomínek Svazu i krajů, které vycházely zejména z vazby na daňové přiznání k DPH. Zatím se nepodařilo posunout také termín pro předávání celoročních výkazů, ale zkušenosti s první závěrkou mohou být dostatečným argumentem pro vyjednávání o dalších změnách. Vyhláška rovněž odsunuje vyplňování konsolidačních výkazů, což představuje další etapu reformy. Konsolidace byla předmětem jednoho ze seminářů XIII. celostátní finanční konference.

Změnit by se měla rovněž vyhláška 410/2009 Sb., tzv. metodická, a to vyhláškou 435/2010 Sb. Hlavní záměr ministerstva spočíval v možnosti vykazování v korunách a nikoliv v tisících Kč. Na základě podnětů pracovní skupiny došlo k dílčím úpravám, které se týkají zejména účtování transferů a obsahové náplně souvisejících účtů. Upozorňujeme také na bod 16, který upřesňuje použití odepisování v hlavní činnosti.
Další informace a odkazy budeme zveřejňovat průběžně.

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Vyhláška č. 434/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.
Vyhláška č. 435/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.

 

 

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky