KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zavedení systému klasifikace protiúletových opatření používaných zařízení při aplikaci přípravků na ochranu rostlin v ČR

28/01/11

Zdroj: Státní rostlinolékařská správa

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa vydává informaci o zavedení systému protiúletových opatření při aplikaci přípravků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“), jejichž použití je omezeno ochrannou vzdáleností.

Vzhledem k závažnosti této problematiky pro ochranu zdraví a životního prostředí, ale také vzhledem k potřebě usnadnit uplatňování opatření vyplývajících ze stanovení ochranných vzdáleností pro aplikaci přípravků s ohledem na ochranu vodních zdrojů, vodních organismů a dalších necílových organismů je tento systém zaváděn Státní rostlinolékařskou správou také v ČR.

Problematika nežádoucích úletů postřikové kapaliny při aplikaci přípravků je již více než 10 let na jednom z prvních míst pozornosti výrobců zařízení k aplikaci přípravků (dále jen „zařízení“), odborníků, zabývajících se aplikačními technologiemi i národních autorit, řešících otázky nakládání s přípravky a používání zařízení k jejich aplikaci v souladu se stanovenými požadavky. Systém klasifikace zařízení z hlediska jejich protiúletových schopností lze využít právě v případě aplikace přípravků, jejichž použití je omezeno ochrannou vzdáleností. 

Klasifikační systém rozděluje zařízení k aplikaci přípravků do tří tříd označených symbolem 50 %, 75% nebo 90 %. Symboly udávají procento redukce nežádoucího úletu při použití daného zařízení. V případech aplikace přípravku omezeného ochrannou vzdáleností uvedenou na jeho etiketě bude možné tuto vzdálenost zkrátit podle použitého zařízení zařazeného v uvedeném systému. Použití klasifikovaného zařízení však není jedinou podmínkou pro zkrácení ochranné vzdálenosti. Pro vyhodnocení konečné vzdálenosti je třeba brát v úvahu také vlastnosti přípravku a ošetřovanou plodinu, které mohou ovlivnit výslednou hodnotu ochranné vzdálenosti.

Praktická realizace systému protiúletových opatření bude znamenat dodržování nejen konstrukčních požadavků na aplikační zařízení, ale také požadavků na technická opatření (zejména používání protiúletových trysek) a na pracovní režim zařízení (zejména dodržování pojezdové rychlosti, pracovního tlaku a výšky trysek nad porostem při aplikaci).  

Státní rostlinolékařská správa dokončila věcnou část přípravy na zavedení popsaného systému klasifikace zařízení a jeho využití pro zkracování ochranných vzdáleností. Komplexní systém je zaváděn do praxe v České republice pro sezonu 2011, kdy dojde k ověření jeho funkčnosti. Týká se přípravků, které na etiketě ještě nemají specifikováno zkrácení ochranné vzdálenosti.

 Podrobnosti o využívání tohoto nástroje naleznete v informaci Státní rostlinolékařské správy zveřejněné pro potřeby uživatelů přípravků. Informace jsou dostupné na http://eagri.cz/public/web/srs/portal/mechanizace/minimalizace-uletu/.

Ing. Zbyněk Škodáček

tiskový mluvčí SRS